Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου – Όροι και προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών εμπιστοσύνης

Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις 243 ΕΞ 5.1.2022 και 245 ΕΞ 5.1.2022 σχετικά με την έναρξη λειτουργίας και τον Κανονισμό Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών εμπιστοσύνης από την Αρχή.

Ο Κανονισμός Πιστοποίησης καθορίζει την Πολιτική Πιστοποιητικού της ΑΠΕΔ (Ενότητα Α), τη Δήλωση Πρακτικής των Υποκείμενων Αρχών Πιστοποίησης της ΑΠΕΔ (Ενότητα Β), εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή Εγκεκριμένων Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης σύμφωνα με την Πολιτική Πιστοποιητικού της ΑΠΕΔ και επιπλέον καθορίζει την Πολιτική Πιστοποιητικού και τη Δήλωση Πρακτικής της (Υποκείμενης) Αρχής Χρονοσφραγίδας (Ενότητα Γ).

Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης της ΑΠΕΔ αποτελούν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις, με τα οποία:
α) καθίσταται δυνατή η χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τον κάτοχο αυτού και
β) ταυτοποιείται ο κάτοχος του πιστοποιητικού μέσω της επιβεβαίωσης του ονόματος ή του ψευδωνύμου του.

Το περιεχόμενο και οι απαιτήσεις των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ορίζονται στον Κανονισμό eIDAS και τα Παραρτήματα αυτού, ενώ η ισχύς του πιστοποιητικού άρχεται από την ημερομηνία που αναγράφεται πάνω σε αυτό και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από την καταχώριση των δεδομένων του κατόχου, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του άρθρου 57 του ν. 4727/2020, στη βάση δεδομένων που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Τέλος, η ισχύς του πιστοποιητικού λήγει: α) με την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται πάνω σε αυτό, ή β) κατόπιν ανάκλησης του πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4727/2020.

Δείτε τον Κανονισμό ή κατεβάστε τον από εδώ: