Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Έλεγχοι επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές: Η απόφαση – πλαίσιο της ΕΛΤΕ

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ με την υπ’ αρ.  214/9/11-02-2022 Απόφασή του καθόρισε το ελεγκτικό πλαίσιο βάση του οποίου θα διενεργούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές οι έλεγχοι της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των απαιτήσεων της υπ’ αριθμ. 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017, «Έκθεση Διασφάλισης» η οποία καλύπτει τα στοιχεία που προβλέπονται στην ανωτέρω Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Δείτε το κείμενο της απόφασης παρακάτω

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΕΝΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 (ΦΕΚ 5886/Β/15-12-2021) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

11/2/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 (Β’ 5886) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 120536 ΕΞ 30-9-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522).

2. Τις διατάξεις του ν.4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7).

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης αποτελεί ο έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των απαιτήσεων της υπ’ αριθμ. 159337 ΕΞ 2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

2. Η υπ’ αριθμ. 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών καθορίζει:
α) Τα κριτήρια και τον τρόπο ελέγχου επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Άρθρο 8)
β) Τα στοιχεία που ελέγχονται από τους ανεξάρτητους αξιολογητές/ελεγκτές και αποτυπώνονται στην έκθεση ελέγχου (Άρθρο 9)
γ) Τη διαδικασία, τους όρους και τα κριτήρια ανάθεσης σε αξιολογητές (Άρθρο 10 και 11)
 
Άρθρο 2
Ελεγκτικό Πλαίσιο και Έκθεση Διασφάλισης

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 εφεξής «Έκθεση Διασφάλισης».

2. Η «Έκθεση Διασφάλισης» διασφαλίζει ότι καλύπτονται τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

3. Η «Έκθεση Διασφάλισης» συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κατόπιν του ελέγχου κάθε προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και αποτυπώνεται το σύνολο των ελεγχόμενων στοιχείων. Η «Έκθεση Διασφάλισης» περιλαμβάνει:
α) την επιλεξιμότητα της επένδυσης,
β) το ποσοστό του Δανείου ΤΑΑ, που δύναται να λάβει η εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας,
γ) τη μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης ή εφόσον υφίσταται κρατική ενίσχυση, τη συμβατότητα με το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων,
δ) τη συνεισφορά του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του ΕΣΑΑ (green tagging, digital tagging),
ε) τη συμμόρφωση και την τήρηση της αρχής μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης,
στ) την κατηγοριοποίηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου στους (5) άξονες επιλέξιμων δράσεων, όπου αρμόζει, εξασφαλίζοντας ότι η ανωτέρω κατηγοριοποίηση αντανακλάται στους σχετικούς ισολογισμούς,
ζ) την καταγραφή των δαπανών εξωστρέφειας με βάση τις παρελθούσες οικονομικές καταστάσεις,
η) τη λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών δαπανών με βάση τις οικονομικές καταστάσεις σε περίπτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου, και
θ) τη μη διπλή χρηματοδότηση, ήτοι την παράλληλη χρηματοδότηση των ίδιων δαπανών της επένδυσης από τον μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Η εν λόγω «Έκθεση Διασφάλισης» καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και συνεπώς αποτελεί εργασία που εντάσσεται στους υποχρεωτικούς ελέγχους.
Όπως ισχύει για κάθε υποχρεωτικό έλεγχο, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες καταρτίζουν φάκελο ελέγχου και υπάγονται στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας της ΕΛΤΕ. Ο φάκελος ελέγχου περιλαμβάνει την ελεγκτική εργασία, που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες και την ελεγκτική μεθοδολογία που έχει θεσπίσει κάθε ελεγκτική εταιρεία και τα ελεγκτικά τεκμήρια που υποστηρίζουν την «Έκθεση Διασφάλισης».

5. Η «Έκθεση Διασφάλισης» συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας.

6. Ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

Άρθρο 3
Μορφή και Περιεχόμενο της Έκθεσης Διασφάλισης

Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Διασφάλισης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Α. Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη
Β. Αρνητικό Συμπέρασμα.
 
Παράρτημα

Α. Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 (Β’ 5886) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΧΧΧΧΧ (εφεξής «Εταιρεία») και την ΥΥΥΥΥ (εφεξής «Πιστωτικό Ίδρυμα»)
Διενεργήσαμε τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου βάσει της από ΥΥ/ΥΥ/2022 μεταξύ μας σύμβασης και των οριζόμενων στην υπ’ αριθμ. 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να διαπιστώσουμε τα εξής:
α) την επιλεξιμότητα της επένδυσης,
β) το ποσοστό του Δανείου ΤΑΑ, που δύναται να λάβει η εταιρεία ΧΧΧΧΧ, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας,
γ) τη μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης ή εφόσον υφίσταται κρατική ενίσχυση, τη συμβατότητα με το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων,
δ) τη συνεισφορά του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του ΕΣΑΑ (green tagging, digital tagging),
ε) τη συμμόρφωση και την τήρηση της αρχής μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης,
στ) την κατηγοριοποίηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου στους (5) άξονες επιλέξιμων δράσεων, όπου αρμόζει, εξασφαλίζοντας ότι η ανωτέρω κατηγοριοποίηση αντανακλάται στους σχετικούς ισολογισμούς,
ζ) την καταγραφή των δαπανών εξωστρέφειας με βάση τις παρελθούσες οικονομικές καταστάσεις,
η) τη λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών δαπανών με βάση τις οικονομικές καταστάσεις σε περίπτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου, και θ) τη μη διπλή χρηματοδότηση, ήτοι την παράλληλη χρηματοδότηση των ίδιων δαπανών της επένδυσης από τον μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διοίκηση της ελεγχόμενης Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης του προϋπολογισμού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ και την κάλυψη των συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει και της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών και απαιτούμενων δικαιολογητικών του υποβληθέντος αιτήματος ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου που υποβάλλεται από αυτήν στο Πιστωτικό Ίδρυμα, προκειμένου να χορηγηθεί Δάνειο που χρηματοδοτείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Η δική μας ευθύνη είναι η διενέργεια ελέγχου, για τη διαπίστωση της κάλυψης των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». Θεωρούμε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα και υποστηρίζουν το συμπέρασμα που εκφράζεται στην παρούσα έκθεση διασφάλισης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατά τη γνώμη μας, με βάση τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν, το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας ΧΧΧΧΧΧ, καλύπτει από κάθε ουσιώδη άποψη τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας, απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και το Πιστωτικό Ίδρυμα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους.

[Ελεγκτική Εταιρεία] [Διεύθυνση]
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: [Εταιρείας]
Έδρα Ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία] [Ονοματεπώνυμο ΟΕΛ] Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: [ΟΕΛ]
 

Β. Αρνητικό Συμπέρασμα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 (Β’ 5886) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΧΧΧΧΧ (εφεξής «Εταιρεία») και την ΥΥΥΥΥ (εφεξής «Πιστωτικό Ίδρυμα»)
Διενεργήσαμε τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου βάσει της από ΥΥ/ΥΥ/2022 μεταξύ μας σύμβασης και των οριζόμενων στην υπ’ αριθμ. 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να διαπιστώσουμε τα εξής:
α) την επιλεξιμότητα της επένδυσης,
β) το ποσοστό του Δανείου ΤΑΑ, που δύναται να λάβει η εταιρεία ΧΧΧΧΧ, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας,
γ) τη μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης ή εφόσον υφίσταται κρατική ενίσχυση, τη συμβατότητα με το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων,
δ) τη συνεισφορά του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του ΕΣΑΑ (green tagging, digital tagging),
ε) τη συμμόρφωση και την τήρηση της αρχής μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης,
στ) την κατηγοριοποίηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου στους (5) άξονες επιλέξιμων δράσεων, όπου αρμόζει, εξασφαλίζοντας ότι η ανωτέρω κατηγοριοποίηση αντανακλάται στους σχετικούς ισολογισμούς,
ζ) την καταγραφή των δαπανών εξωστρέφειας με βάση τις παρελθούσες οικονομικές καταστάσεις,
η) τη λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών δαπανών με βάση τις οικονομικές καταστάσεις σε περίπτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου, και θ) τη μη διπλή χρηματοδότηση, ήτοι την παράλληλη χρηματοδότηση των ίδιων δαπανών της επένδυσης από τον μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διοίκηση της ελεγχόμενης Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης του προϋπολογισμού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ και την κάλυψη των συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει και της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών και απαιτούμενων δικαιολογητικών του υποβληθέντος αιτήματος ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου που υποβάλλεται από αυτήν στο Πιστωτικό Ίδρυμα, προκειμένου να χορηγηθεί Δάνειο που χρηματοδοτείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Η δική μας ευθύνη είναι η διενέργεια ελέγχου, για τη διαπίστωση της κάλυψης των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». Θεωρούμε ότι τα ελεγκτικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα και υποστηρίζουν το συμπέρασμα που εκφράζεται στην παρούσα έκθεση διασφάλισης.

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Περιγραφή Θέματος/ ή Θεμάτων

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Λόγω της σημαντικότητας του θέματος (ή των θεμάτων) που μνημονεύεται (ή μνημονεύονται) στην παράγραφο «ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ», το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας ΧΧΧΧΧΧ, δεν καλύπτει από κάθε ουσιώδη άποψη τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας, απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και στο Πιστωτικό Ίδρυμα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους.

[Ελεγκτική Εταιρεία] [Διεύθυνση]
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: [Εταιρείας]
Έδρα Ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία] [Ονοματεπώνυμο ΟΕΛ] Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: [ΟΕΛ]