Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου

Κατατέθηκε  τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων στο σχέδιο νόμου του ιδίου Υπουργείου με τίτλο «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» με το άρθρο 8 της οποίας απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 8

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται η μεταβατική διάταξη της παρ. 82 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) προκειμένου να απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, και να μην παρακρατείται φόρος εισοδήματος στα μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα ενδοομιλικά μερίσματα των κρατών μελών της Ε.Ε. δυνάμει της διάταξης του άρθρου 63 ΚΦΕ που εφαρμόζει την Οδηγία 2011/96/Ε.Ε. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μη χειροτέρευσης της μεταχείρισης των ως άνω ενδοομιλικών μερισμάτων εξαιτίας της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προτεινόμενη ρύθμιση θα ισχύσει μόνο για το φορολογικό έτος 2021, δεδομένων των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέας Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (ΣΑΔΦ) μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς η ισχύουσα ΣΑΔΦ (Νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριθ. 2732/1953 (Α’ 329)«Περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος καί Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας καί αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσεί προς τους φόρους επί του εισοδήματος» χρονολογείται από το 1953.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 8

Μεταβατική διάταξη για την απαλλαγή ή τη μη παρακράτηση υπό όρους φόρου εισοδήματος των ενδοομιλικών μερισμάτων που εισπράττονται από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και των μερισμάτων που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου για το φορολογικό έτος 2021 – Προσθήκη παρ.82 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) προστίθεται παρ. 82 ως εξής:

«82. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021:

α) Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, εφόσον ο λήπτης κατέχει ως ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου που διανέμει και το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

β) Στα μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος, εφόσον αυτό κατέχει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα σε κέρδη, δικαιώματα ψήφου του φορολογούμενου που προβαίνει στη διανομή και το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.».

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Αυγούστου 2022.

Source