Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Έργο διασύνδεσης ιδιωτών με δημόσιους φορείς ύψους άνω των 2,5 δις. ευρώ επερξεργάζεται η «Κοινωνία της Πληροφορίας.»

Του Νίκου Σακελλαρίου

Σε Δημόσια Διαβούλευση του έργου «Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων» προχωρά η Κοινωνία της Πληροφοριας με στόχο να δημιουργηθεί ένας ενιαίος άξονας που θα παρέχει πληροφόρηση και διευκολύνσεις σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και Δημόσιους φορείς. Το έργο θα κοστίσει πάνω από 2,5 δις. ευρώ και θα ενταχθεί και στην συγχρηματοδότηση μέσα από Ευρωπαικούς φορείς.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Δημιουργία της “Ενιαίας ψηφιακής υποδομής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων”, στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυχθούν όλοι οι απαραίτητοι πληροφοριακοί και τεχνολογικοί μηχανισμοί και θα παρασχεθούν οι απαιτούμενες υπηρεσίες προκειμένου να επιτευχθεί η συνολική στόχευση του Έργου. Οι υπηρεσίες και μηχανισμοί που περιλαμβάνονται είναι :

– Υπηρεσίες Ενοποίησης και Διαλειτουργικότητας μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων μεθοδολογιών σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού (όπως για παράδειγμα microservices, message brokers, API Management Services, Worksflow Management Services για την αδέσμευτη επικοινωνία μεταξύ συστημάτων / υπηρεσιών), καθώς και μοντέρνοι μηχανισμοί διαχείρισης, διάθεσης και αναβάθμισης λογισμικού και υπηρεσιών (CI/CD, DevOps, κ.ο.κ.).

– Μηχανισμός υποστήριξης πρόσβασης στις υπηρεσίες

– Μηχανισμός Καταχώρησης, Διαχείρισης και διάθεσης υπηρεσιών, με στόχο κάθε υπηρεσία που θα παρέχει η ενιαία ψηφιακή υποδομή να αξιοποιεί τις κοινές υποδομές της

– Μηχανισμός Διαχείρισης σχέσης με τους εξυπηρετούμενους, ο οποίος συγκεντρώνει και διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων των εξυπηρετούμενων και ενορχηστρώνει την εκτέλεση των επιχειρησιακών διαδικασιών, ανεξάρτητα από ποια υπηρεσία εκκινούνται αυτές.

– Σύστημα διαχείρισης της συναίνεσης πολιτών για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

– Οριζόντιες Υπηρεσίες, που αφορούν επαναχρησιμοποιήσιμες λειτουργίες που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και να χρησιμοποιούνται από όλες τις υπηρεσίες προς τον Πολίτη και τις επιχειρήσεις όπως θυρίδα εξυπηρετούμενου κα.

– Υπηρεσίες αναλυτικής ενημέρωσης, μέσω της οποίας αξιοποιείται ο πληροφοριακός πλούτος της πλατφόρμας, τόσο για την παροχή reporting & monitoring, όσο και για την αξιοποίηση για λόγους predictive analytics, machine learning και άλλων σύγχρονων τεχνικών.

– Υπηρεσίες Service/Contact Center, μέσω των οποίων διενεργείται η εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων με τη χρήση παραδοσιακών όπως call center αλλά και σύγχρονων καναλιών όπως Web Forms, Messaging Apps

– Υπηρεσίες από-υλοποίησης της φυσικής παρουσίας με την επέκταση της υπάρχουσας υποδομής myKEPLive και την ολοκλήρωση της με σύστημα φυσικών ραντεβού

– Υπηρεσίες υλοποίησης δημόσιων υπηρεσιών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας

– Υπηρεσίες διασύνδεσης της «Ενιαίας ψηφιακής υποδομής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων» με άλλα συστήματα όπως με τα συστήματα εξακρίβωσης ταυτότητας των πολιτών, με τα συστήματα Δημοσίων Υπαλλήλων, με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

Οι παρατηρήσεις, προτάσεις ή και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται, με πλήρη τεκμηρίωση. Επίσης, πρέπει να δίνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, e-mail) που υποβάλει σχόλιο / παρατήρηση / πρόταση.