Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αναθεωρούνται οι κανόνες για τη χρήση μισθωμένων οχημάτων στις μεταφορές εμπορευμάτων

Σήμερα, το Συμβούλιο συμφώνησε επί γενικής προσέγγισης σχετικά με αναθεωρημένους κανόνες για τη χρήση μισθωμένων οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Στόχος της αναθεώρησης είναι να αποσαφηνιστούν οι ισχύοντες κανόνες, να εξασφαλιστεί ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο και να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στη χρήση των εν λόγω οχημάτων. Με μεγαλύτερη ευελιξία στη μίσθωση οχημάτων, οι μεταφορείς θα είναι σε θέση να ασκούν αποτελεσματικότερα τις δραστηριότητές τους. Επιπλέον, τα μισθωμένα οχήματα είναι συνήθως νεότερα, ασφαλέστερα και λιγότερο ρυπογόνα.

Pedro Nuno Santos, Υπουργός Υποδομών και Στέγασης της Πορτογαλίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου
Οι εν λόγω αναθεωρημένοι κανόνες θα διευκολύνουν τους μεταφορείς να ενοικιάζουν φορτηγό σε περίπτωση που το όχημά τους ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή εάν χρειάζονται επιπλέον όχημα για να καλύψουν την προσωρινή ζήτηση. Ένα εναρμονισμένο πλαίσιο θα διευκολύνει εξίσου τους οδικούς μεταφορείς, τις εταιρείες ενοικίασης και τις εθνικές αρχές.

Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία, τα κράτη μέλη δεν θα επιτρέπεται να περιορίζουν τη χρησιμοποίηση στο έδαφός τους οχήματος μισθωμένου από εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικοί κανόνες ταξινόμησης και οι λοιποί κανόνες στο εν λόγω κράτος μέλος.

Δεδομένου ότι το επίπεδο φορολόγησης των οδικών μεταφορών ποικίλλει σημαντικά εντός της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν, εντός ορισμένων ορίων, τη χρήση οχημάτων που μισθώνονται σε άλλο κράτος μέλος από τις δικές τους εταιρείες.

Τα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή αναγνωρίζονται ως απόδειξη της συμμόρφωσης με την οδηγία.

Για να βελτιωθεί η επιβολή της νομοθεσίας και ο έλεγχος των παράνομων ενδομεταφορών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταγράφουν στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που μισθώνονται από άλλο κράτος μέλος.

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώσουν τις νέες διατάξεις στη νομοθεσία τους έως τις 21 Αυγούστου 2023. Η ημερομηνία αυτή αντιστοιχεί σε τριετή περίοδο από την έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων κανόνων της πρώτης δέσμης μέτρων για την κινητικότητα σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά και την πρόσβαση στο επάγγελμα, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν οι προθεσμίες για τη θέσπιση των πρόσθετων μέτρων ελέγχου που απαιτούνται από τα νομοθετήματα αυτά.

Διαδικασία

Η πρόταση για τα μισθωμένα οχήματα αποτελεί μέρος της πρώτης δέσμης μέτρων για την κινητικότητα, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο 2017 για να καταστούν οι μεταφορές καθαρότερες, πιο ανταγωνιστικές και κοινωνικά δίκαιες.

Η γενική προσέγγιση που εγκρίθηκε σήμερα επιτρέπει στην Προεδρία να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν αμφότερα επί του τελικού κειμένου.

Σχέδιο τροποποιητικής οδηγίας για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές — Γενική προσέγγιση του Συμβουλίου

Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης