Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η επιχορήγηση ΕΣΠΑ για λογιστές – Παράταση ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων ν. 3299/2004 και 3908/2011

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς».

Με την υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και κατά βάση προτείνονται τα εξής:

1.α. Παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2022 (από 31.12.2021 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Μετατίθεται για την 1η.2.2022 (από 5.11.2021 που ισχύει σήμερα ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4849/2021 περί αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας, μεταξύ άλλων, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων), η έναρξη ισχύος διατάξεων που αφορούν σε υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

2.Απαγορεύεται η εισαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, που προορίζονται για εγχώρια κατανάλωση.

3. Τροποποιείται η διάρκεια ισχύος του αφορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενών από το ΕΣΠΑ δράσεων «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

4. Προβλέπεται ότι δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».

5.Παρατείνονται, έως την 31η.3.2022 (λήγουν την 31η. 12.2021):

– οι ειδικοί όροι αδειοδότησης της παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού,
-η δυνατότητα του Δήμου Λαμιαίων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας να προβαίνει σε ενέργειες καθαριότητας και φύλαξης των εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας».

6. Συστήνεται, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.) και μετονομάζεται το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (Ι.Π.Ε.) σε Ινστιτούτο Γεωενέργειας.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 1

Την αδυναμία εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8) λόγω των δυσχερειών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση μετατίθεται η έναρξη ισχύος του άρθρου 69 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) για την 1η Φεβρουάριου 2022, προκειμένου αυτή να συμπέσει χρονικά με την κατάργηση της προγενέστερης διάταξης του άρθρου 39 του ν. 4497/2017 (Α’ 197).

Άρθρο 3

Την απαγόρευση εισαγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, υπό την έννοια που αυτή έχει σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α’ 74), λόγω ύπαρξης κενού στον νόμο, που επιδέχεται αντίθετες ερμηνείες σε σχέση με τον αρχικό σκοπό και τη βούληση του νομοθέτη.

Άρθρο 4

Την ανάγκη παράτασης της ισχύος της διάταξης για το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται, στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜΜΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος», μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής δράσης.

Άρθρο 5

Τη χωρίς καθυστέρηση καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης στους δικαιούχους της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» για την επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 6

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η παράταση της δυνατότητας των επιχειρήσεων που ήδη κατέχουν άδεια παραγωγής φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων και μόνο ως προς την παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση, είτε σε μορφή υγρή ή γέλης, είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, των οποίων η διάθεση στην αγορά και η χρήση διέπονται από τον Κανονισμό ΕΕ 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μάίου 2012 (L 167), σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, να συνεχίσουν να παράγουν αυτά σε επαρκείς ποσότητες.

Η διατήρηση των υψηλών επιπέδων παραγωγής των προϊόντων αυτών είναι επιβεβλημένη, εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων και της συνέχισης της

πανδημίας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος έλλειψης της αγοράς από τα ανωτέρω προϊόντα αντισηψίας πρώτης ανάγκης.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της περαιτέρω διασποράς της νόσου του κορωνοϊού-COVID 19, αλλά και η εξασφάλιση επαρκούς προσφοράς για υην κάλυψη της υψηλής ζήτησης καθιστούν τη ρύθμιση για την παράταση της δυνατότητας συνέχισης της παραγωγής αναγκαία.

Άρθρο 7

Αφενός την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 και την εν γένει προστασία της δημόσιας υγείας των περίοικων και δημοτών του Δήμου Λαμιέων και αφετέρου την καθαριότητα, συντήρηση και φύλαξη των εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας».

Άρθρο 8

Με την προτεινόμενη διάταξη επανιδρύεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) co Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) και μετονομάζεται το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) σε Ινστιτούτο Γεωενέργειας (ΙΓ).

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1

Διότι υφίστανται επενδυτικά σχέδια φορέων, τα οποία το μεν έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8), το δε δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Άρθρο 2

Με το άρθρο 69 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) προβλέπεται μία επαύξηση των προϋποθέσεων αδειοδότησης των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, με την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4849/2021 ορίζεται ότι προϋπόθεση για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών είναι η γνωμάτευση του συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων» του άρθρου 2 του α.ν. 445/1937 (Α’ 22). Το συμβούλιο όμως αυτό δεν έχει συγκροτηθεί σε όλους τους ο.τ.α. και, συνεπώς, επιδιώκεται να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη συγκρότησή του χωρίς να προκληθεί κώλυμα στη λειτουργία των σχετικών επιχειρήσεων.

Άρθρο 3

Γιατί ο σκοπός του αρχικού νομοθέτη είναι η ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας φαρμακευτικής κάνναβης.

Άρθρο 4

Γιατί η δράση εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη και προβλέπεται η πραγματοποίηση πληρωμών μετά την 31η.12.2021.

Άρθρο 5

Γιατί το ποσό της εν λόγω ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που έχουν κληθεί να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στις ιδιαίτερες για το αντικείμενό τους νέες συνθήκες, που διαμόρφωσε η πανδημία, πρέπει να καταβληθεί, στο σύνολό του, στους δικαιούχους χωρίς παρακράτηση ή συμψηφισμό με τυχόν οφειλές.

Άρθρο 6

Η πανδημία της νόσου COVID-19 συνεχίζει να βρίσκεται σε έξαρση και, συνεπώς, η διατήρηση υψηλής διαθεσιμότητας αντισηπτικών και απολυμαντικών προϊόντων είναι κρίσιμη για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 7

Διότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις τελούν υπό εγκατάλειψη.

