Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Απαλλαγή από τον φόρο δωρεών για Έλληνες που βρίσκονται στην αλλοδαπή περισσότερα από είκοσι (20) συνεχόμενα έτη.

Με τροπολογία που κατατέθηκε  στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
 
1.Επιβάλλεται υποχρέωση στις ατομικές επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του ν.4399/2016 και τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, να καταχωρούν, σε ιδιαίτερο χώρο του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων, το καταβληθέν κεφάλαιο που αποτελεί την ίδια συμμετοχή της επιχείρησης στο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου, κατά τη σύσταση και τις αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου, που πραγματοποιούνται έως το πέρας των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 

2.Παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την υποστήριξη της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (Ε.Α.Β.), να συνάπτει, είτε απευθείας, είτε κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου με χρηματοοικονομικούς, νομικούς, επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
 
3.Παρατείνεται κατά ένα έτος, ήτοι έως την 31η.12.2022, αντί έως την 31η.12.2021, όπως ισχύει, η προθεσμία ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3982/2011.
 
4.Παρατείνεται κατά δύο (2) έτη, μετά την παρέλευση οκτώ (8) ετών, η προθεσμία θεώρησης (ή απόδειξης της άσκησης του ελάχιστου ορίου επαγγελματικής δραστηριότητας) των αδειών των οριζόμενων τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων που έχουν εκδοθεί, αντικατασταθεί ή και θεωρηθεί μέχρι τη δημοσίευση του υπόψη σχεδίου νόμου.
 
5.Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γενικού διευθυντή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
 
6. Διευρύνονται οι περιπτώσεις απαλλαγής από τον φόρο δωρεών κινητών περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται στην αλλοδαπή, για Έλληνες υπηκόους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
 
 
 
 Αιτιολογική έκθεση
 
 Άρθρο 1
 Οι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν απλονραφικό λονιστικό σύστημα, επειδή στερούνται καταστατικού, δεν αποτύπωναν την ίδια συμμετοχή τους σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 4399/2016, γεγονός που προκαλούσε αδυναμία ελέγχου του χρηματοδοτικού σχήματος του επενδυτικού σχεδίου και των μακροχρόνιων υποχρεώσεων αυτών των επιχειρήσεων.
 Με την παρούσα διάταξη καλύπτεται το νομοθετικό κενό αναφορικά με τη λογιστική αποτύπωση της ίδιας συμμετοχής των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και ως εκ της φύσεώς τους δεν έχουν καταστατικό.

 
 Άρθρο 2
 Την ανάνκη προώθησης της ανάπτυξης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.»
 Στο πλαίσιο του π.δ. 92/2020 (Α’217), με το οποίο ανατίθεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο συντονισμός των ενεργειών της ανάπτυξης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.), με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα προς τις υπηρεσίες του εν λόγω Υπουργείου για ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου προς εξωτερικούς εξειδικευμένους φορείς για υποστήριξη του έργου τους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εν λόγω διαδικασία.
 
 Άρθρο 3
 Την ενίσχυση της ναυπηνοεπισκευαστικής δραστηριότητας, μέσω της παράτασης προθεσμίας για τη διευθέτηση παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν από την αδειοδοτούσα αρχή, δηλαδή, την οικεία περιφέρεια, προκειμένου να επιτευχθεί η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της άδειας λειτουργίας των δικαιούχων.
 Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται κατά δώδεκα (12) μήνες η προθεσμία ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 22 του ν. 3982/2011.
 
 Άρθρο 4
 Μετά από οχτώ χρόνια εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που καθορίστηκε για την άσκηση των τεχνικών δραστηριοτήτων, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί σε επαγγελματίες τεχνικούς είναι πλέον αναγκαίο να υπαχθούν σταδιακά στις διαδικασίες θεώρησης, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Υπάρχουν ήδη ερωτήματα από τις αρμόδιες αρχές των περιφερειών, σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου θεώρησης για το σύνολο των εκδοθέντων π.δ., ιδίως όσον αφορά στην τεκμηρίωση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας, στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στη θεώρηση των εχόντων εξαρτημένη σχέση εργασίας με διακοπή εντός της οκταετίας.
 
 Άρθρο 5
 Σύμφωνα με το άρθρο 3, ο ορισμός του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Β.Ι. γινόταν με απόφαση του εποπτεύοντος τον Ο.Β.Ι. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ωστόσο, κρίνεται επωφελές για την εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού τεχνολογικού χαρακτήρα, όπως ο Ο.Β.Ι., ο ορισμός των ως άνω οργάνων του Διοικητικού Συμβουλίου να γίνεται με εκλογή από τα μέλη του, προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη επιλογή μετά από τη μεταξύ των μελών του Δ.Σ. διαλογική συζήτηση, λαμβανομένων υπόψη και των διαφορετικών ιδιοτήτων των μελών.
 Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η τροποποίηση του μηχανισμού επιλογής του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Β.Ι. από τον ορισμό τους με απόφαση cou εποπτεύοντος Υπουργού σε διαδικασία εκλογής από τα μέλη του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου. Με την τροποποίηση αυτή αναμένεται να επαυξηθεί η αποτελεσματικότητα του Οργανισμού και να εξασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία του, δεδομένου ότι τα ως άνω όργανα του Διοικητικού Συμβουλίου θα προκύπτουν μέσω εκλογικής διαδικασίας και θα χαίρουν της εμπιστοσύνης των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Λαμβανομένων υπόψη των ποικίλων ιδιοτήτων που, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, οφείλουν να έχουν τα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Β.Ι., η επιλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου μέσω της μεταξύ τους ώσμωσης κρίνεται ότι θα συμβάλλει αποτελεσματικότερα στην πραγμάτωση των σκοπών του Οργανισμού.
 
 
Άρθρο 6

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η απαλλαγή από τον φόρο δωρεών, των δωρεών κινητών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην αλλοδαπή, ως προς τους Έλληνες υπηκόους, που είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή περισσότερα από είκοσι (20) συνεχόμενα έτη και οι οποίοι δεν έχουν μετεγκατασταθεί στην Ελλάδα κατά τον χρόνο της δωρεάς.

Για την εφαρμογή της ρύθμισης, τα δωρούμενα κινητά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται κτηθέντα στην αλλοδαπή. Σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα, προβλέπεται ότι δεν περιλαμβάνονται στην απαλλαγή αυτή περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.

 Η αξιολογούμενη ρύθμιση προτείνεται διότι Έλληνες που διαβιούν στην αλλοδαπή για τουλάχιστον είκοσι (20) έτη και δεν έχουν μετεγκατασταθεί στην Ελλάδα, έχουν αποξενωθεί από την οικονομική ζωή της Ελλάδας και ευλόγως τεκμαίρεται ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία, που βρίσκονται στην αλλοδαπή, έχουν αποκτηθεί εκεί. Για τον λόγο αυτό χορηγείται απαλλαγή για εν ζωή χαριστική διάθεση των κινητών περιουσιακών τους στοιχείων στην Ελλάδα και μάλιστα με όρους επαχθέστερους από αυτούς της κληρονομικής διαδοχής, διότι απαιτείται συνεχής διαβίωση επί τουλάχιστον είκοσι (20) έτη, αντί των δέκα (10) ετών που ισχύουν για τον φόρο κληρονομιάς.
 
 
Προτεινόμενες διατάξεις
 
 Άρθρο 1
 Ιδία συμμετοχή φορέων επενδυτικών σχεδίων με μορφή ατομικών επιχειρήσεων
 
 Στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4399/2016 (Α’ 117), προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
 
 «1. Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οφείλουν, πλέον των οριζόμενων στο άρθρο 6, να τηρούν από το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ’ κατηγορίας) ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Β’ κατηγορίας) για επενδυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιμο κόστος δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής. Ειδικά οι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, σε ιδιαίτερο χώρο του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων καταχωρούν το καταβληθέν κεφάλαιο που αποτελεί την ίδια συμμετοχή της επιχείρησης στο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου, κατά τη σύσταση και τις αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου που πραγματοποιούνται έως το πέρας των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Στις αποφάσεις προκήρυξης μπορεί να ορίζονται πρόσθετα λογιστικά βιβλία και άλλες υποχρεώσεις, που οφείλουν να τηρούν οι φορείς επενδυτικών σχεδίων με απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Β’ κατηγορίας), καθώς και περιπτώσεις, στις οποίες οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ’ κατηγορίας), πριν από την υποβολή αίτησης υπαγωγής.».
 
 Άρθρο 2
 
 Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με εξωτερικούς χρηματοοικονομικούς, νομικούς, επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους για την υλοποίηση της ανάπτυξης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.»
 
 1. Κατ’ εφαρμογή του π.δ. 92/2020 (Α’217), με το οποίο ανατίθεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η αρμοδιότητα συντονισμού των ενεργειών για την ανάπτυξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.) και των σχετικών επενδυτικών συμφωνιών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται, για την υποστήριξη της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ε.Α.Β., να συνάπτει, είτε απευθείας, είτε κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου με χρηματοοικονομικούς, νομικούς, επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 4412/2016 (Α’ 147).
 
 2. Ο ανάδοχος της σύμβασης της παρ. 1 δικαιούται να έχει άμεση πρόσβαση, προς τον σκοπό χρήσεως και λήφεως αντιγράφων των αναγκαίων οικονομικών, λογιστικών, νομικών και λοιπών στοιχείων της επιχείρησης, όπως αυτά υποδεικνύονται από εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό όργανο της εταιρείας.
 
 Άρθρο 3
 Παράταση προθεσμίας τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων -Τροποποίηση άρθρου 33 του ν. 4712/2020
 
 Η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4712/2020 (Α’ 146) τροποποιείται, ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, και διαμορφώνεται ως εξής:
 
 «1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3982/2011 παρατείνεται έως την 31η.12.2022.»
 
 Άρθρο 4
 Θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων
 
 1. Για τις επαγγελματικές άδειες που έχουν εκδοθεί, αντικατασταθεί ή θεωρηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με το π.δ. 112/2012 (Α’ 197) για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) για τον χειρισμό μηχανημάτων έργου, το π.δ. 114/2012 (Α’199) για τις εγκαταστάσεις καύσης, το π.δ. 115/2012 (Α’200) για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, το π.δ. 1/2013 (Α’3) για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, καθώς και τις άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 511/1977 (ΑΊ62) και εμπίπτουν στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του π.δ. 114/2012, η προθεσμία θεώρησής τους, μετά την παρέλευση οκτώ ετών, παρατείνεται κατά δύο (2) έτη.
 
 2. Στις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αντικατασταθεί βάσει του π.δ. 108/2013 (Α’141) για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, η προθεσμία απόδειξης της άσκησης του ελάχιστου ορίου επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την παρέλευση οκτώ ετών, παρατείνεται κατά δύο (2) έτη.
 
 Άρθρο 5
 Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 
 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1733/1987 (Α’ 171) τροποποιείται ως προς το αρμόδιο όργανο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
 
 «3. Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Β.Ι. και ο γενικός διευθυντής του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τετραετή θητεία. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του, καθώς και τον γενικό διευθυντή του Ο.Β.Ι.. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ασκεί και χρέη γενικού διευθυντή του Ο.Β.Ι.. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή του Ο.Β.Ι. μπορεί να ανανεώνεται.».
 
 Άρθρο 6
 Δωρεές Ελλήνων εγκατεστημένων στην αλλοδαπή
 
 Η περ. ζ’ της ενότητας Γ’ του άρθρου 43 του ν. 2961/2001 (Α’266), ως προς τις απαλλαγές από τον φόρο δωρεάς, αντικαθίσταται ως εξής:
 
 «ζ) Οι δωρεές κινητών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται, κατά τον χρόνο της δωρεάς, στην αλλοδαπή, από Έλληνα υπήκοο, που είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή για δέκα (10) τουλάχιστον συνεχομένα έτη και, σε περίπτωση μετεγκατάστασής του στην Ελλάδα δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών, εκτός αν η φορολογική αρχή αποδείξει ότι αυτά είχαν αποκτηθεί κατά τα τελευταία δώδεκα (12) έτη στην ημεδαπή.
 
 Για τους Έλληνες υπηκόους, που είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή για είκοσι (20) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και δεν έχουν μετεγκατασταθεί κατά τον χρόνο της δωρεάς στην Ελλάδα, τα δωρούμενα κινητά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται κατά τον χρόνο της δωρεάς στην αλλοδαπή. Δεν περιλαμβάνονται στην απαλλαγή αυτή περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.»
 
 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022