Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αναστολή καταχώρησης για μη εναρμόνιση με τις διατάξεις του νόμου για την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)

Επιμέλεια: ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Πριν από λίγους μήνες μέσω του άρθρου μας «Εταιρικές Πράξεις: Υποχρεώσεις από το Νέο Νόμο για την Τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)» είχαμε ενημερώσεις όλες τις εταιρείες και τους λογιστές φοροτεχνικούς για το νέο νόμο «4919/2022 Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)».

Ο νόμος προβλέπει κυρώσεις (διοικητικά πρόστιμα) τα οποία θα ενεργοποιηθούν μετά την δημοσίευση της σχετικής απόφασης σύμφωνα με την  95207/05-10-2022, ωστόσο υπάρχουν και κυρώσεις που αφορούν στην αναστολή καταχώρησης.

Κατάσταση Αναστολής Καταχώρησης

Το άρθρο 29 του νόμου προβλέπει ότι θα μπαίνουν σε κατάσταση αναστολής καταχώρησης εταιρείες για:
→ Μη εμπρόθεσμη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Και
→ Αν παραμένουν χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες
→ Αν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση τους, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχουν προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης
→ Αν δεν έχουν προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού τους κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου

Επιβολή Προστίμων

Το άρθρο 50 του νόμου προβλέπει την επιβολή διόλου ευκαταφρόνητων προστίμων σε διάφορες περιπτώσεις, μερικές εκ των οποίων οι πιο συνηθισμένες είναι:

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) για εκπρόθεσμη δημοσίευση ή μη δημοσίευση:
→ Οικονομικών καταστάσεων
→ Πιστοποίησης Ιστοσελίδας
→ Πιστοποίησης καταβολής αρχικού κεφαλαίου
→ Πιστοποίησης καταβολής αύξησης
→ Τροποποίησης Καταστατικού
→ Οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.
→ Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων για λήψη αποφάσεων που υπόκεινται σε δημοσιότητα (20 ημέρες προθεσμία)

Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) για εκπρόθεσμη δημοσίευση ή μη δημοσίευση:
→ Οικονομικών καταστάσεων
→ Τροποποίησης Καταστατικού
→ Οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.
→ Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων για λήψη αποφάσεων που υπόκεινται σε δημοσιότητα (20 ημέρες προθεσμία)

Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) για εκπρόθεσμη δημοσίευση ή μη δημοσίευση:
→ Οικονομικών καταστάσεων
→ Πιστοποίησης καταβολής αρχικού κεφαλαίου
→ Πιστοποίησης καταβολής αύξησης
→ Εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου
→ Τροποποίησης Καταστατικού
→ Οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.
→ Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων για λήψη αποφάσεων που υπόκεινται σε δημοσιότητα (20 ημέρες προθεσμία)

Για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. – Ε.Ε.) για τη μη δημοσίευση:
→ Τροποποίησης καταστατικού
→ Ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατομικά τους στοιχεία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33
→ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων
→ Οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.

Καλό λοιπόν θα ήτανε οι εταιρείες της χώρας μας να προβούν άμεσα στην τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που έχουν προς το ΓΕΜΗ και από τώρα και ύστερα, με επιλογή των σωστών συνεργατών, να ακολουθούν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στην ώρα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, ώστε να μην βρεθούν προ εκπλήξεων!

Συμβουλευτείτε την σχετική απόφαση  : 60522/10.6.2022 – Αναστολή καταχώρισης (άρθρο 29, ν. 4919/2022 (Α71))

Source