Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για το Tax Administration Monitor Σεπτεμβρίου 2021

AAΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Σεπτεμβρίου 2021, για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:
 

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΤΒ %
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 109.416.185.425 109.038.302.614 0,35%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 24.878.832.976 24.872.963.870 0,02%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 84.537.352.449 84.165.338.744 0,44%
Πλήθος οφειλετών 3.656.672 3.435.236 6,45%


Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 3.867.892 (αυξημένο κατά 5,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021)
 

  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 242.516.019
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 197.311.010
ΜΑΡΤΙΟΣ 186.095.014
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 187.351.198
ΜΑΙΟΣ 187.368.260
ΙΟΥΝΙΟΣ 208.855.544
ΙΟΥΛΙΟΣ 198.739.717
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 164.116.122
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 174.782.479
9ΜΗΝΟ 1.747.135.364


ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
 

KPI 1 2018 2019 2020 2021 2021/2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 350.020.554 354.228.686 353.465.865 242.516.019 -31,39%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 357.795.501 297.417.622 329.956.257 197.311.010 -40,20%
ΜΑΡΤΙΟΣ 277.164.526 272.230.876 183.569.065 186.095.014 1,38%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 310.001.287 241.393.686 146.570.566 187.351.198 27,82%
ΜΑΙΟΣ 261.073.964 244.263.816 164.927.674 187.368.260 13,61%
ΙΟΥΝΙΟΣ 242.199.885 219.496.360 205.991.062 208.855.544 1,39%
ΙΟΥΛΙΟΣ 248.152.712 239.888.433 238.782.140 198.739.717 -16,77%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 182.430.799 159.804.219 197.028.361 164.116.122 -16,70%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 172.807.572 225.137.578 183.715.951 174.782.479 -4,86%
9ΜΗΝΟ  2.401.646.800 2.253.861.277 2.004.006.941 1.747.135.364 -12,82%


Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 9μηνο 2021 , το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 4.159εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 3.898εκ. € (αύξηση κατά 6,7%).

Για το μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 353εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 695εκ. (μείωση κατά 49%).

Παρατηρούμε ότι ενώ κατά το πρώτο 9μηνο 2020 είχαμε μικρότερη αύξηση του ληξιπρόθεσμου, λόγω των αναστολών πληρωμών covid, τον Σεπτέμβριο του 2020 που δεν υπήρχαν πλέον αναστολές πληρωμών, το νέο ληξιπρόθεσμο αυξήθηκε σημαντικά. Το 88 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
 

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 22.488.910 36.259.527 61%
Εισόδημα 338.793.239 41.430.617 -88%
Φόροι στην Περιουσία 6.948.853 8.520.686 23%
Φ.Π.Α. 192.097.933 175.684.911 -9%
Αχρεωστήτως Καταβληθέντα 2.335.828    
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 11.670.265 13.162.488 13%
Λοιποί έμμεσοι φόροι 2.525.031 5.477.674 117%
Λοιπά Πρόστιμα μη-φο 55.760.071 14.568.641 -74%
Δικαστικά έξοδα 7.093.142 6.192.795 -13%
Καταλογισμοί 2.293.980 4.850.643 111%
Δάνεια 11.738.324 6.164.395 -47%
  653.745.575 312.312.378 -52%


2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 9μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3.758εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 3.599 εκ. (αύξηση κατά 4,4 %).

Για τον μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 322 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 621 εκ. (μείωση κατά 48%).

Παρατηρούμε ότι ενώ κατά το πρώτο 9μηνο του 2020 είχαμε μικρότερη αύξηση του ληξιπρόθεσμου, λόγω των αναστολών πληρωμών covid, τον Σεπτέμβριο του 2020 που δεν υπήρχαν πλέον αναστολές πληρωμών, το νέο ληξιπρόθεσμο αυξήθηκε σημαντικά.

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ):

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 9μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 1.215εκ. € το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 942εκ € (αύξηση κατά 28,9%).

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Σεπτέμβριος 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 163 εκ. € (έναντι 206εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020 – μείωση κατά 20,87%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (70%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
 

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 8.168.704 8.403.189 3%
Εισόδημα 14.198.197 24.925.795 76%
Φόροι στην Περιουσία 13.384.211 10.771.691 -20%
Φ.Π.Α. 57.847.545 70.625.341 22%
ΣΥΝΟΛΟ 93.598.658 114.726.016 23%


ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
 

ΜΗΝΑΣ   ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 461.204.743 462.195.280 425.930.171        334.892.778 -21,4%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 496.209.557 422.238.586 460.807.129        392.099.598 -14,9%
ΜΑΡΤΙΟΣ 458.085.538 412.552.761 284.163.496        350.572.787 23,4%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 528.510.780 367.932.556 226.124.044        299.378.691 32,4%
ΜΑΙΟΣ 410.760.698 353.972.485 239.408.565        315.814.377 31,9%
ΙΟΥΝΙΟΣ 394.631.112 363.383.493 279.050.480        342.437.303 22,7%
ΙΟΥΛΙΟΣ 405.839.583 432.322.900 355.334.408        324.301.548 -8,7%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 418.236.648 395.472.071 300.499.032        296.595.563 -1,3%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 420.777.064 476.793.696 393.192.369        392.335.667 -0,2%
9ΜΗΝΟ 3.994.255.723 3.686.863.829 2.964.509.693       3.048.428.312 2,8%