Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αυτόματη απόδοση ΑΦΜ και εγγραφή στο μητρώο εργοδοτών e-ΕΦΚΑ για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών που ιδρύονται μέσω e-ΥΜΣ

Με τα άρθρα 54 και 55 του του νέου νομοσχεδίου του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών που ιδρύονται μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης («e-Υ.Μ.Σ.») όπως και επίσης η δυνατότητα αυτόματης εγγραφής στο μητρώο εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Άρθρο 54
Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών μέσω Υπηρεσίας μίας Στάσης – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 10 του ν. 4919/2022

Στο άρθρο 10 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), περί απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Για την απόδοση Α.Φ.Μ. σε υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, για τα οποία έλαβε χώρα η διαδικασία του άρθρου 38, περί επιγραμμικής καταχώρισης, εφαρμόζεται η διαδικασία των παρ. 1 έως 3.».

Άρθρο 55
Εγγραφή των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στο μητρώο εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ μέσω Υπηρεσίας μιας Στάσης – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 11 του ν. 4919/2022

Στο άρθρο 11 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), περί εγγραφής εταιρειών στο Μητρώο Εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Για την εγγραφή των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στο μητρώο εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ, για τα οποία έλαβε χώρα η διαδικασία του άρθρου 38 περί επιγραμμικής καταχώρισης, εφαρμόζεται η διαδικασία των παρ. 1 και 2.».

Source