Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Έλεγχοι επενδύσεων σε περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης της εκ του νόμου τασσόμενης προθεσμίας – Με υπουργική απόφαση η εξειδίκευση όλων των ζητημάτων

14 Απρίλιος 2021

Έλεγχοι επενδύσεων σε περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης της εκ του νόμου τασσόμενης προθεσμίας - Με υπουργική απόφαση η εξειδίκευση όλων των ζητημάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 10 μίας εκ των νέων τροπολογιών που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο απλοποίησης οικονομικών δραστηριοτήτων, ορίζεται ότι με υπουργική απόφαση δύνανται να προσδιορίζονται και να εξειδικεύονται ζητήματα σχετικά με τον τρόπο διενέργειας ελέγχων συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους φορείς επενδύσεων ή τις επενδύσεις καθ’ εαυτές, σε περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης της εκ του νόμου τασσόμενης προθεσμίας για την πραγματοποίηση του προβλεπόμενου ελέγχου. Οι εν λόγω έλεγχοι μπορεί να διενεργούνται από όργανα ελέγχου που συνιστώνται για τον συγκεκριμένο σκοπό ή από ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένες στο Δημόσιο Μητρώο του ν.4449/2017, βάσει σύμβασης ανάθεσης έργου.

Άρθρο 10
Έλεγχοι επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων σε περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης της εκ του νόμου τασσόμενης προθεσμίας

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύνανται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων να προσδιορίζονται και να εξειδικεύονται ζητήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διενέργειας ελέγχων συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους φορείς επενδύσεων ή τις επενδύσεις καθαυτές, σε περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης της εκ του νόμου τασσόμενης προθεσμίας για την πραγματοποίηση του προβλεπόμενου ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί δύνανται να διενεργούνται από όργανα ελέγχου που συστήνονται και συγκροτούνται για τον σκοπό αυτό ή από ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένες στο Δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 171), βάσει σύμβασης ανάθεσης έργου. Με την ίδια απόφαση δύναται να περιγράφεται επίσης κάθε θέμα σχετικό με τον σκοπό και το αντικείμενο του ελέγχου, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υλοποίησής του, τις προδιαγραφές και τη διαδικασία παραλαβής του αποτελέσματος του ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.