Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αριθμός φορολογικών ελέγχων για το 2022 – Εισφορά σε κεφάλαιο εταιρείας – Ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου

Αριθμός φορολογικών ελέγχων για το 2022

Σύμφωνα με την απόφαση 1265/2021, το έτος 2022 θα διενεργηθούν είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, το έτος 2022 θα διενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτικές υπηρεσίες δύο χιλιάδες πεντακόσιοι (2.500) έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

Η εισφορά σε κεφάλαιο εταιρείας δεν συνιστά συμπληρωματικό στοιχείο

Με την υπ’ αριθ. 713/2021 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι δεν συνιστά συμπληρωματικό στοιχείο η εισφορά στο κεφάλαιο μιας εταιρείας, ενόψει του δημόσιου χαρακτήρα του Ειδικού Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. Η επίμαχη δαπάνη (εισφορά 4.500.000 ευρώ στο κεφάλαιο της εταιρείας) αναγραφόταν και, επομένως, προέκυπτε από το νομίμως δημοσιευμένο (ήδη από το έτος 2007) καταστατικό της εταιρείας, το οποίο βρισκόταν ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του ελέγχου, και, επομένως, ο έλεγχος μπορούσε ήδη από το έτος 2007 να εξετάσει την πηγή προέλευσης του ανωτέρω ποσού. Το γεγονός ότι χρειαζόταν περαιτέρω έλεγχος και ότι, ενδεχομένως, η φορολογική αρχή προέβαινε σε τέτοιου είδους ειδικότερους και εκτεταμένους ελέγχους μόνον αν υπήρχε σχετικό «κίνητρο» δεν καθιστά το ανωτέρω στοιχείο (εισφορά χρηματικού ποσού στο κεφάλαιο εταιρείας) «συμπληρωματικό» δυνάμενο να οδηγήσει σε παρέκταση του χρόνου παραγραφής της φορολογικής αξιώσεως του Δημοσίου από πενταετία σε δεκαετία.

Ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου

Σε ό,τι αφορά την ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.4072/2012, οι οποίες προβλέπουν απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων για τα χρέη της εταιρείας ως προς κάθε πιστωτή, επομένως και ως προς το Δημόσιο. Ως εκ τούτου, ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον για τυχόν φορολογικές οφειλές των εταιρειών προς κάθε πιστωτή ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος στο οποίο αυτές διαπιστώθηκαν (ΔΕΔ Α 2799/2021).

Συνήθη ερωτήματα

Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Τα ποσά των διαγραφών αυτών θα λάβουν μέρος στην διαδικασία προσδιορισμού του φορολογητέου αποτελέσματος της επιχείρησης (άρθρο 21 ΚΦΕ).

Παροχές στο πλαίσιο προγραμμάτων ομαδικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης προσωπικού
 

Με την υπ’ αριθ. 2594/2021 απόφαση Στε κρίθηκε ότι οι εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλόμενες στο πλαίσιο ομαδικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης του προσωπικού επιχειρήσεων παροχές, κατά το μέρος που αντιστοιχούν σε εισφορές του εργοδότη και, κατά μείζονα λόγο, σε εισφορές του εργαζομένου, δεν αποτελούσαν, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε., μισθολογικές παροχές, ελλείψει σχετικής νομοθετικής προβλέψεως και ανεξαρτήτως του, κατά το ιδιωτικό δίκαιο, χαρακτήρα τους. Ως εκ τούτου, τέτοιου είδους παροχές, το δικαίωμα είσπραξης των οποίων, ανεξάρτητα από τον χρόνο καταβολής τους, γεννήθηκε προ του ν. 4110/2013, δεν υπάγονται σε φόρο εισοδήματος ως πρόσθετες μισθολογικού χαρακτήρα παροχές, αλλά φορολογούνται, μόνον κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην υπεραπόδοση των σχετικώς σχηματισθέντων μαθηματικών αποθεμάτων κατ’ άρθρο 24 παρ. 1 περ. στ’ του Κ.Φ.Ε. Καταβλητέες, αντιθέτως, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4110/2013, περιοδικές παροχές, φορολογούνται εφεξής ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, ακόμη και αν το δικαίωμα είσπραξης της πρώτης εξ αυτών γεννήθηκε σε χρόνο προγενέστερο της δημοσίευσης του νόμου αυτού.

Σύσταση ελεγκτικών κέντρων ΑΑΔΕ

Στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, θα διενεργούν τα 6 Ελεγκτικά Κέντρα που συγκρότησε η ΑΑΔΕ, σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για μία αναδιοργάνωση του ελεγκτικού μηχανισμού της φορολογικής διοίκησης.
Σύμφωνα με τη σχετική ιδρυτική απόφαση, έργο τους θα είναι ο εντοπισμός και η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και εν γένει κάθε μορφής απάτης σε βάρος των φορολογικών εσόδων.

Με τον τρόπο αυτό, οι φορολογικοί έλεγχοι «φεύγουν» από τις κατά τόπους ΔΟΥ και θα διενεργούνται από τα Ελεγκτικά Κέντρα. Ωστόσο θα πρόκειται για ειδικούς φορολογικούς ελέγχους, εστιασμένοι σε μεγάλες υποθέσεις. Ειδικότερα στο επίκεντρο των ελεγκτών τοποθετούνται:

Οι υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων).
Οι υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.
Υποθέσεις του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή γενικά των εισαγγελικών αρχών.
Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων και ειδικά ΦΠΑ.
Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής μεταξύ κρατών.
Υποθέσεις που διαβιβάζει η Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Δημοφιλή ερωτήματα

Παραγραφή των αξιώσεων του μισθωτού επί των αποδοχών της άδειας και του επιδόματος άδειας επέρχεται μετά πενταετία (άρθρο 250 Αστικού Κώδικα και αποφάσεις AΠ 414/64, 426/74 Tμ. B ).

Η αξίωση του μισθωτού για την προσαύξηση κατά 100% επί των αποδοχών της άδειας (όταν από πταίσμα του εργοδότη δεν έλαβε ο μισθωτός την άδειά του μέσα στο ημερολογιακό έτος που την εδικαιούτο) υπόκειται, επίσης, σε πενταετή παραγραφή (AΠ 413/80).

Η επιστημονική ομάδα της ARTION
Με την καθοδήγηση του κ. Γεωργίου Δαλιάνη
Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.