Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Έκτακτη ενίσχυση σε ιατρικό νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό – Μειώνεται η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης από τον κορωνοϊό σε 90 ημερες

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ.Ανάπτυξης με την οποία   ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα:

1. Προβλέπεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο πόσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στις μνημονευόμενες δομές και φορείς υγείας, [νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στρατιωτικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία, Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Γενικά Νοσοκομεία Παπαγεωργίου και Θήρας, Ειδικό Κέντρο Υγείας και Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)].

Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται με τη μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021, στο ακέραιο, εφόσον οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι έχουν μισθοδοτηθεί καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουάριου 2021 μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2021 και ισούται με το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού των δικαιούχων για το προαναφερόμενο διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλεται τμήμα αυτής, ανάλογο προς το χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας των δικαιούχων.

Ορίζονται ρητά οι περιπτώσεις εργαζομένων που εξαιρούνται από την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης.

Η ανωτέρω παροχή, δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 114 παρ.2 του ν. 4270/2014 δεν έχουν εφαρμογή, έως την 31η.3.2022, οι διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και των ενεργειών και αποτελεσμάτων συμψηφισμού του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όσον αφορά στην καταβολή της ειδικής επιχορήγησης με τη διαδικασία των προκαταβολών του εν λόγω άρθρου, σε νοσοκομεία και λοιπούς φορείς υγείας για τις αποζημιώσεις του ιατρικού και λοιπού μνημονευόμενου προσωπικού που αφορούν σε εφημερίες και πρόσθετες αμοιβές (υπερωριακή απασχόληση κ.λπ.).

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού φορέων υγείας κ.λπ. (ΧΑ)

3.Παρέχεται η δυνατότητα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να συνάπτει, συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις αρμοδιότητάς της, με σκοπό την απρόσκοπτη εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών και την έγκαιρη διάθεση των εμβολίων στα Εμβολιαστικά Κέντρα μέσω της εξασφάλισης των μνημονευόμενων υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας.

Η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων άρχεται από την 15Μ2.2021, με δυνατότητα έγγραφης παράτασης.

4.Μειώνεται στο ήμισυ (από 180 σε 90 ημέρες) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν υπέχουν την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού:

α. οι νοσήσαντες από κορωνοϊό που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961

β. το μνημονευόμενο προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό, φοιτητές και σπουδαστές Επιστημών Υγείας που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική διαδικασία σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς υγείας) ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών δομών υγείας όπως αυτές ορίζονται καθώς και μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία.
    
    
    
Αιτιολογική έκθεση

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
    

Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη λύση προωθείται έκτακτη, ακατάσχετη, οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού, καταβλητέα με τις αποδοχές του μηνός Δεκεμβρίου 2021, σε ιατρικό και λοιπό προσωπικό που για το κρίσιμο χρονικό διάστημα από την 1η.1.2021 έως και τις 30.11.2021 ήταν στην πρώτη γραμμή στον αγώνα κατά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 2: Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη διασφάλιση της έγκαιρης και ταυτόχρονης πληρωμής (α} των εφημεριών ιατρικού προσωπικού και των πρόσθετων αμοιβών του πόσης φύσεως λοιπού προσωπικού (νοσοκομείων, ΠΕΔΥ, ΕΚΑΒ), καθώς και (β) των αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρατου Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατάτου κορωνοϊού COVID-19 και του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατάτου κορωνοϊού COVID-19 για την απασχόλησή του σε αργίες, Σάββατα και Κυριακές, διατηρώντας την υφιστάμενη διαδικασία άμεσης πληρωμής με τη μορφή ειδικής επιχορήγησης δια προκαταβολών, άνευ ανάγκης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των νοσοκομείων και λοιπών φορέων όπου απασχολείται το προαναφερθέν προσωπικό, αποφεύγοντας καθυστερήσεις στην καταβολή δεδουλευμένων αμοιβών και αποζημιώσεων στους δικαιούχους και εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των φορέων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατάτου κορωνοϊού COVID-19 και η έγκαιρη διάθεση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα Εμβολιαστικά Κέντρα, μέσω της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων και των αναλωσίμων τους κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκονται η προστασία της δημόσιας υγείας και ο περιορισμός της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού με τον περιορισμό της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.

    

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία εν είδει αποζημίωσης του ιατρικού και λοιπού προσωπικού νοσοκομείων και φορέων του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι πρωτίστως κλήθηκαν να διαχειριστούν και εξακολουθούν να διαχειρίζονται την τεράστια πίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, θέτοντας τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους σε κίνδυνο για την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 2: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστούν (α) η άμεση πληρωμή εφημεριών και υπερωριών του προσωπικού του ΕΣΥ, οι οποίες εκτελέστηκαν σε ένα πλαίσιο ασφυκτικής πίεσης λόγω της τρέχουσας πανδημίας και υπό το επιβαρυντικό καθεστώς της αναστολής αδειών των υγειονομικών, καθώς και (β) η άμεση αποζημίωση του προσωπικού των εμβολιαστικών κέντρων και των κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ για την απασχόλησή τους Σάββατα, Κυριακές και αργίες, προκειμένου να διασφαλισθούν η ομαλή εξέλιξη του εμβολιαστικού προγράμματος και ο άμεσος και καθολικός εμβολιασμός του πληθυσμού και να αποτραπεί ο κλονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Άρθρο 3: Η εξέλιξη της πανδημίας, η ανάγκη αύξησης του ποσοστού εμβολιασμού του πληθυσμού, αλλά και η ανάγκη πραγματοποίησης τρίτης, αναμνηστικής δόσης στους ήδη εμβολιασθέντες πλήρως πολίτες καθιστούν επιτακτική ανάγκη την απρόσκοπτη πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος και δη την εξασφάλιση άμεσης παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν την αποθήκευση, φύλαξη και μεταφορά των εμβολίων και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε είδους παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικών με την ασφαλή τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ασφάλισής τους, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και μεταφοράς τους.

Άρθρο 4 : Η εξέλιξη της πανδημίας, η ανάγκη αύξησης του ποσοστού εμβολιασμού του πληθυσμού και η μεγάλη πιθανότητα εκ νέου νόσησης των ήδη νοσησάντων -καθώς, σύμφωνα και με επιστημονικές μελέτες, άνθρωποι που νόσησαν από τον κορωνοϊό πιθανότατα να μην αναπτύσσουν αντισώματα – καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στα πρόσωπα για τα οποία ισχύει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού COVID-19.

   

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
    

Άρθρο 1: Ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί σε όλατα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ) και πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, στο

Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α).

Άρθρο 2: Ιατρικό προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (γιατροί Ε.Σ.Υ. και ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων ΝΙΜΓΓΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, το προσωπικό που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και το προσωπικό Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 3: Όλους τους πολίτες.

Άρθρο 4 : Όλα τα φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται σε επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης ή υποχρεούνται σε εμβολιασμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.


ΤΡΟΠΟΛΟΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης »

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας
1. Στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί, για το χρονικό διάστημα της παρ. 2, σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δια της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) καταβάλλεται για το έτος 2021 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού.

Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες.

2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου 2021.

3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το οριζόμενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.

4. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, όσοι εκ του προσωπικού που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παρ. 2, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 42). Σε περίπτωση άρσης της αναστολής με απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαμβάνει τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.

5. Η παροχή της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 2

Ρύθμιση για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού νοσοκομείων, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19

Από την παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4720/2014 (Α’ 143), εξαιρούνται:

α) οι διαδικασίες που αφορούν στις περιπτώσεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α’ 270) και των κατ’ εξουσιοδότησή του κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας υπό στοιχεία Β1α/16753/6.3.2015 (Β’ 382) για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 και υπό στοιχεία Β1α/40751/29.5.2015 (Β’ 1018) για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου 33 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (γιατροί Ε.Σ.Υ. καί ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, και

β) ol διαδικασίες που αφορούν στις περιπτώσεις της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α’ 16) για το επιπλέον καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ που χορηγείται στο λοιπό προσωπικό, που απασχολείται στα εμβολιασακά κέντρα της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021, και στις περιπτώσεις του άρθρου 267 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) για την αποζημίωση του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19. Τα ποσά που αφορούν στις περ. α) και β) καταβάλλονται στους φορείς με τη διαδικασία των προκαταβολών της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 203 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

Η παρούσα διάταξη ισχύει έως τις 31.3.2022.

Άρθρο 3

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού

Για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την έγκαιρη διάθεση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COV1D-19 στα Εμβολιαστικά Κέντρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να προβαίνει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις αρμοδιότητάς της, στη σύναψη συμβάσεων για την εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων και των αναλωσίμων τους κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας. Ως παρεχόμενες υπηρεσίες διάθεσης εμβολίων και των αναλωσίμων τους, που εμπίπτουν στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται οι υπηρεσίες αποθήκευσης, φύλαξης και μεταφοράς τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε είδους παρεπόμενες υπηρεσίες σχετικές με την ασφαλή τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ασφάλισής τους, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και μεταφοράς τους.

Η διάρκεια των ως άνω συμβάσεων ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες, αρχομένης την 15η.12.2021, με δυνατότητα έγγραφης παράτασης, εφόσον απαιτηθεί.

Άρθρο 4

Χρονική ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 και της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

1. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238) τροποποιείται ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες σε ενενήντα (90) ημέρες και διαμορφώνεται ως εξής:

«(α) όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από τη νόσηση και»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) τροποποιείται ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης από έξι (6) μήνες σε ενενήντα (90) ημέρες και διαμορφώνεται ως εξής:

«Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από τη νόσηση καί όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.».

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 205 του ν. 4820/2021, ως προς την υποχρέωση επίδειξης του πιστοποιητικού νόσησης, αντικαθίστανται οι λέξεις «ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου» από τις λέξεις «ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών», και το πρώτο εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής : «Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών, υποχρεούνται, όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικράτειας, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται.».
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