Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αντί σχολίου ανασκόπηση εβδομάδας 19 Δεκεμβρίου – 25 Δεκεμβρίου 2022

Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλες και όλους!

Αντί σχολίου, όπως συνηθίζουμε τις ημέρες των εορτών, παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδας.

Σημαντικά θέματα εβδομάδος


  Νομοθεσία εβδομάδος

 • Τρεις νόμοι δημοσιεύθηκαν την εβδομάδα που πέρασε με σημαντικές διατάξεις. Δείτε συνοπτικά τις πιο σημαντικές :

  Νόμος 5005/2022

   Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2023. Τροποποίηση άρθρου 22Γ ν. 4172/2013 (άρθρο 39 του ν. 4505/2022)

  Παράταση της αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων στους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης -Τροποποίηση παρ. 12Α άρθρου 5 ν. 3845/2010 (άρθρο 40 του ν. 4505/2022)

  Σύσταση Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) -Προϋποθέσεις εγγραφής και επανεγγραφής (άρθρα 4 έως 9 του ν. 4505/2022)

  ✔Σύσταση Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) – Προϋποθέσεις εγγραφής και επανεγγραφής (άρθρα 10 έως 16 του ν. 4505/2022)

  ✔ Απαγόρευση διαφήμισης φορέων του Δημοσίου και της Γενικής Κυβέρνησης σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου (άρθρο 22 του ν. 4505/2022)

  Νόμος 5006/2022

  Θεσπίζεται το πρόγραμμα «Σπίτι μου», με αντικείμενο τη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων από πιστωτικά ιδρύματα σε νέα άτομα ή νέα ζευγάρια, με σκοπό την απόκτηση πρώτης κατοικίας με συμμετοχή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στη χρηματοδότηση των δανείων (άρθρα 3 και 4 του νόμου 4506/2022).

    Θεσπίζεται το πρόγραμμα «Κάλυψη», με αντικείμενο την αξιοποίηση ακινήτων, τα οποία είχαν διατεθεί στο παρελθόν για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία, με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών νέων (άρθρο 8 του νόμου 4506/2022).

    Θεσπίζεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», με αντικείμενο την ανακαίνιση ή επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, με σκοπό την αύξηση του διαθέσιμου κτιριακού αποθέματος για κατοικία, μέσω της εκμίσθωσής τους (άρθρ0 9 του νόμου 4506/2022).

    Αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου (άρθρο 33 του νόμου 4506/2022).

  Παγώνουν» για ένα χρόνο τα επιτόκια για τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία που υπάγονται σε ρύθμιση (άρθρο 34 του νόμου 4506/2022).

  Προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας ανασφάλιστων ή έμμεσα ασφαλισμένων με σοβαρή σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια (άρθρο 35 του νόμου 4506/2022).

    Ρυθμίζονται άλλα ασφαλιστικά θέματα, όπως η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), η ασφάλιση σπουδαστών κολλεγίων και η ασφάλιση μελών διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών, όταν η αποζημίωσή τους είναι μικρότερη από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό (άρθρα 30,31,32 του νόμου 4506/2022).

  Διατακτικές σίτισης (άρθρο 43 του νόμου 4506/2022) (δείτε παρακάτω).

  Νόμος 5007/2022

  ✔ Ρύθμιση οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων ή φαρμακευτικών εταιρειών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας -Προσθήκη παρ. 2α και 2β στο άρθρο δωδέκατο του ν. 4737/2020 (Ρύθμιση claw back 2021) (άρθρο 63 του ν. 5007/2022)

  ✔ Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 (άρθρο 90 του ν. 5007/2022)

  ✔ Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή – Αντικατάσταση παρ. Β άρθρου 20 ν. 4251/2014 (Golden Visa) (άρθρο 91 του ν. 5007/2022)

  ✔ Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2023 (Πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις για το 2023) (άρθρο 96 του ν. 5007/2022)

  ✔ Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή (Market Pass) (άρθρο 115 του ν. 5007/2022)

  ✔ Άρθρο 99 Παράταση ισχύος της περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας και διεύρυνση της σχετικής εξουσιοδότησης – Τροποποίηση άρθρου 58 ν. 4818/2021 (άρθρο 99 του ν. 5007/2022)

  ✔ Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών (Ενίσχυση αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.) (άρθρο 120 του ν. 5007/2022) Η απόφαση για την παράταση των τελών κυκλοφορίας έως 28-2-2023

 • Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2023, που λήγει την 31-12-2022, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και 28-2-2023.
  Η απόφαση Α.1181/2022
   


  Φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους

 • Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα διανέμει ποσά από προσωρινές διαφορές, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση των υπόψη ποσών, τόσο κατά το χρόνο που αυτά θα επηρεάσουν τη φορολογική βάση, όσο και κατά το χρόνο της διανομής τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ, θα έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
  α) για τα ποσά των προσωρινών διαφορών που διανέμονται για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί φόρος εισοδήματος σε προηγούμενα έτη (ποσά που είχαν επηρεάσει τη φορολογική βάση σε προηγούμενα φορολογικά έτη και για τα οποία έχει εν τοις πράγμασι καταβληθεί φόρος εισοδήματος) δεν θα υπολογιστεί φόρος εισοδήματος της παρ. 1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ κατά το φορολογικό έτος στο οποίο λαμβάνει χώρα η διανομή.
  β) για τα ποσά των προσωρινών διαφορών που διανέμονται για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος (ποσά που θα επηρεάσουν τη φορολογική βάση σε επόμενα έτη), κατά το φορολογικό έτος της διανομής θα υπολογιστεί φόρος εισοδήματος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ, ενώ στα φορολογικά έτη που τα υπόψη ποσά θα επηρεάσουν τη φορολογική βάση, αυτά θα αφαιρεθούν από το φορολογικό αποτέλεσμα του εκάστοτε έτους, ως αρνητική λογιστική διαφορά.

  Η εγκύκλιος  Ε.2089/2022. Δείτε και τα παραδείγματα στην απόφαση για την καλύτερη κατανόηση των ως άνω περιπτώσεων. Διατακτικές σίτισης: Οι τελικές διατάξεις όπως ψηφίστηκαν με τον ν. 5006/2022

 • Η διάταξη άλλαξε τρεις φορές μέχρι να πάρει την τελική της μορφή. Στον ΚΦΕ (ν. 4172/2013) δεν έγινε καμία αλλαγή και ισχύει ότι ίσχυε μέχρι σήμερα.
  Στην εργατική νομοθεσία ισχύουν πλέον τα εξής με το άρθρο 43 του ν. 5007/2022
  :
  Οι διατακτικές σίτισης που χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τους εργοδότες στους εργαζομένους, δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων (και κατά συνέπεια δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές), εφόσον χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζομένους για την κάλυψη των αναγκών διατροφής τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη μέρα και ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζομένους. Βραχυχρόνιες μισθώσεις: το δίκαιο της Ένωσης δεν αντιτίθεται ούτε στην υποχρέωση συλλογής πληροφοριών ούτε στην παρακράτηση του φόρου τις οποίες επιβάλλει εθνικό φορολογικό καθεστώς

 • Airbnb – Υποχρέωση των παρόχων κτηματομεσιτικών υπηρεσιών να συλλέγουν και να διαβιβάζουν στη φορολογική αρχή τα στοιχεία συμβάσεων μισθώσεως, καθώς και να προβαίνουν στην παρακράτηση στην πηγή του φόρου επί των πραγματοποιούμενων πληρωμών

  Το δικαστήριο με την απόφασή του επισημαίνει :

  α) Η  υποχρέωση συλλογής και κοινοποιήσεως στις φορολογικές αρχές των στοιχείων σχετικά με τις συμβάσεις μισθώσεως που συνήφθησαν κατόπιν κτηματομεσιτικής διαμεσολαβήσεως επιβάλλεται σε όλους τους τρίτους, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για φυσικά ή για νομικά πρόσωπα, του εάν τα πρόσωπα αυτά κατοικούν, εδρεύουν ή είναι εγκατεστημένα στην Ιταλία, και του εάν τα πρόσωπα αυτά μεσολαβούν με ψηφιακό ή άλλο τρόπο. Εκ των ανωτέρω το Δικαστήριο συνάγει, στηριζόμενο σε παλαιότερη νομολογία του 1, ότι η επιβολή τέτοιας υποχρέωσης δεν προσκρούει στην απαγόρευση του άρθρου 56 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι ισχύει για όλους τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην εθνική επικράτεια.

  β) Η υποχρέωση παρακρατήσεως του φόρου στην πηγή επίσης επιβάλλεται τόσο στους παρόχους κτηματομεσιτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και όχι στην Ιταλία, όσο και στις επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος. Συνεπώς, κατά το Δικαστήριο, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι η υποχρέωση αυτή απαγορεύει, παρεμποδίζει ή καθιστά λιγότερο ελκυστική την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

  Η απόφαση του ΔΕΕ  Yπόθεση C-83/21
   


  Άδεια μητρότητας και ετήσια άδεια – Παροχή διευκρινίσεων για τις νέες διατάξεις

 • Το Υπ.Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία δίνονται διευκρινίσεις για το Άρθρο 43 του ν. 4997/2022 – Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και ετήσια άδεια

  Την επέκταση της άδειας κατά 3 μήνες  (από 6 σε 9) δικαιούνται να επωφεληθούν της νέας ρύθμισης ακόμη και οι εργαζόμενες που στις 25.11.2022 είχαν την τελευταία ημέρα της ως άνω άδειας, σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς που προέβλεπε την εξάμηνη διάρκειά της.

  Σε σχέση με την πρώτη εφαρμογή της παράτασης της άδειας, από έξι σε εννέα μήνες, την οποία δικαιούνται οι εργαζόμενες σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη ως αναλυτικά προαναφέρεται:

  α) Σε περίπτωση που οι εργαζόμενες έχουν υπόλοιπο ετήσιας άδειας του έτους 2022 το οποίο, κάνοντας χρήση της παράτασης αυτής, δεν δύναται να χορηγηθεί εμπρόθεσμα πριν τις 31/03/2023 ή σε περίπτωση που η ετήσια άδειά τους είχε ήδη προγραμματισθεί να χορηγηθεί μετά την εξάμηνη άδεια, τότε η ετήσια άδεια θα πρέπει να παρεμβληθεί, αμέσως μετά τη λήξη της εξάμηνης άδειας προστασίας της μητρότητας ως ίσχυε μέχρι πρότινος, και της τρίμηνης παράτασής της, προκειμένου να μην υπάρξει απώλεια κανενός δικαιώματος.

  β) Σε περίπτωση που εργαζόμενη η οποία εμπίπτει στη μεταβατική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4799/2022 και δικαιούται να ευεργετηθεί της τρίμηνης παράτασης, μετά το τέλος της εξάμηνης άδειας, ως ίσχυε με την προηγούμενη μορφή του άρ. 142 του ν. 3655/2008, έχει επιστρέψει στην εργασία της, λόγω ελλείμματος ενημέρωσης (δικό της, του εργοδότη ή των αρμόδιων Υπηρεσιών) ωστόσο στη συνέχεια, έχοντας λάβει σχετική ενημέρωση, επιθυμεί να κάνει χρήση της σχετικής παράτασης της άδειας/επιδόματος από τη ΓΥΠΑ, θα μπορεί να κάνει χρήση αυτής, χωρίς κώλυμα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή από τον εργοδότη.
  Η εγκύκλιος 123756/20.12.2022 ΣτΕ Ολ. 2562-2563/2022 Αντισυνταγματική η φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών Α.Ε. (άρθρο 72 παρ 12 ΚΦΕ )

 • Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η φορολόγηση με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) των αφορολόγητων αποθεματικών των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του εν λόγω Κώδικα, που σχηματίστηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών, κατ’ εφαρμογή διατάξεων του προγενέστερου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), συνιστά περιορισμό υφιστάμενης φορολογικής απαλλαγής που νοείται ως επιβολή φόρου. Περαιτέρω, το Δικαστήριο έκρινε ότι από τις ανωτέρω διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 72 του ως άνω ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) συνάγεται ότι η, σύμφωνα με αυτές, φορολόγηση των πιο πάνω αφορολόγητων αποθεματικών των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του ως άνω Κώδικα, καίτοι φέρεται να εξαρτάται, κατ’ αρχήν, από τη βούληση των τηρούντων τα αποθεματικά αυτά ως άνω νομικών προσώπων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες) στην πραγματικότητα θεσπίζεται ως υποχρεωτική, αφού δεν παρέχεται στα εν λόγω νομικά πρόσωπα η δυνατότητα να διατηρήσουν τη φορολογική απαλλαγή των ως άνω αποθεματικών, την οποία είχαν υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, μέχρι τη διανομή ή κεφαλαιοποίησή τους ή τη λύση της εταιρείας, δεδομένου ότι για ισολογισμούς που κλείνουν από 31.12.2014 και μετά δεν επιτρέπεται πλέον η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπει η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε). Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες: Σε λειτουργία η πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2023

 • Σε λειτουργία τέθηκε στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/epilogi-asfalistikis-katigorias), μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2023 (Ενότητα Ασφαλισμένοι → Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2023).
  Η προθεσμία υποβολής της αίτησης – δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η/1/2023.


  Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» Επίδομα παιδιού – Α21: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα

 • Η πλατφόρμα θα κλείσει οριστικά για την υποβολή αιτήσεων στις 15-1-2023 και ώρα 23.59.

  Διευκρινίζεται ότι η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τους δικαιούχους του επιδόματος που δεν έχουν ακόμη υποβάλλει αίτηση Α21 για το έτος 2022 και για όσους πολίτες ξεκίνησαν την δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν οριστικοποίησαν την υποβολή της.
  Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 (στον σύνδεσμο https://www.idika.gr/epidomapaidiou).
  Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2023 και το επίδομα θα είναι προσαυξημένο κατά μιάμιση μηνιαία δόση – δηλαδή την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, η οποία για όσους είχαν υποβάλλει την αίτησή τους καταβλήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2022. Ενδοομιλικές συναλλαγές: Προϋποθέσεις εφαρμογής διόρθωσης φορολογητέων κερδών κατόπιν φορολογικού ελέγχου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

 • Η εγκύκλιος αυτή δίνει οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εφαρμογής διόρθωσης φορολογητέων κερδών κατόπιν φορολογικού ελέγχου ενδοομιλικών συναλλαγών.
  Συγκεκριμένα δίνονται οδηγίες για την διάταξη της παρ. 1Α του άρθρου 50 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος – ΚΦΕ), οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 171 του ν. 4972/2022 και η οποία αναφέρει ότι εάν στα κέρδη νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας (εταιρεία Α) έχουν περιληφθεί κέρδη τα οποία έχουν υπαχθεί σε φόρο στο όνομα συνδεδεμένου, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ΚΦΕ, νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας (εταιρεία Β) και τα οποία έχουν προκύψει κατόπιν φορολογικού ελέγχου της εταιρείας Α, τότε η εταιρεία Β δύναται να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους προκειμένου να πραγματοποιήσει την προσαρμογή των φορολογητέων κερδών της.

  Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται
  α) είτε με υποβολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki), στο οποίο επισυνάπτεται αρχείο σάρωσης (scan) του εντύπου Ν και των συνοδευτικών δικαιολογητικών
  β) είτε με αποστολή των ανωτέρω με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

  Η εγκύκλιος Ε.2087/2022

Briefing


✔  
Το briefing της ημέρας – myDATA, market Pass, άδεια μητρότητας, διατακτικές σίτισης – Εάν προτιμάτε να ακούτε και όχι να διαβάζετε.

 

Πλατφόρμες


Μέχρι την Τετάρτη 28/12 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα 3.220 νέων επιχειρηματιών 30-45 ετών σε 6 περιφέρειες με επιχορήγηση 14.800 ευρώ

ΕΘΕΑΣ: Ειδική ενίσχυση για τα λιπάσματα – Δεν υποβάλλουν όλοι οι αγρότες Υπεύθυνη Δήλωση

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμή εξόφλησης Βασικής Ενίσχυσης, Πρασινίσματος και Νέων σε ηλικία αγροτών, των αιτήσεων έτους 2022 και της ειδικής ενίσχυσης για τα λιπάσματα

myEGDIX.live: Ψηφιακά ραντεβού και για υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Επίδομα θέρμανσης – Δυνατότητα υποβολής αίτησης από 20.12.2022 έως 13.1.2023, για όσους δεν την υπέβαλαν έως 9.12.2022

 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1179/2022 με την οποία τροποποιείται η απόφαση Α.1156/2022 σχετικά με το επίδομα θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2022/2023

  Με την τροποποίηση αυτή, ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης που δεν είχαν υποβάλει αίτηση έως 9.12.2022, να υποβάλλουν την αίτησή τους από την 20η Δεκεμβρίου 2022 έως την 13η Ιανουαρίου 2023.

  Σύμφωνα με την απόφαση η τροποποίηση γίνεται λόγω της ανάγκης χορήγησης επιδόματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών πετρελαίου θέρμανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL),φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνης), φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, βιομάζας (πέλετ) και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης.
  Η απόφαση Α.1179/2022


e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τον έλεγχο του δικαιώματος έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250€

 

Επισημάνσεις – αρθρογραφία


Άρθρα Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων μέχρι 31.12.2022

ΔΕΔ – Απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς καταθέσεων σε λογαριασμούς Joint Account που τηρούνται σε τράπεζα εξωτερικού – Ισχύς από 28.03.2022

Κέρδη από στοίχημα ΟΠΑΠ – Για να αναγνωριστούν απαιτείται η προσκόμιση ονομαστικής βεβαίωσης κερδών

Χρόνος κτήσεως εισοδήματος κι εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής διανεμηθέντος αποθεματικού αδιανέμητων κερδών που αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση

Εργατικά Ασφαλιστικά


✔ 123711/20.12.2022 Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για 35 αποφοίτους των προγραμμάτων κατάρτισης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Child Guarantee – Εγγύηση για το παιδί»

✔ Υπ. Εργασίας: Νέο πρόγραμμα για την κατάρτιση 150.000 εργαζομένων στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

✔ ΕΔΟΕΑΠ: Μεταβολή διαδικασίας ανανέωσης περίθαλψης τέκνων ηλικίας 19-24

  600943/19.12.2022 Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2022 (Γ’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

  601350/19.12.2022 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 202

  ΓΣΕΕ: Τρόπος αμοιβής αργιών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

  e-ΕΦΚΑ: Ενεργοποίηση πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων από τραπεζοϋπαλλήλους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ περιόδου 01.01.2017 – 31.01.2020

  Η ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας για τα έτη 2023 και 2024

  ΕΔΟΕΑΠ: Έκτακτη στήριξη στους συνταξιούχους – Όροι και προϋποθέσεις

Τα νέα της ΑΑΔΕ


Η ΠΟΦΕΕ στην εκδήλωση της ΑΑΔΕ σχετικά με το νόμο 4557/2018   και ΑΑΔΕ: Διάλογος και συνεργασία με φορείς για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

✔ ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη μεγάλη κλήρωση φορολοταρίας των 100 χιλιάδων ευρώ

✔ ΠΟΕ-ΔΟΥ: Σχετικά με την καταβολή των βραβείων επίτευξης στόχων από την ΑΑΔΕ

✔ Εγχειρίδια λειτουργικών διαδικασιών διαφόρων Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ   Η απόφαση  Δ. ΟΡΓ. Γ 1136397 ΕΞ 2022

✔ Νέο ληξιπρόθεσμο χρέος 441 εκ. από φορολογικές οφειλές προστέθηκε τον Οκτώβριο

✔ ΔΟΥ Ηρακλείου Κρήτης: Kλειστή λόγω πυρκαγιάς

✔ myAADE – Τα Αιτήματά μου: Ψηφιακά τα αιτήματα και για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΑΑΔΕ

Δ.ΟΡΓ.Β 1138020 ΕΞ 2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187 ΕΞ 2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), περί ορισμού μελών του Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΑΑΔΕ

 

Νομοθεσία


✔ Νέος νόμος 5007/2022 – Market Pass, πλαφόν σε επαγγελματικές μισθώσεις και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας

✔ Νέος νόμος 5006/2022 – Στεγαστική πολιτική για τους νέους, δράση «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», διατακτικές σίτισης

✔ Νέος νόμος 5005/2022 για την επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημίσεων και το 2023 – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου

ΣτΕΔΕΕ -Α.Π.

✔ ΣτΕ 2544/2021 Μη αυτεπάγγελτη εφαρμογή μεταγενέστερων ευνοϊκότερων διατάξεων

ΣτΕ 102/2022 Διανομή αποθεματικού αδιανέμητων κερδών από έκτακτη ΓΣ : χρόνος κτήσεως εισοδήματος κι εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994 και του ν. 2190/1920

✔ ΣτΕ 420/2022 Η παράλειψη αυτοτελούς προσδιορισμού των ακαθαρίστων εσόδων προκειμένου να επιβληθεί ΦΠΑ δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο

✔ Yπόθεση C-392/21 Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων – Οδηγία 90/270/ΕΟΚ – Άρθρο 9, παράγραφος 3 – Εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης – Προστασία των ματιών και της όρασης των εργαζομένων – Ειδικά γυαλιά – Γυαλιά οράσεως – Αγορά από τον εργαζόμενο – Τρόποι κάλυψης του κόστους από τον εργοδότη

 

Λοιπά ενδιαφέροντα


✔ Αντιμετώπιση φαινομένου ηλεκτρονικής απάτης – Προστασία των καταναλωτών στις υπηρεσίες πληρωμών

✔ Μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης για τον μήνα Ιανουάριο

✔ Τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ για την απασχόληση στο ενδεκάμηνο και για τον μήνα Νοέμβριο

✔ ΕΛΤΕ: Σχετικά με τη νέα έκδοση του Εγχειριδίου Διεθνούς Ελέγχου Ποιότητας, Ελέγχου, Επισκοπήσεων, Λοιπών Διασφαλίσεων και Αποφάσεων Συναφών Υπηρεσιών

✔ Αναφορά στη Βουλή για την επιστολή διαμαρτυρίας Λογιστών-Φοροτεχνικών: Εργάνη ΙΙ, η απογραφική διαδικασία και οι χειρισμοί του Υπουργείου Εργασίας

✔ Καλάθι του Νοικοκυριού: Στο 94% των προϊόντων οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές την 8η εβδομάδα εφαρμογής του

✔ Επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας για τον Οκτώβριο – Οι νέες αποφάσεις

 • → Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022, για τους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, εκτός των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), χορηγείται επιδότηση ως ακολούθως:
  α) Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του αρμόδιου διαχειριστή, επετεύχθη ο στόχος εξοικονόμησης, η μοναδιαία επιδότηση για το πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για το δεύτερο διάστημα κατανάλωσης της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και για το τρίτο διάστημα κατανάλωσης της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα έξι (386) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
  β) Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του αρμόδιου διαχειριστή, δεν επετεύχθη ο στόχος εξοικονόμησης, η μοναδιαία επιδότηση για το πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για το δεύτερο διάστημα κατανάλωσης της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα έξι (386) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και για το τρίτο διάστημα κατανάλωσης της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα έξι (336) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

  → Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 και για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ή του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), εφαρμόζεται μοναδιαία επιδότηση, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ίση με τετρακόσια ογδόντα πέντε (485) ευρώ ανά Μεγαβατώρα ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

  Από τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 το ύψος της μοναδιαίας επιδότησης που χορηγείται στους οικιακούς καταναλωτές, πλην αυτών που είναι δικαιούχοι ειδικών τιμολογίων ΚΟΤ και ΤΥΑ, συναρτάται από την επίτευξη ή μη ενός ποσοστιαίου στόχου εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 ο στόχος αυτός ορίζεται ίσος με 15%.

