Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αλλαγές προτείνει η ΡΑΕ για τις ανεξόφλητες οφειλές λογαριασμών ρεύματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΑΕ
 
Κατόπιν ολοκλήρωσης της από 02.12.2020 δημόσιας διαβούλευσης επί του εν θέματι ζητήματος, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής,[1] η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη θέση σε ισχύ της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ», την απόφαση υπ’ αριθ. 1888/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Δ΄), η οποία ακυρώνει την ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.177367/10.5.2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄1463/24.05.2016), καθ’ ο μέρος με την απόφαση αυτή αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Κ.Π.Η.Ε. (Β΄ 832/9.4.2013), καθώς και τις απόψεις που διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες στην ανωτέρω διαβούλευση, θέτει δια του παρόντος, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4001/2011,  σε συμπληρωματική διαβούλευση τις βασικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις προϋποθέσεις και την εφαρμοστέα διαδικασία για την αλλαγή προμηθευτή.

Η προτεινόμενη ρύθμιση, εκκινώντας από τη βασική αρχή που διατυπώνεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου  47 του ν. 4001/2011 και απηχεί επιταγή του ενωσιακού νομοθέτη[2], κατά την οποία «οι Επιλέγοντες Πελάτες έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή», κατ’ εφαρμογήν των αρχών της νομιμότητας και της αναλογικότητας, επιχειρεί να εξειδικεύσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4001/2011, τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (Γενικές διατάξεις) του Δεύτερου Μέρους (Προστασία των Καταναλωτών) της Ενότητας Α΄ του ίδιου νόμου, αναφορικά με τη διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή και τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή και του πελάτη κατά την εν λόγω διαδικασία αλλαγής, και αναλύεται σε τρεις συνιστώσες, ως ακολούθως:

1. Ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας για να ασκήσει το δικαίωμα αλλαγής Προμηθευτή, ακόμη και εάν έχει ληξιπρόθεσμες, μη διακανονισμένες οφειλές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οφειλές δεν υπερβαίνουν τα παρακάτω ποσά, ανά κατηγορία Πελατών, για τετραμηνιαία κατανάλωση:

– Οικιακοί Πελάτες: 150 €
– Μη οικιακοί (εμπορικοί) Πελάτες ΧΤ : 200 €
– Πελάτες ΜΤ : 1.000 €

Εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη υπερβαίνουν τα ανωτέρω ποσά, ο Πελάτης δεν δύναται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας για άσκηση του δικαιώματος αλλαγής Προμηθευτή, εάν δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του που απορρέουν από την αρχική Σύμβαση, ή, εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον Προμηθευτή του, στο πλαίσιο της πολιτικής διακανονισμών που αυτός εφαρμόζει, εκτός εάν εμπίπτει στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του Κ.Π.Η.Ε.

2. Συμπληρωματικά προς την ανωτέρω ρύθμιση, εισάγεται σύστημα επισήμανσης οφειλής (debt flagging), για τους Πελάτες, των οποίων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε δεν υπερβαίνουν τα ως άνω ποσά είτε έχουν ενταχθεί σε διακανονισμό με τον Προμηθευτή και οι οποίοι, ως εκ τούτου, συννόμως προβαίνουν σε αλλαγή Προμηθευτή. Στο σύστημα αυτό θα προβλέπονται διαβαθμίσεις στην επισήμανση οφειλής (διαφοροποίηση στην ένδειξη), οι οποίες θα αποτυπώνουν ποιοτικά χαρακτηριστικά του Πελάτη σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του.

Συγκεκριμένα, Πελάτης με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον παλαιό Προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει συννόμως σε αλλαγή Προμηθευτή, επειδή οι εν λόγω οφειλές του δεν υπερβαίνουν τα υπό στοιχείο 1 ποσοτικά όρια, θα εμφανίζεται με κόκκινη επισήμανση σε περίπτωση που δεν έχει εντάξει τις ληξιπρόθεσμες αυτές οφειλές σε διακανονισμό με τον παλαιό Προμηθευτή του. Η επισήμανση αυτή θα είναι ορατή και στον νέο Προμηθευτή, εξυπηρετώντας την ενημέρωση του τελευταίου αναφορικά με τη φερεγγυότητα του Πελάτη του. Πελάτης που προβαίνει σε αλλαγή Προμηθευτή, έχοντας διακανονίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς παλαιό Προμηθευτή του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, θα επισημαίνεται με διαφορετική ένδειξη (π.χ. πράσινη επισήμανση).

3. Ο παλαιός Προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης από τον Πελάτη των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, κατ’ εξαίρεση διατηρεί για έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής Προμηθευτή, το δικαίωμα να υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο Προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη αντιστοιχούν σε τουλάχιστον έξι (6) μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης.

Η ΡΑΕ προκρίνει ως σκόπιμη και σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας την εφαρμογή της ανωτέρω συνολικής (υπό στοιχεία 1 έως 3) ρύθμισης αρχικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την έναρξη εφαρμογής της, προκειμένου εν συνεχεία να αξιολογηθεί εκ νέου, επί τη βάσει αφενός της αποτελεσματικότητάς της ως προς τον επιδιωκόμενο δημοσίου συμφέροντος σκοπό της ανάσχεσης διόγκωσης των ανεξόφλητων οφειλών των καταναλωτών προς τους Προμηθευτές και της αποτροπής καταχρηστικής μετακίνησης των μη συμμορφούμενων με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις καταναλωτών προς άλλους Προμηθευτές, αφετέρου των συνεπειών εφαρμογής της στην αγορά Προμήθειας.

Στο πλαίσιο της παρούσας συμπληρωματικής διαβούλευσης, προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τυχόν επιπρόσθετες προτάσεις τους, έως και τις 5 Μαρτίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Η ΡΑΕ, μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

[1] http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2021/maj/290121.csp
[2] Βλ. συναφώς και τις διατάξεις του άρθρου 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, καθώς και την παρ. 7 του άρθρου 3 και το Παράρτημα Ι της προϊσχύσασας Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ.