Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας – Συν-Εργασία – Αλλαγές στις εκπτωτικές περιόδους και υποχρεωτική λειτουργία καταστημάτων τις κυριακές

Νέα τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο στη βουλή με την οποία ρυθμίζονται τα ακόλουθα:
 

1.α. Παρατείνεται εκ νέου έως και την 31η.5.2021 (λήγει την 28η.2.2021) μία δέσμη μέτρων σχετικά με την αντιμετώπιση της ενσκήψασας πανδημίας, τα οποία αφορούν στην :
 
– Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους.
– Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
– Σύναψη συμβάσεων, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις.
– Δυνατότητα μετακίνησης, σε περιοχές που πλήττονται από τη διάδοση της ασθένειας, ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού, από νοσηλευτικά ιδρύματα μη πληττόμενων περιοχών.
– Δυνατότητα να διατάσσεται με υ.α., η αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας και παροχών υπηρεσιών υγείας καθώς και ιδιωτικών νοσοκομείων εν συνόλω κ.λπ.
– Ισχύ υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και παροχών του.
– Θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των προμηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών.
Β.Εξαιρούνται έως και την 31η.3.2021, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, τα ιδιωτικά φαρμακεία, της διαδικασίας εκκαθάρισης,
 
2. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των εκπτωτικών περιόδων, για τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

3. Παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31.03.2021 (έληξε 31.12.2020) η ανάληψη καταβολής, από τον κρατικό προϋπολογισμό, του συνόλου των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για τις οριζόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες, που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

4. Ανανεώνεται, από 01.03.2021 έως 28.02.2022, η ασφαλιστική ικανότητα και χορηγούνται παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 29η.02.2020 καθώς και στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους.
 
 
Δείτε αναλυτικά την τροπολογία
 
 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
 
 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας»
 
 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
 Άρθρο 1
 Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω κορωνοϊού COVID-19
 
 1. Η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), που αφορά τη διενέργεια ελέγχων φορείς του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολονικούς λόγους, παρατείνεται έως και την 3115.2021.
 
 2. Η ισχύς του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), που αφορά την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειας τους, παρατείνεται έως και την 31η.5.2021.
 
 3. Η ισχύς του άρθρου 48 του ν. 4753/2020, που αφορά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών, παρατείνεται έως και την 3115.2021.
 
 4. Η ισχύς του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), κατά το μέρος που αφορά σε μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται έως και την 3115.2021.
 
 5. Η ισχύς του άρθρου τετάρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020, που αφορά την αναγκαστική διάθεση χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται έως καίτην 3115.2021.
 
 6. Η ισχύς του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), που αφορά τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας καί κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο, παρατείνεται έως κοίτην 3115.2021.
 
 7. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), που αφορά την ισχύ συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και παροχών του, κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως και την 31η.5.2021.
 
 8. Η ισχύς του άρθρου 13 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), που αφορά τη θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των προμηθευτικών  φαρμακευτικών συνεταιρισμών, παρατείνεται έως και την 31η.5.2021, από την ημερομηνία λήξης της.
 
 9. Στο άρθρο δέκατο του ν. 4771/2021 (Α’ 16) προστίθεται παρ. 2 ως εξής:
 
 «2. Κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας τα ιδιωτικά φαρμακεία εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του ΕΌ.Π.Υ.Υ. έως και την 31η.3.2021.».
 
 Άρθρο 2
 
Καθορισμός εκπτωτικών περιόδων – Τροποποίηση του άρθρου δέκατου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

 
Στην παρ. 2 του άρθρου δέκατου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο ως προς την παροχή εξουσιοδότησης για τον καθορισμό των εκπτωτικών περιόδων και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
 
«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοίού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης προϊόντων αυτών τις Κυριακές, είτε για όλη την Επικράτεια είτε για μέρος αυτής.
Με όμοια απόφαση προβλέπονται το εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας αυτών, και δύναται να καθορίζονται οι εκπτωτικές περίοδοι.
Για το ίδιο χρονικό διάστημα, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι δυνατόν να υποχρεώνονται τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων ή κατηγορίες αυτών να πωλούν εφημερίδες.».
 
Άρθρο 3
Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 ν. 4714/2020

 
Οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) τροποποιούνται, προκειμένου οι καταληκτικές ημερομηνίες του διαστήματος, κατά το οποίο οι εργοδοτικές εισφορές των επιχειρήσεων των παρ. 1 και 3 που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, να αντικατασταθούν από 31.12.2020 σε 31.3.2021, και το άρθρο 123 διαμορφώνεται ως εξής:
 
 «Άρθρο 123
 
 Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών
 
 1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχείρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.
 
 2. Κατ’ εξαίρεση της περ. ν’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), το σύνολο των ερνοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, για τις επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 ως 31.03.2021.
 
 3. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.
 
 4. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 για τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 3 που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.03.2021.
 
 5. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις ναυτολόγησης οι οποίες κατά το ανωτέρω διάστημα είναι σε αναστολή με βάση τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’ 104).
 
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όρος οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος, η διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων στοιχείων μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 
 7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος.
 
 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για την εφαρμογή της παρ. 3 σχετικά με τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».
 
 Άρθρο 4
 Ειδική ρύθμιση για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας

 
 Ανανεώνεται, κατά παρέκκλιση της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), για την περίοδο από 1ης.3.2021 έως 28.2.2022, η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές σε είδος για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕφΚΑ, οι οποίοι ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 29η.2.2020, είτε (α) λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων κατά το προηγούμενο έτος, είτε (β) λόγω παρατάσεων ή ειδικών μέτρων κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών εντός του έτους 2020, καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειας αυτών.
 
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 1
 
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 1 αποβλέπουν στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στην προάσπιση της υγείας των πολιτών, λόγω της συνεχιζόμενης έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα με την παρ. 1 παρατείνεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων φορείας rapid test σε εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την παρ. 2 παρατείνεται η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 Με την παρ. 3 παρατείνεται έως και τις 31.5.2021 η δυνατότητα του «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» ΑΕ να συνάπτει συμβάσεις για την κάλυψη με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των Νοσοκομείων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
 Με την παρ. 4 παρατείνεται έως και 31.5.2021 η δυνατότητα του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας να μετακινεί ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό προσωπικό καί όσους υπηρετούν με σχέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στους τομείς φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας από νοσοκομεία, κέντρα υγείας ή υγειονομικούς φορείς, φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αρμοδιότητάς του σε νοσοκομεία (Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ., στρατιωτικά, πανεπιστημιακά), ισχυρά πληττόμενων περιοχών από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 και χώρους, που έχουν συμβατικά ή αναγκαστικά διατεθεί προς το Δημόσιο για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
 Με την παρ. 5 παρατείνεται έως και τις 31.5.2021 η δυνατότητα αναγκαστικής διάθεσης χώρων για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας από την διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
 Με την παρ. 6 παρατείνεται έως και τις 31.5.2021 η δυνατότητα διάθεσης εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο.
 Με την παρ. 7 παρατείνεται έως και τις 31.5.2021 η ισχύς των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και κατηγοριών παροχών του καί αφορούν: α) παροχή υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, β) παροχή ακουστικών βαρηκοΐας, ορθοπεδικών και αναπνευστικών συσκευών/ειδών,
 γ) παροχή διαιτητικών τροφίμων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, δ) παροχή οπτικών ειδών και ε) στέγες υποστηρίζόμενης διαβίωσης.
 Με την παρ. 8 παρατείνεται έως και 31.5.2021 η θητεία των τακτικών καί αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των προμηθευτικών φαρμακευτικών συνεταιρισμών.
 Με την παρ. 9 προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης των ιδιωτικών φαρμακείων από υη διαδικασία εκκαθάρισης για την υποβολή δαπανών έως και την 31η.3.2021, αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 
Άρθρο 2
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 2 αποσκοπούν στη δυνατότητα διενέργειας εκπτώσεων για χρονική περίοδο πέραν της καθορισμένης από τον ν. 4177/2013, λαμβανομένων υπόψη των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
 
Άρθρο 3
Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 3 παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 
Άρθρο 4
Ως προς την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 4, επισημαίνεται ότι η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές σε είδος ανανεώνεται για όλους τους ασφαλισμένους ετησίως την 1η Μαρτίου για ένα έτος. Η ανανέωση προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον δύο (2) μηνών ή πενήντα (50) ημερών ασφάλισης κατά το προηγούμενο της ανανέωσης έτος. Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020 και μέχρι σήμερα, συνεχίζει να πλήττει τη χώρα μας, και να επηρεάζει τη δυνατότητα των πολιτών να εργαστούν ή να ξεκινήσουν μία νέα επαγγελματική δραστηριότητα ώστε να αποκτήσουν ασφαλιστική ικανότητα σε είδος.
Παράλληλα, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, έχουν εξασφαλίσει για την πλειονότητα των ασφαλισμένων την κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών ή και τη διευκόλυνση στην εξόφληση τους.
Η προτεινόμενη ρύθμιση ανανεώνει την ασφαλιστική ικανότητα όλων των ασφαλισμένων που ήταν ασφαλιστικά ικανοί κατά την έναρξη της πανδημίας, και συγκεκριμένα την 29η.2.2020, πριν την τελευταία ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας, χωρίς να εξετάζονται οι λοιπές χρονικές προϋποθέσεις.