  → Για όλους τους μη οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2022 στο ποσό των διακοσίων τριάντα (230) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης

  Οι αποφάσεις ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135282/4707  και  ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135293/4708


✔ Πώς οι λογιστές μπορούν να ενισχύσουν το πελατολόγιο τους μέσω digital marketing;

✔ Σε 1.055.979 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων αναζητούντων εργασία για τον μήνα Νοέμβριο 2022

✔ Παρουσίαση της έρευνας του ΙΕΛΚΑ για τη σύγκριση τιμών του καλαθιού προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό

✔ Επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και την αύξηση κόστους των λιπασμάτων

✔ ΠΟΦΕΕ: Ο Υπουργός Εργασίας υπεύθυνος για τα πρόστιμα που θα προκύψουν από τη μη απογραφή εργαζομένων

✔ OEE: Επτά προτάσεις για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών από τράπεζες και Πολιτεία

✔ Ποιές εταιρείες και ιδρύματα υποχρεούνται σε υποβολή στοιχείων στην ΤτΕ σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του ΔΣ και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά

✔ ΕΛΤΕ: Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την επιλογή των υποψηφίων με γνωστικό αντικείμενο την ελεγκτική, λογιστική και φορολογία

 

Διεθνείς φορολογικές εξελίξεις


✔ Tax Flash: Δημοσίευση της οδηγίας του συμβουλίου σχετικά με την επιβολή παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ε.Ε.

✔ Το νέο newsletter της έδρας Jean Monnet (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2022): Εξελίξεις στη φορολογική πολιτική της ΕΕ

 

Φορολογικές και όχι μόνο αποφάσεις 

  Οδηγίες για τη χορήγηση άδειας απόσταξης στο πλαίσιο του καθεστώτος λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών των επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών των περιοχών που επλήγησαν το έτος 2022 από φυσικά φαινόμενα και την απόδοση των επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης

 • Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1161/09-11-2022 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καθορίζονται
  α) οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας απόσταξης στο πλαίσιο του καθεστώτος λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών των επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών των περιοχών που επλήγησαν το έτος 2022 από φυσικά φαινόμενα και
  β) η απόδοση των επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.
  Η εγκύκλιος αφορά τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.2969/2001 καθώς και τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμβικες χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρα για χρήση από τους εν λόγω παραγωγούς. Επιπλέον αφορά τις Τελωνειακές Αρχές και τις Χημικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1161/09-11-2022 Κ.Υ.Α. (Β’5800).
  Η εγκύκλιος
  Ε.2088/2022

  Κοινοποίηση διατάξεων της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής

 • Με την οδηγία αυτή αυτή κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων πρώτου και δευτέρου άρθρου του ν.4879/2022 (Α’4), με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου, μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού.
  Η οδηγία Ο ΔΟΣ Α 1135382 ΕΞ 2022/19-12-2022

  ΔΔΘΕΚΑ Β 1137172 ΕΞ 2022 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα καταγωγής

  171/389127/21.12.2022 Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής ξηρών μη μεταποιημένων σύκων σε παραγωγούς της Βόρειας Εύβοιας και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 (L352/24-12-2013) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019).

  Α.1178/2022 Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

  Ε.2086/2022 Παροχή διευκρινίσεων ως προς τις Δασμολογικές Διακρίσεις πλοίων που εκτελούν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα

 

Αρωγή – Φυσικές καταστροφές -Λοιπές ενισχύσεις


405276/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/A321/20.12.2022 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από τη χαλαζόπτωση της 11ης Αυγούστου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

189062 ΕΞ 2022 Τροποποίηση των υπό στοιχεία 75244 ΕΞ 2022/31.5.2022 «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τους παγετούς του 2021, στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 2760) και 164552 ΕΞ 2022/10.11.2022 «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τους παγετούς του 2021, στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 5769) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

188224 ΕΞ 2022 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από την πλημμύρα της 14ης Αυγούστου 2022, σε περιοχές του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

187244 ΕΞ 2022 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πε-λοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

187216 ΕΞ 2022 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Μην ξεχάσετε να δείτε την  Εορταστική προσφορά κόμβου.

Χρόνια πολλά και πάλι.
 

Source