Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Έκτακτη επιχορήγηση περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων: Παράταση υποβολής αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης και αλλαγές στα δικαιολογητικά

Με την απόφαση 6703/30-11-2022 τροποποιείται η 1293/10-03-2022 απόφαση «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χώρου» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (046ΚΕ) όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Ειδικότερα στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ΔΡΑΣΗΣ:

1. Στο κεφάλαιο 13.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, σημείο 1. Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, η παράγραφος:
➔ Το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο έως την 30.11.2022. αντικαθίσταται ως εξής:
➔ Το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο έως την 13.01.2023 και ώρα 15:00.

2. Στο κεφάλαιο 13.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, σημείο 2. Επαλήθευση, περίπτωση (α), η πρόταση:
– Για τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ εναλλακτικά προσκομίζονται τα παραστατικά δαπανών και αποδεικτικά εξόφλησης αυτών. αντικαθίσταται ως εξής:
– Για τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ εναλλακτικά, προσκομίζονται υποχρεωτικά με το αίτημα επαλήθευσης α) τιμολόγια – παραστατικά δαπανών και β) βιβλίο εσόδων εξόδων για όσες τηρούν απλογραφικά βιβλία ή αναλυτικό καθολικό (ισοζύγιο) των οικείων λογαριασμών εξόδων για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Δύναται να προσκομιστούν και τα αποδεικτικά εξόφλησης των παραστατικών αυτών.

3. Στο Παράρτημα VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ, το δικαιολογητικό 1:
– Φορολογικά στοιχεία ΦΠΑ (Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ), από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι η χορηγηθείσα ενίσχυση χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης στο διάστημα 01/01/2022 – 30/09/2022. Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ προσκομίζονται τα παραστατικά δαπανών και αποδεικτικά εξόφλησης αυτών. αντικαθίσταται ως εξής:
– Φορολογικά στοιχεία ΦΠΑ (Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ), από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι η χορηγηθείσα ενίσχυση χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης στο διάστημα 01/01/2022 – 30/09/2022. Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ εναλλακτικά, προσκομίζονται υποχρεωτικά με το αίτημα επαλήθευσης α) τιμολόγια – παραστατικά δαπανών και β) βιβλίο εσόδων εξόδων για όσες τηρούν απλογραφικά βιβλία ή αναλυτικό καθολικό (ισοζύγιο) των οικείων λογαριασμών εξόδων για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Δύναται να προσκομιστούν και τα αποδεικτικά εξόφλησης των παραστατικών αυτών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με 1293/10.03.2022 απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χώρου» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (046ΚΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Source