Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αναβαθμίσεις και νέες εφαρμογές από την ΑΑΔΕ μέσω ανοικτού διαγωνισμού για την επόμενη τετραετία – Ποια συστήματα θα επηρεαστούν

Σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Υλοποίηση αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.» προχώρησε η Αρχή.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €6.471.451,61 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% €1.553.148,39 (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 8.024.600,00)

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών της Α.Α.Δ.Ε. που αφορούν στην ανάπτυξη, προσαρμογή σε νέες απαιτήσεις και επικαιροποίηση, του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων της και κάλυψη της διαλειτουργικότητας τους με τρίτα συστήματα και εφαρμογές.

Το σύνολο των ανθρωπομηνών του έργου για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 υπολογίζεται στους 1.580.

Τα Πληροφοριακά Συστήματα που επηρεάζονται άμεσα είναι τα ακόλουθα:

• Πληροφοριακά Συστήματα Φορολογίας (Ενδεικτικά: TAXIS, TAXISnet, – EISPRAXIS, myDATA, ΕΝΦΙΑ)

• Πληροφοριακά συστήματα Τελωνείων (Ενδεικτικά: ICISnet, Σύστημα Εισροών Εκροών Πρατήριων υγρών καυσίμων, Σύστημα Εισροών – Εκροών Φορολογικών αποθηκών και πλωτών μέσων)

• Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS)

• Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS)

• Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ)

• Πληροφοριακά Συστήματα εξυπηρέτησης φορολογουμένων και υποστηρικτικών υπηρεσιών (ΚΕΦ, Ηλεκτρονικό Ραντεβού, e-ticketing)

Οι αλλαγές υφιστάμενων εφαρμογών ή/και η υλοποίηση νέων εφαρμογών για το σύνολο των παραπάνω Πληροφοριακών Συστημάτων δύναται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Ικανοποίηση μεταβολών της επιχειρησιακής λογικής του Λογισμικού Εφαρμογών, λόγω μεταβολών της νομοθεσίας, των οποίων η υλοποίηση απαιτεί να εκτελεσθεί υποσύνολο του πλήρους κύκλου ανάπτυξης εφαρμογών.

• Δημιουργία νέων εφαρμογών, των οποίων η υλοποίηση απαιτεί να εκτελεσθεί εξαρχής ο πλήρης κύκλος ανάπτυξης εφαρμογών.

• Υλοποίηση μηχανισμών διαλειτουργικότητας του Λογισμικού Εφαρμογών, για διασύνδεση τους με τρίτα πληροφοριακά συστήματα.

• Βελτίωση του Περιβάλλοντος Χρήσης του Λογισμικού Εφαρμογών, με υλοποίηση νέων τρόπων χρήσης των διαθέσιμων λειτουργιών του, καθώς και νέων λειτουργιών παρουσίασης των διαθεσίμων δεδομένων.

• Μεταφορά τεχνογνωσίας για τις εφαρμογές που εντάσσονται σε Παραγωγική Λειτουργία.

• Διασφάλιση της ολοκληρωμένης υποστήριξης των εφαρμογών που τροποποιούνται ή επηρεάζονται από τροποποιούμενες ή νέες εφαρμογές.

• Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών εφαρμογών με χρήση νέων ή αναβαθμισμένων τεχνολογικών προτύπων, συμπεριλαμβανομένων και της αναβάθμισης των εφαρμογών σε νεότερες εκδόσεις του εργαλείου ανάπτυξης ή της βάσης δεδομένων ή της μεταφοράς τους σε νέο περιβάλλον λειτουργίας (Virtual Machines, Cloud).