Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Απαλλαγή μισθωμάτων επιχειρήσεων εντός χώρων Α.Ε.Ι. με τροπολογία

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», απαλλάσσονται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος, από 1-1-2021 έως 30-6-2021, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έως την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων, έχουν συνάψει με την ιδιότητα του μισθωτή, σύμβαση μίσθωσης ακινήτου είτε με Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) είτε με τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι., με σκοπό την εγκατάσταση και εκμετάλλευση κυλικείων, αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων εντός χώρων των Α.Ε.Ι., εφόσον εξακολουθεί η αναστολή κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία λόγω πανδημίας.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής των φυσικών και νομικών προσώπων, με την ιδιότητά τους ως μισθωτών ακινήτων για τη λειτουργία επιχειρήσεων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., όπως αναψυκτήρια, κυλικεία, καταστήματα φωτοαντιγράφων, χαρτικών και βιβλίων από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τους μήνες από τον Ιανουάριο 2021 έως τον Ιούνιο 2021, υπό την απαρέγκλιτη προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να ισχύει η κατ’ αρχήν αναστολή εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι..

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1
Ρυθμίσεις για την απαλλαγή μισθωμάτων επιχειρήσεων εντός χώρων Α.Ε.Ι.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν συνάψει με την ιδιότητα του μισθωτή, σύμβαση μίσθωσης ακινήτου είτε με Α.Ε.Ι., είτε με τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι., με σκοπό την εγκατάσταση και εκμετάλλευση κυλικείων, αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., απαλλάσσονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος από την 1η.1.2021 έως την 30η.6.2021, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να ισχύει η καταρχήν αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι., προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.