Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Από Τετάρτη 12 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για επιχορήγηση επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη της Δράσης «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» και την έγκριση της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής.

Η Δράση θα χρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ REACT EU)—από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΑ 1191/1 και θα ενταχθεί στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, στον Άξονα Προτεραιότητας 06 (ΕΤΠΑ React EU) «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19», στο Θεματικό Στόχο 13 «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας», στην επενδυτική προτεραιότητα 13i «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας» και συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο 6.1 «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στην επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας, λόγω της πανδημίας COVID-19».

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης, ανέρχεται σε είκοσι (20) εκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται ενδεικτικά σε δέκα επτά (17) εκατομμύρια ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με πόρους του ΕΠΑΝΕΚ και τρία (3) εκατομμύρια ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις με αμιγώς εθνικούς πόρους.

Δικαιούχος της Δράσης είναι ο ΕΦΕΠΑΕ, ως ο φορέας που χορηγεί την ενίσχυση στους λήπτες της ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 10α του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, όπως ισχύει.

Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης, είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών (όπως εξειδικεύονται ακολούθως στο άρθρο 6 της Πρόσκλησης, βάσει των ΚΑΔ), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι εξής:

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

14.11

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

46.42.11.27

Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων

46.42.11.26

Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων

46.42.11.29

Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.36

Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.40

Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών

46.42.11.58

Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικών

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ), για τον υπολογισμό της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum), για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών αγορών πρώτων υλών και επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών, λαμβάνεται υπ’ όψιν το άθροισμα το άθροισμα των ποσών των πεδίων 102 (Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)), 202 (Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)), 581 (Παροχές σε εργαζόμενους), 585 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (Αποσβέσεις) του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019. Επί του ως άνω προσδιορισθέντος αθροίσματος το οποίο αποτελεί το ύψος των συνολικών δηλωθέντων εξόδων, εφαρμόζεται οριζόντιο ποσοστό 50%.

Η καταβολή της επιχορήγησης θα διατεθεί στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) ΕΕ) 2022/428 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία με βάση το Καθεστώς Ενίσχυσης SA.103457 (2022/N)/05.08.2022 και την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασής τους, η απόφαση για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των ληπτών της ενίσχυσης και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 12.10.2022 και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 09.12.2022 και ώρα 15:00. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, προορίζεται για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών αγορών πρώτων υλών και επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χρηματοδότησης της επιχείρησης.

Η πρόσκληση της Δράσης να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ http://www.efepae.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ και τις Περιφερειακές Μονάδες του, καθώς και από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Δραγατσανίου 8, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση και email επικοινωνίας [email protected]

Source