Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αυξημένα κατά 8,61% τα φορολογικά έσοδα στα 38,5 δις περίπου στο δεκάμηνο

Στη νέα έκθεση Οκτωβρίου της ΑΑΔΕ αναλύεται η πορεία των εσόδων από φόρους, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 2021.
Παρουσιάζονται οι επιδόσεις των εσόδων από φόρους κατά τον μήνα Οκτώβριο και κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου έτους 2021, τόσο ως προς τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους του προηγούμενου έτους, όσο και ως προς το βαθμό επίτευξης του μηνιαίου και σωρευτικού στόχου εσόδων για το 2021.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021, τα συνολικά έσοδα από φόρους ανέρχονται σε 38.585,95 εκ. €, αυξημένα κατά 8,61% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, όπου τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 35.526,34 εκ. €., ενώ το ποσοστό επίτευξης του στόχου δεκαμήνου του 2021 διαμορφώθηκε σε 98,71%. (Στόχος δεκαμήνου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021: 39.088,95 εκ. €)

Αναλυτικά, τα συνολικά έσοδα από φόρους (Α.Λ.Ε. 11), ταξινομημένα στις επτά κύριες κατηγορίες φόρου, για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Συνολικά έσοδα από φόρους περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021/2020 σε εκ. € (3ος βαθμός ανάλυσης)

Η αύξηση κατά 3.059,61 εκ. € που παρατηρείται στα συνολικά έσοδα από φόρους για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου του 2021, συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών (Α.Λ.Ε. 111) και δευτερευόντως στον φόρο εισοδήματος (Α.Λ.Ε. 115), τους λοιπούς τρέχοντες φόρους (Α.Λ.Ε. 119), τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας (Α.Λ.Ε. 113), τους φόρους και δασμούς επί εισαγωγών (Α.Λ.Ε. 112) και τους φόρους κεφαλαίου (Α.Λ.Ε. 116).
Στον αντίποδα, οριακή μείωση καταγράφει η κατηγορία των λοιπών φόρων επί παραγωγής (Α.Λ.Ε. 114).

Δείτε ολόκληρη την έκθεση ή κατεβάστε την από εδώ: