Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Από 21/03/2022 η έναρξη λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων Αττικής (1ου έως και 4ου) και Θεσσαλονίκης (1ου έως και 2ου)

Με τη νέα απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1114633 ΕΞ 2021 /22-12-2021 τροποποιείται η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020/27-10-2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1031184 ΕΞ 2021/12-04-2021 και Δ.ΟΡΓ.Α 1093636 ΕΞ 2021/25-10-2021 όμοιες και ειδικότερα ανακαθορίζεται, από 03/01/2022 σε 21/03/2022

α) ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής (1ου έως και 4ου) και Θεσσαλονίκης (1ου έως και 2ου) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)

β) η ημερομηνία ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις της παρ. Α’ και της υποπαρ. α’ της παρ. Β’ αυτής.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων εμπίπτουν: 

Άμεσα: 1) οι κατηγορίες φορολογουμένων: Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες
2) Οι Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Έμμεσα: Λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Δείτε την Δ.ΟΡΓ.Α 1114633 ΕΞ 22.12.2021 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου