Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Από την 1η.1.2024 καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στον έντυπο περιφερειακό και τοπικό τύπο

4 Μάρτιος 2021

Από την 1η.1.2024 καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στον έντυπο περιφερειακό και τοπικό τύπο

Με διάταξη στο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, αίρεται από την 1η-1-2024, αντί της 1ης-1-2022 που ισχύει, η υποχρέωση δημοσίευσης προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στον έντυπο περιφερειακό και τοπικό τύπο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 4 (της τροπολογίας 783/52 3.3.2021)
Δημοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο – Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016

Η παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Η ισχύς της περ. 35, του δευτέρου εδαφίου της περ. 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περ. 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η.1.2024.»