Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Ασθένεια λογιστή – Λόγος ανωτέρας βίας η αποδεδειγμένη ασθένεια λογιστή για τη μη επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης

Με 4 πρόσφατες αποφάσεις της (1092, 1093, 1094, 1095) η ΔΕΔ έκρινε (σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά) ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας στην περίπτωση αποδεδειγμένης ασθένειας λογιστή ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας, για πολλές ημέρες μεταξύ των οποίων εμπεριέχονταν η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι ο λογιστής δεν μπόρεσε (λόγω της αποδεδειγμένης ασθένειας) να υποβάλει εμπρόθεσμα δηλώσεις για 47 πελάτες του, με συνέπεια ο κάθε ένας από αυτούς να επιβαρυνθεί με πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης ΦΠΑ.

Το ιστορικό και τα σκεπτικά της ΔΕΔ

Με πράξη επιβολής προστίμου, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο ποσού 100,00 €, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής  περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., φορολογικής περιόδου 01/07/2020 – 30/09/2020, ήτοι μετά την καταληκτική προθεσμία της 30/10/2020.

Με ενδικοφανή προσφυγή ο προσφεύγων (πελάτης του λογιστή) ζητά να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί η προσβαλλόμενη πράξη για τους παρακάτω λόγους:

1. Στα μέσα του μηνός Οκτωβρίου 2020, παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα υγείας στον λογιστή του (οξεία εμπύρετος γαστρεντερίτιδα, με πιθανότητα COVID 19) με αποτέλεσμα στο τέλος του μήνα έχοντα υψηλό πυρετό και να μην μπορεί να εργαστεί, ούτε να υποβάλει εμπρόθεσμα δηλώσεις Φ.Π.Α. Γ’ τριμήνου 2020 για 49 πελάτες του, μεταξύ των οποίων και του ίδιου.

2. Ο λογιστής του παρά την ασθένεια του προσπάθησε να εξυπηρετήσει τους πελάτες του και εργαζόταν μέχρι το τέλος του μήνα και μόνο στις 30/10/2020 ο προσφεύγων ενημερώθηκε από τον λογιστή του ότι δεν μπορούσε να του υποβάλλει την υπό κρίση δήλωση Φ.Π.Α., ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων δεν μπορούσε να βρει άλλον λογιστή να του υποβάλλει τη δήλωση, διότι αφενός όλοι ήταν απασχολημένοι για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους πελάτες και αφετέρου τα φορολογικά στοιχεία βρισκόταν στον άρρωστο λογιστή του. Επιπρόσθετα, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς από 23/10/2020 είχε ενταχθεί στο τέταρτο επίπεδο (πολύ υψηλό) των προληπτικών μέτρων προστασίας και περιορισμού της διασποράς του COVID-19, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η μετακίνηση του για ανεύρεση λογιστή, καθώς η κυκλοφορία επιτρεπόταν μόνο για συγκεκριμένους λόγους.

Τα σκεπτικά της Δ.Ε.Δ.:

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 61 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή δεν χορηγείται για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση, καθώς και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής».

Επειδή, περαιτέρω σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/2015 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62). Πρόστιμα και τόκοι, προβλέπονται στο άρθρο 13 τα ακόλουθα: «13. Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 61) Με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητά απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης πριν την υποβολή του αιτήματος όλων των φόρων για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή μπορεί να χορηγηθεί για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις καθώς και για τόκους ή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί λόγω παράλειψης υποβολής δήλωσης. Δεν χορηγείται απαλλαγή για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση ή για παραβάσεις φοροδιαφυγής.
Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, ως περίπτωση ανωτέρας βίας γενικά θα μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε ανυπαίτιο για το φορολογούμενο, έκτακτο ή εξαιρετικής φύσης γεγονός, το οποίο δεν αναμενόταν και δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί παρά την επίδειξη από πλευράς του κάθε δυνατής επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα εάν το γεγονός είναι αντικειμενικό (φυσικές καταστροφές κλπ.) ή όχι. Τα γεγονότα αυτά, εφόσον αποδεικνύονται με τα στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 61, εκτιμώνται από το αρμόδιο όργανο, το οποίο χορηγεί την απαλλαγή κατά την κρίση του.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014 Απόφαση ΓΓΔΕ (Β’478 και 558), όπως ισχύει, το αίτημα της απαλλαγής απευθύνεται εγγράφως στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου και φέρει την υπογραφή του ή του νόμιμα από αυτόν εξουσιοδοτημένου προσώπου και περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Επί της απαλλαγής εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής «με εντολή Γενικού Γραμματέα», η οποία κοινοποιείται στο φορολογούμενο κατά το άρθρο 5. Σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το σχετικό αίτημα έχει απορριφθεί. Επισημαίνεται, τέλος, ότι αίτημα απαλλαγής λόγω ανωτέρας βίας μπορεί να υποβληθεί και για τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν υπολογιστεί επί προστίμου».

Επειδή, κατά γενική αρχή του δικαίου [πρβλ. άρθρ. 255 ΑΚ, παρ. 6 άρθρου 10 του ν.2690/1999 (Κ.Διοικ.Διαδ.), παρ. 5 άρθρου 27 του π.δ. 18/1989, παρ.1 άρθρ. 152 ΚΠολΔ] συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας οποιοδήποτε ανυπαίτιο γεγονός εντελώς εξαιρετικής φύσης, το οποίο δεν αναμενόταν, ούτε ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί, ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα αν το γεγονός είναι εσωτερικό ή όχι.

Επειδή, ειδικότερα με τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) προβλέπονται τα ακόλουθα: «1. Οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν 6. Υπέρβαση των προθεσμιών συγχωρείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία».

Επειδή, βάσει των ανωτέρω, η συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας στο πρόσωπο εκείνου που την επικαλείται, συνιστά θέμα πραγματικό και κρίνεται κατά περίπτωση από τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομισθούν. Συνεπώς, η ανωτέρα βία, κατά την έκταση και στο μέτρο που είναι αυτό εφικτό, συνιστά λόγο άρσης δυσμενών συνεπειών, οι οποίες προκαλούνται από τη μη εκπλήρωση ή τη μη έγκαιρη εκπλήρωση, εκ μέρους του ανωτέρω, 5 των υποχρεώσεων, οι οποίες επιβάλλονται σε αυτόν από συγκεκριμένες διατάξεις νόμου, όπως εν προκειμένω η επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Επειδή, ο προσφεύγων υπέβαλε, εκπρόθεσμα, την υπ. αριθ. ………./12-11-2020 περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για τη φορολογική περίοδο 01/07/2020 έως 30/09/2020, από την οποία δεν προέκυψε φορολογική υποχρέωση, καθώς από την εκκαθάριση της προέκυψε πιστωτικό υπόλοιπο ύψους 8.250,08 ΕΥΡΩ.

Επειδή,
με την ενδικοφανή προσφυγή υποβλήθηκαν: α) Η από 19/10/2020 ιατρική βεβαίωση της ειδικού παθολόγου …, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο λογιστής του προσφεύγοντος .., έπασχε από εμπύρετο – με διάρροιες – ιογενή συνδρομή (πιθανότητα για COVID-19) και έχριζε κατ’ οίκο παραμονής επί 14 ήμερου (από 19/10/2020 έως 01/11/2020, β) Η από 28/10/2020 ιατρική βεβαίωση του ειδικού παθολόγου …, με  την οποία βεβαιώνεται ότι, ο λογιστής του προσφεύγοντος, προσήλθε στο ιατρείο του στις 28/10/2020, λόγω οξείας εμπύρετης γαστρεντερίτιδας και ο ιατρός έκρινε ότι έχριζε κατ’ οίκον περιορισμό για 4 ημέρες (28, 29, 30 και 31/10/2020).

Επειδή, ο λογιστής του προσφεύγοντος, στις 03/11/2020 έστειλε ηλεκτρονική επιστολή στο taxis, με την παράκληση, λόγο της ασθένειάς του (εμπύρετη γαστρεντερίτιδα / πιθανότητα για COVID-19) και την απομόνωση του στο σπίτι του σε χωριό της Καστοριάς, κατόπιν της εντολής του θεράποντος ιατρού, να του δοθεί μία ολιγοήμερη παράταση υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. των πελατών του, καθώς δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα παραστατικά και να υποβάλει τις δηλώσεις μέχρι τις 30/10/2020. Το taxis του απάντησε ότι έπρεπε να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Στη συνέχεια ο λογιστής υπέβαλε την υπ. αριθ. πρωτ………../17-11-2020 Αίτηση προς τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, με την οποία αιτούνταν τη μη επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. Γ’ τριμήνου 2020 στους πελάτες του, καθώς λόγω της ασθένειας του αναγκάστηκε να υποβάλει εκπρόθεσμα την αντίστοιχη δήλωση Φ.Π.Α.. Παράλληλα συνυπέβαλε σχετική κατάσταση των πελατών του.

Επειδή, περαιτέρω εκ των πελατών του συγκεκριμένου λογιστή, για τους οποίους δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για το Γ’ τρίμηνο του 2020 ή τον 9/2020 κατά περίπτωση και ανέρχονται σε σημαντικό αριθμό (47), κρίνεται ότι στοιχειοθετείται επαρκώς το πρόβλημα υγείας του λογιστή.

Επειδή σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά προκύπτουν από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, στοιχειοθετείται ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, καθώς ο λογιστής του προσφεύγοντα αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας, για πολλές ημέρες, όπου  εμπεριέχονταν η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων, γεγονός σοβαρό και απρόβλεπτο, το οποίο δεν μπορούσε να προληφθεί ή να αποτραπεί και δικαιολογεί την ολιγοήμερη καθυστέρηση υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Γ’ τριμήνου 2020.

Αποφασίζουμε την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 25/01/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου…..