Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Έως 15.9.2021 η υποβολή της δήλωσης για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα κόμβου

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή σχετικά με την παράταση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 έως την 10η Σεπτεμβρίου 2021, προτείνεται επίσης και η τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Η προθεσμία για την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 των παραπάνω φυσικών προσώπων, σύμφωνα με την ως άνω τροπολογία είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2021. 

Συνεπώς, παρόλο που μετατίθεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης των νομικών προσώπων για την 10η Σεπτεμβρίου 2021, δε θα ισχύσει η διάταξη  της παρ. 3 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. η οποία προβλέπει την υποβολή της δήλωσης των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα έως την 15η του επόμενου μήνα από την υποβολή της δήλωσης των νομικών προσώπων (σ.σ. ήτοι 15η Οκτωβρίου), αφού γι’ αυτά τα φυσικά πρόσωπα αυτά καθορίστηκε ειδικότερη προθεσμία (15η Σεπτεμβρίου 2021) με τη μεταβατική διάταξη της υπόψη τροπολογίας.

Υπενθυμίζουμε ότι οι προτεινόμενες διατάξεις της τροπολογίας έχουν ως ακολούθως:

 • Άρθρο 2
   
  Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ρυθμίσεις για την καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020 – Τροποποίηση της παρ. 64 και αντικατάσταση της παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013

   
  1. Στην παρ. 64 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου σε δόσεις, και η παρ. 64 του άρθρου 72 διαμορφώνεται ως εξής:
   
   «64. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των
  νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων
  του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου 2021. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι τη 17η.9.2021, η τρίτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.».
   
   2. Η παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, περί της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των φυσικών προσώπων και περί της καταβολής του φόρου σε δόσεις, αντικαθίσταται ως εξής:
   
   «65. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου 2021. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την 17η.9.2021, η τρίτη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Εξαιρετικά τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 2021. Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβληθεί μέχρι την 27η.8.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι και την 31η.8.2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).».
   
   3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 27η Αυγούστου 2021.

 

Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020 μετά τη ψήφιση της τροπολογίας θα διαμορφωθούν πλέον ως εξής:

  Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων
Φυσικά πρόσωπα 10.09.2021
Νομικά πρόσωπα νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που λήγει 31η Δεκεμβρίου 2020 10.09.2021
Φυσικά πρόσωπα μέλη νομικών προσώπων/οντοτήτων με απλογραφικό λογιστικό σύστημα 15.09.2021