Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αθλητικά σωματεία: Τροπολογία για την υποβολή αίτησης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα με το άρθρο 9 αυτής, ορίζεται ότι τα αθλητικά σωματεία, τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγησή της και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 το αργότερο έως την 31.7.2022, ενώ διευκρινίζεται ρητά ότι τα εν λόγω σωματεία συμμετέχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες της οικείας ένωσης ή της ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η προθεσμία στο άρθρο 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) και ορίζεται ότι τα αθλητικά σωματεία, τα οποία είναι εγγεγραμμένα κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4726/2020 σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση της το αργότερο έως την 31ή.7.2022, ενώ διευκρινίζεται ρητά ότι τα εν λόγω σωματεία συμμετέχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες της οικείας ένωσης ή της ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 9
Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 4726/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις
2. Αθλητικό σωματείο, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένο σε αθλητική ένωση η ομοσπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’148), το αργότερο έως την 31η.7.2022. Αθλητικό σωματείο που δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, διαγράφεται αυτοδικαίως από το οικείο μητρώο μελών και δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.
»