Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αγρότες – Με εργόσημο οι μετακαλούμενοι πολίτες τρίτων χωρών – Παράταση στη δυνατότητα μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε εποχικές αγροτικές εργασίες

Νέα τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία:

1. Παρατείνεται από τη λήξη της (31.12.2020) και μέχρι την 30η.9.2021, η προθεσμία μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε εποχικές αγροτικές εργασίες.

2.Υποβάλλεται, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.), η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και η ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος δεν θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δύναται να διαλειτουργεί με συστήματα δημοσίων φορέων.

3. Καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της ανωτέρω αίτησης και προβλέπεται η καταβολή παράβολου ύψους εκατό (100) ευρώ.

4. Αυστηροποιείται το πλαίσιο που αφορά την παροχή καταλύματος στον εργαζόμενο από τον εργοδότη.

5. Υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. με εργόσημο σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 και το άρθρο 20 του ν. 3863/2010 οι μετακαλούμενοι πολίτες τρίτων χωρών, για την εν λόγω απασχόληση.

6. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση απόφασης, σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας ελέγχων καθώς και των κυρώσεων και προστίμων στις περιπτώσεις παραβίασης των ανωτέρω.

Αιτιολογική έκθεση

1.Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
 
Το προτεινόμενο άρθρο αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την έλλειψη εργατικού δυναμικού για καλλιεργητικές εργασίες, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και της συνακόλουθης απαγόρευσης εισόδου στην χώρα.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

    
Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και της συνακόλουθης απαγόρευσης εισόδου στην χώρα, δημιουργήθηκαν προβλήματα από την έλλειψη εργατικού δυναμικού για καλλιεργητικές εργασίες.

Με την προτεινόμενη διάταξη διευκολύνονται και επιταχύνονται οι διαδικασίες εισόδου αλλοδαπών εργαζομένων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια απασχολούνται τακτικά σε αγροτικές εργασίες από χώρες από τις οποίες δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου.

Ειδικότερα, για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής της χώρας, με το προτεινόμενο άρθρο δίνεται το δικαίωμα εργασίας σε αλλοδαπούς εργαζόμενους για τους τρεις (3) μήνες που διαρκεί το δικαίωμα εισόδου, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’80), πάντα με σεβασμό στις σχετικές προβλέψεις που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια και στη δημόσια υγεία της χώρας.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

    
Το προτεινόμενο άρθρο αφορά τους αγρότες, τους απασχολούμενους στην αγροτική οικονομία, αλλά και τους καταναλωτές σε περίπτωση μείωσης της παραγωγής και αύξησης των τιμών των προϊόντων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο μόνο

Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες

1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), μπορεί να υποβάλει, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, με βάση τις θέσεις εργασίας, όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του ν. 4251/2014, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης) του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εργοδότη υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

2.Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δύναται να διαλειτουργεί με συστήματα δημοσίων φορέων. Η είσοδος των εργοδοτών-χρηστών στην πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών -διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, ιδίως των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε όλες τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σε όλες τις Αστυνομικές Αρχές, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται τουλάχιστον από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που πρόκειται να απασχοληθεί, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.

β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με την οποία δηλώνεται ότι:

βα) θα απασχολήσει προσωρινά για την παροχή αγροτικών εργασιών τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας, για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, και έως ενενήντα (90) ημέρες, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του παρόντος.

ββ) θα αναλάβειτις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α’ 212),

βγ) ο μετακαλούμενος θα παρέχει τις αγροτικές εργασίες σε τόπο επακριβώς προσδιορισμένο ως προς την περιφερειακή ενότητα, τον δήμο και τη δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα και ότι προσωρινά θα διαμένει σε τόπο που προσδιορίζεται με ακριβή στοιχεία διεύθυνσης. Το κατάλυμα που παρέχεται από τον εργοδότη πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, και ο εργοδότης πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή. Σε περίπτωση που απαιτείται από τον εποχικά εργαζόμενο να καταβάλει μίσθωμα, ο εργοδότης προσφέρει στον εποχικά εργαζόμενο μισθωτήριο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους ενοικίασης του καταλύματος. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του μισθώματος πρέπει να είναι ανάλογο με την αμοιβή του εποχικά εργαζομένου και την ποιότητα του καταλύματος και δεν εκπίπτει αυτομάτως από τον μισθό του εποχικά εργαζομένου. Όταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από τον εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές.

γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α’ 160).

δ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του πολίτη τρίτης χώρας.

ε) Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτουν τα ληξιαρχικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης).

4. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, εκδίδουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης του εργοδότη, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 4251/2014.

5. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα εργασίας ως εποχιακού εργάτη, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του, χωρίς θεώρηση εισόδου, στη χώρα. Για την απασχόλησή του αυτή υπάγεται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων) με εργόσημο σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α’ 205) και το άρθρο 20 του ν. 3863/2010 (Α’ 115).

6. Μετακαλούμενος πολίτης τρίτης χώρας, που έχει εισέλθει σύμφωνα με το παρόν υποχρεούται να διαμένει στο κατάλυμα που δηλώνει ο εργοδότης του και δεν δύναται να εργαστεί σε άλλον εργοδότη, εκτός αν, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου απασχόλησής του, νέος εργοδότης υποβάλλει την αίτηση της παρ. 1.

7. Μετακαλούμενος πολίτης τρίτης χώρας, που έχει εισέλθει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και έχει αποχωρήσει από την Ελλάδα, δεν έχει δικαίωμα επιστροφής για τον ίδιο λόγο, για διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αποχώρησής του και, σε κάθε περίπτωση, τηρουμένης της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806.

8. Η αίτηση της παρ. 1 με τα δικαιολογητικά εργοδότη της παρ. 3, που σύμφωνα με την ενιαία δήλωση καλλιέργειας της περ. δ) της παρ. 3 αφορούν καλλιέργεια σπαραγγιών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας των παρ. 1 και 2, υποβάλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχύ μεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας των παρ. 1 και 2, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει σ’ αυτήν όλα τα προβλεπόμενα στο παρόν στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας.

9. Ειδικά για τον περιορισμό των συνεπειών διασποράς της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη λειτουργία της πλατφόρμας της παρ. 2, τα στοιχεία ελέγχου και πιστοποίησης που συγκεντρώνονται από τις υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να επιτρέπεται η είσοδος των μετακαλουμένων από τρίτες χώρες για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία, διαβιβάζονται στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), προκειμένου να διενεργούνται έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ιδίως αναφορικά με την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

10. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να τροποποιούνται ο τύπος της αίτησης, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, πέραν όσων αναφέρονται στην παρ. 3, και, περαιτέρω, να καθορίζονται η διαδικασία πληροφόρησης των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών, καθώς και των εμπλεκομένων φορέων για τους μετακαλούμενους πολίτες τρίτων χωρών προς τον σκοπό της εποχικής εργασίας,

ο φορέας, υπό την ευθύνη και εποπτεία του οποίου λειτουργεί η πλατφόρμα, τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για τη λειτουργία της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης και της έναρξης αυτής και της πρόσβαση σ’ αυτήν, οι απαιτούμενες διασυνδέσεις της πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα, η διαδικασία αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι όροι, η διαδικασία, τα όργανα ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και τα πρόστιμα στις περιπτώσεις παραβίασης του παρόντος.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2021

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