Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Έλεγχοι επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές – Το νέο ελεγκτικό πλαίσιο

ΕΛΤΕ
elte.org.gr

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ με την υπ’ αρ.  219/1/27.06.2022 Απόφασή του καθόρισε το ελεγκτικό πλαίσιο βάση του οποίου θα διενεργούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές οι έλεγχοι της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των απαιτήσεων της υπ’ αριθμ. 47990 ΕΞ 2022/08.04.2022 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 120536 ΕΞ 30-9-2021 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017, «Έκθεση Διασφάλισης» η οποία καλύπτει τα στοιχεία που προβλέπονται στην ανωτέρω Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Τα σχετικά υποδείγματα μη διαφοροποιημένου συμπεράσματος και συμπεράσματος με επιφύλαξη συμπεριλαμβάνονται ως παραρτήματα Α και Β στην Απόφαση της ΕΛΤΕ.

Το περιεχόμενο του Προγράμματος Ελέγχου Αξιολογητή συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα Γ της Απόφασης

Για το κείμενο της Απόφασης πατήστε εδώ.


Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47990 ΕΞ 2022/08.04.2022 (ΦΕΚ Β’ 1814/13.04.2022) απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών με θέμα την «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 30-9-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522).

2. Τις διατάξεις όπως ισχύουν του ν.4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7).

3. Την υπ’ 219/1/27.06.2022 απόφαση του ΔΣ της ΕΛΤΕ.

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης αποτελεί ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές των Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο των απαιτήσεων της αριθμ. πρωτ. 47990 ΕΞ 2022/08.04.2022 (ΦΕΚ Β’ 1814/13.04.2022) απόφασης του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών.

2. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 47990 ΕΞ 2022/08.04.2022 απόφαση καθορίζει:
α) Τα κριτήρια και τον τρόπο ελέγχου επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Άρθρο 8)
β) Τα στοιχεία που ελέγχονται από τους ανεξάρτητους αξιολογητές/ελεγκτές και αποτυπώνονται στην έκθεση ελέγχου (Άρθρο 9)
γ) Τη διαδικασία, τους όρους και τα κριτήρια ανάθεσης σε αξιολογητές (Άρθρο 10 και 11).

Άρθρο 2
Ελεγκτικό Πλαίσιο και Έκθεση Διασφάλισης

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 εφεξής «Έκθεση Διασφάλισης».

2. Η «Έκθεση Διασφάλισης» διασφαλίζει ότι καλύπτονται τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 47990 ΕΞ 2022/08.04.2022 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

3. Η «Έκθεση Διασφάλισης» συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κατόπιν του ελέγχου κάθε προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και αποτυπώνεται το σύνολο των ελεγχόμενων στοιχείων του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 47990 ΕΞ 2022/08.04.2022 Απόφασης:
α) την επιλεξιμότητα της επένδυσης,
β) το ποσοστό του Δανείου ΤΑΑ, που δύναται να λάβει η εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας,
γ) τη μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης ή εφόσον υφίσταται κρατική ενίσχυση, τη συμβατότητα με το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων,
δ) τη συνεισφορά του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του ΕΣΑΑ (green tagging, digital tagging),
ε) τη συμμόρφωση και την τήρηση της αρχής μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης,
στ) την κατηγοριοποίηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου στους (5) άξονες επιλέξιμων δράσεων, όπου αρμόζει, εξασφαλίζοντας ότι η ανωτέρω κατηγοριοποίηση αντανακλάται στους σχετικούς ισολογισμούς,
ζ) την καταγραφή των δαπανών εξωστρέφειας με βάση τις παρελθούσες οικονομικές καταστάσεις,
η) τη λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών δαπανών με βάση τις οικονομικές καταστάσεις σε περίπτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου, και
θ) τη μη διπλή χρηματοδότηση, ήτοι την παράλληλη χρηματοδότηση των ίδιων δαπανών της επένδυσης από τον μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον ο ελεγκτής επιβεβαιώνει τα στοιχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 1γ, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 47990 ΕΞ 2022/08.04.2022 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

4. Η εν λόγω «Έκθεση Διασφάλισης» καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και συνεπώς αποτελεί εργασία που εντάσσεται στους υποχρεωτικούς ελέγχους.
Η ανωτέρω έκθεση ελέγχου συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α και Β της παρούσας απόφασης και συνοδεύεται από επισυναπτόμενο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης διασφάλισης του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή ως παράρτημα.

5. Όπως ισχύει για κάθε υποχρεωτικό έλεγχο, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες καταρτίζουν φάκελο ελέγχου και υπάγονται στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας της ΕΛΤΕ. Ο φάκελος ελέγχου περιλαμβάνει την ελεγκτική εργασία, που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες και την ελεγκτική μεθοδολογία που έχει θεσπίσει κάθε ελεγκτική εταιρεία και τα ελεγκτικά τεκμήρια που υποστηρίζουν την «Έκθεση Διασφάλισης».

Άρθρο 3
Μορφή και Περιεχόμενο της Έκθεσης Διασφάλισης

Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Διασφάλισης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Υπόδειγμα μη διαφοροποιημένου συμπεράσματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
Υπόδειγμα συμπεράσματος με επιφύλαξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

Άρθρο 4
Πρόγραμμα Ελέγχου

Ο έλεγχος της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 47990 ΕΞ 2022/08.04.2022 (ΦΕΚ Β’ 1814/13.04.2022) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών) διενεργείται σύμφωνα με το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ», που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας απόφασης

Άρθρο 5
ΙΣΧΥΣ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ και αντικαθιστά την προηγούμενη υπ’ αρ. 214/9/11-02-2022 δημοσιευθείσα απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ η οποία καθόρισε το ελεγκτικό πλαίσιο βάση του οποίου θα διενεργούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές οι έλεγχοι της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των απαιτήσεων της υπ’ αριθμ. 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ

Source