Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αλλαγές στη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου για τις αμοιβές αθλητών – προπονητών κ.λπ.

Τροποποίηση της απόφαση Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η  Α.1026/2021 με την οποία τροποποιείται η απόφαση  Α.1261/2020 .

Οι αλλαγές αναλυτικά :

1. Στην παρ. 1 της υπό στοιχεία Α.1261/2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η περιγραφή ως προς το «Είδος Αποδοχών» του κωδικού 67 αντικαθίσταται ως εξής:

Κωδικός

Είδος αποδοχών

67

Ποσά της παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (αμοιβές συμβολαίων αθλητών, προπονητών και εκπαιδευτών Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων)

Πριν την αντικατάστασή της η περιγραφή του Κωδικού 67 :

Ποσά του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 που φορολογούνται αυτοτελώς (αμοιβές συμβολαίων αθλητών, προπονητών και εκπαιδευτών Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων)

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 της υπό στοιχεία Α.1261/2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 3α, οι λοιπές τροποποιήσεις της παρ. 1 της παρούσας εφαρμόζονται για αμοιβές που καταβάλλονται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1-1-2021 και μετά.».

Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε :
Οι τροποποιήσεις της παρ. 1 της παρούσας εφαρμόζονται για αμοιβές που καταβάλλονται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1-1-2021 και μετά

3. Μετά την παρ. 3 της υπό στοιχεία Α.1261/2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., προστίθεται νέα παράγραφος 3α ως εξής:

«3α. Η τροποποίηση της παρ. 1 που αφορά στον κωδικό 67 εφαρμόζεται για αμοιβές που καταβάλλονται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1-1-2020 και μετά. Για τις αμοιβές της παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 για τις οποίες οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου των ετών αυτών υποβλήθηκαν με κωδικό διαφορετικό από τον κωδικό 67, υποβάλλονται αντίστοιχες τροποποιητικές δηλώσεις με τη χρήση του τελευταίου αυτού κωδικού και με τα ίδια ποσά απόδοσης παρακρατούμενου φόρου που υποβλήθηκαν με τις αρχικές δηλώσεις.».

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την Α.1261/2020 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει