Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αναγνώριση φορέα εγνωσμένου κύρους για την κατάρτιση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στις εισηγμένες εταιρίες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού συμβουλίου της επιτροπής κεφαλαιαγοράς για την Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4706/2020.

 
η απόφαση προβλέπει αναλυτικά  :

Άρθρο 1

Οι ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα οφείλουν να υιοθετήσουν και να εφαρμόζουν κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος έχει καταρτισθεί από φορέα εγνωσμένου κύρους.

Άρθρο 2

1. Ως φορέας εγνωσμένου κύρους νοείται φορέας, στον οποίο εκπροσωπούνται άμεσα ή έμμεσα σε ικανό αριθμό οι φορείς της κεφαλαιαγοράς, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει μεταξύ των σκοπών του την προώθηση και την διάδοση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και εκδίδει κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

2. Ο φορέας δύναται να είναι εθνικός, αλλοδαπός ή διεθνής και δύναται να αποτελεί φορέα αυτορρύθμισης, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση (όταν είναι αλλοδαπός) ότι διέπεται από νομοθεσία χώρας ανεπτυγμένης στον χώρο του χρηματοπιστωτικού τομέα και της κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 3

1. Εθνικός φορέας που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 2 υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να αναγνωρισθεί ως εθνικός φορέας εγνωσμένου κύρους για τους σκοπούς της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4.

2. Αλλοδαπός ή διεθνής φορέας που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 2 υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να αναγνωρισθεί αντίστοιχα ως αλλοδαπός ή διεθνής φορέας εγνωσμένου κύρους για τους σκοπούς της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4. Το σχετικό αίτημα δύναται να υποβάλει και η εισηγμένη εταιρεία που εφαρμόζει ή προτίθεται να εφαρμόσει κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εκδίδει ένας αλλοδαπός ή διεθνής φορέας.

3. Η αναγνώριση του φορέα εγνωσμένου κύρους (εθνικού, αλλοδαπού ή διεθνούς) γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία εκδίδεται εντός 20 εργασίμων ημερών από την υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη στοιχειοθέτηση της αίτησης.

Άρθρο 4

Ο κώδικας, που εκδίδεται από τον φορέα εγνωσμένου κύρους του άρθρου 2 εφαρμόζεται με βάση την αρχή «Συμμόρφωση ή Εξήγηση για τις αποκλίσεις» και πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Άρθρο 5

Οι υπόχρεες εταιρείες έχουν την ελευθερία και την ευελιξία να επιλέγουν τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που επιθυμούν να εφαρμόζουν, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τη μετοχική τους σύνθεση και τα κριτήρια που επιλέγουν, σύμφωνα με την παρούσα.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου