Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αλλαγές στα μέτρα για τις αποστάσεις στα bars και την απαγόρευση ίδρυσης νέου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε χώρο που τελεί σε αναστολή λειτουργίαςΜε την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.82927/2021 επέρχονται στην Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 για τα νέα μέτρα οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στο τέλος του σημείου 15 του πίνακα Β της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται παρ. Ζ, προκειμένου να προβλεφθεί η απόσταση των σκαμπό στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου γίνεται χρήση μπαρ, ως εξής:
«Ζ. Στα καταστήματα του παρόντος σημείου όπου γίνεται χρήση μπαρ επιτρέπεται τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί και τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό.».

β) Στο άρθρο 2 προστίθενται παρ. 6, 7 και 8 αναφορικά με την αναστολή κάθε δραστηριότητας και λειτουργίας στον χώρο και στις εγκαταστάσεις των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την γνωστοποίηση αυτών στις αρμόδιες Αρχές σε περίπτωση ίδρυσης νέου καταστήματος στον ίδιο χώρο, ως εξής:
«6. Στην περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Ζ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), η αναστολή λειτουργίας που επιβάλλεται στο νομικό πρόσωπο ή την επιχείρηση που λειτουργεί το κατάστημα συνεπάγεται αυτοδικαίως για το ίδιο χρονικό διάστημα και την αναστολή κάθε δραστηριότητας και λειτουργίας στον χώρο και στις εγκαταστάσεις του καταστήματος.
7. Σε περίπτωση ίδρυσης νέου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος:
(α) Το αρμόδιο όργανο του Δήμου στα όρια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλει, πριν προβεί στην έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 28 του ν. 4442/2016, να λάβει βεβαίωση από την κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή ότι ο χώρος του καταστήματος δεν τελεί σε αναστολή λειτουργίας. Το όργανο του Δήμου οφείλει να απέχει από την έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου μέχρι να λάβει τη βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι ο χώρος του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν τελεί σε αναστολή λειτουργίας.
(β) Απαγορεύεται κάθε μορφής γνωστοποίηση του ν. 4442/2016, είτε πρόκειται για πρώτη γνωστοποίηση είτε για μεταβολή ή αλλαγή φορέα, εφόσον ο χώρος στον οποίο λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει η επιχείρηση τελεί σε αναστολή λειτουργίας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το μέτρο.
8. Κάθε γνωστοποίηση που γίνεται κατά παράβαση των παρ. 6 και 7 θεωρείται ανυπόστατη και επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ που επιβάλλεται στο φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, συνεστημένου ή υπό σύσταση, που διενήργησε τη γνωστοποίηση.
».

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και τις 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6.00.

Δείτε την απόφαση και την κωδικοποιημένη Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 από το αρχείο του κόμβου