Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Από 1.1.2020 η απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής για τα νομικά πρόσωπα – Μειωμένα τέλη κυκλοφορίας και το 2020 για τα τουριστικά λεωφορεία

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή μεταξύ άλλων διατάξεων :

1. Επιδιώκεται η επίλυση του ζητήματος λόγω του διαφορετικού χρόνου έναρξης ισχύος της μεταβατικής διάταξης της περ. α. της παρ. 18 του ν.4646/2019, που αφορά το άρθρο 48Α του ν. 4172/2013, εν συγκρίσει με τον χρόνο έναρξης ισχύος για την αναγνώριση των ζημιών της περ. β. της ίδιας παραγράφου.

2. Επιδιώκεται η ενίσχυση των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, μέσω της καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας αντίστοιχων με αυτά που καταβάλλουν τα υπεραστικά λεωφορεία και για το έτος 2022.

Αναλυτικά

Άρθρο 52
Μεταβολή χρόνου έναρξης ισχύος του άρθρου 48Α ν. 4172/2013 – Τροποποίηση περ. α’ της παρ. 18 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019

Η περ. α’ της παρ. 18 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α’201), ως προς την έναρξη ισχύος του άρθρου 48Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), περί απαλλαγής υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής, αντικαθίσταται ως εξής:

«18.α. Το άρθρο 48 Α του ν. 4172/2013, όπως προστίθενται με το άρθρο 20 του παρόντος, έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.».
 

Αιτιολογική

Άρθρο 52

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται το ζήτημα του χρόνου έναρξης ισχύος της μεταβατικής διάταξης της περ. α. της παρ. 18 του ν.4646/2019, που αφορά το άρθρο 48Α του ν. 4172/2013, ώστε αυτός να συμπίπτει με τον χρόνο έναρξης ισχύος για την αναγνώριση των ζημιών της περ. β. της ίδιας παραγράφου. Το άρθρο 48 Α του ΚΦΕ ρυθμίζει την απαλλαγή από τον φόρο επί του εισοδήματος που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εάν το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 

——–

Άρθρο 53
Επέκταση της μείωσης τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2022 – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2948/2001

Οι υποπερ. δ1) και δ2) της περ. Β’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’242) τροποποιούνται, προκειμένου να επεκταθεί η μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων που ίσχυσε το έτος 2021 και στο 2022, και οι υποπερ. δ1) και δ2) διαμορφώνονται ως εξής:

«δ1) Εξαιρετικά για τα έτη 2021 και 2022, για τα τουριστικά λεωφορεία καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

 

 

δ2) Εξαιρετικά για τα έτη 2021 και 2022, τα επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων βάσει του τρίτου πίνακα της υποπερ. δ’ (τουριστικά λεωφορεία) είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

Αιτιολογική

Άρθρο 53

Με την εν λόγω ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, των οποίων η οικονομική δραστηριότητα έχει πληγεί από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση και περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, να καταβάλλουν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας αντίστοιχα με αυτά που καταβάλλουν τα υπεραστικά λεωφορεία και για το έτος 2022.
Άρθρο 54

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζονται ζητήματα, τα οποία προέκυψαν από την πρακτική εφαρμογή της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Αφορούν, κυρίως, σε θέματα βεβαίωσης, είσπραξης και ρύθμισης των ποσών που θα προκύψουν από την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών και τίθενται προς διευκόλυνση τόσο της Επιτροπής, όσο και της φορολογικής διοίκησης. Επίσης, ρυθμίζεται το θέμα της αμοιβής των μελών της επιτροπής, η οποία αποσυνδέεται από τον κατώτατο αριθμό συνεδριάσεων και ταυτόχρονα μειώνεται με την πρόβλεψη ότι το ποσό που προκύπτει από τη μείωση αυτή θα αποτελέσει την αμοιβή για τους εισηγητές εφοριακούς υπαλλήλους.