Άρθρο 8

1. Με το π.δ. 311/2001 (Α1210) εντάχθηκε στο Ι.Τ.Ε. το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών Ιωαννίνων που ιδρύθηκε με το π.δ. 20/1998 (Α1 28) και μετονομάσθηκε σε Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ). Στη συνέχεια με την παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 4051/2012 (Α’40) το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών συγχωνεύθηκε με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ιδρύματος. Η ερευνητική διαδρομή του ινστιτούτου από τότε, δηλαδή το έτος 2012, μέχρι σήμερα, επιτάσσει την επανίδρυσή του, την αυτονόμησή του και τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ινστιτούτου.

2. Η εμπειρία της λειτουργίας του ινστιτούτου το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2019 έως σήμερα, έδειξε ότι η επωνυμία του ινστιτούτου (Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας) στην κοινή γνώμη, τα ΜΜΕ, αλλά και στην επιστημονική κοινότητα συσχετίζονταν μονομερώς με το πεδίο του εντοπισμού νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, η οποία, στη γλώσσα μας, έχει καθιερωθεί με τον όρο «πετρελαϊκή έρευνα».

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στους φορείς επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8).

Άρθρο 2

Τις επιχειρήσεις υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και το καταναλωτικό κοινό.

Άρθρο 3

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στους επενδυτές στον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης.

Άρθρο 4

Τις επιχειρήσεις των κλάδων του λιανεμπορίου και τις εμπλεκόμενες στη διαχείριση των δράσεων και πληρωμή των ενισχύσεων υπηρεσίες.

Άρθρο 5

Τις επιχειρήσεις των κλάδων των λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών και τις εμπλεκόμενες στη διαχείριση των δράσεων και πληρωμή των ενισχύσεων υπηρεσίες.

Άρθρο 6

Το σύνολο των πολιτών της χώρας και τις εταιρείες παραγωγής των αντισηπτικών και απολυμαντικών προϊόντων.

Άρθρο 7

Τους περίοικους και δημότες του Δήμου Λαμιέων.

Άρθρο 8

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και κατ’ επέκταση την ευρύτερη ερευνητική κοινότητα.

«Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011

Παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2022 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8), σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και την παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

Άρθρο 2

Μετάθεση έναρξης ισχύος των διατάξεων για υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες -Τροποποίηση άρθρου 69 του ν. 4849/2021

Στο άρθρο 69 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο 69 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 69

Υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες

1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους, απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Στο παρόν δεν υπάγονται οι δραστηριότητες θεματικών πάρκων (λούνα παρκ), τσίρκων και παγοδρόμιων του Κεφ. ΙΘ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), οι οποίες αδειοδοτούνται δυνάμει των διατάξεων αυτού. Όπου στο άρθρο 119 του ν. 4442/2016 αναφέρεται το άρθρο 39 του ν. 4497/2017 (Α’ 197) νοείται το παρόν άρθρο.

2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της παρ. 1, εκτός από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω δραστηριότητες, απαιτούνται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας κτηνιατρικής της κατά τόπον αρμόδιας Περιφέρειας, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων,

β) γνωμάτευση του συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων» του άρθρου 2 του α.ν. 445/1937 (Α’ 22), αν πρόκειται για θεματικό πάρκο (λούνα-παρκ), τσίρκο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των χώρων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού,

γ) βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,

δ) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,

ε) βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών,

στ) βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου,

ζ) βεβαίωση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής.

4. Ο χρόνος άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο προσωρινού χαρακτήρα, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο έχουν μόνιμο χαρακτήρα και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις. Οι μεμονωμένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες ακολουθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότησή τους είναι αυτή της κύριας δραστηριότητας.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού δύναται να ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και να θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε χώρους αρμοδιότητας κάθε νομικής μορφής φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα (Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε., Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία), στη χερσαία ζώνη τουριστικών λιμένων που χωροθετούνται και αδειοδοτούνται από το Υπουργείο Τουρισμού, σε πλοία και σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή πλωτά μέσα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η.2.2022.»

Άρθρο 3 Απαγόρευση εισαγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74), προστίθεται άρθρο 2ΙΖ ως εξής:

«Άρθρο 21Ζ

Απαγόρευση εισαγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, που προορίζονται για εγχώρια κατανάλωση.»

Άρθρο 4

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» -Τροποποίηση του άρθρου 222 του ν. 4782/2021

Στο άρθρο 222 του ν. 4782/2021 (Α’ 36), τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ως προς τη διάρκεια ισχύος του αφορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου της ενίσχυσης της δράσης «e-λιανικό -Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» και ως προς την προσθήκη της φορολογικής διοίκησης, και το άρθρο 222 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 222

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Ατου ν. 4172/2013 (Αχ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης».

Άρθρο 5

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Άρθρο 6

Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 – Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020

Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α’ 74), ως προς τη χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

Άρθρο 7

Ρύθμιση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας»

Η ισχύς του άρθρου 101 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί της δυνατότητας του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας να προβαίνει σε ενέργειες καθαριότητας και φύλαξης των εγκαταστάσεων του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

Άρθρο 8

Επανίδρυση του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.) και μετονομασία του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής ‘Ερευνας (Ι.Π.Ε.)του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ‘Ερευνας

Στην περ. 10 της παρ. Α του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), α) αντικαθίσταται η υποπερ.

η’, β) προστίθεται υποπερ. θ’ και η περ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και’Ερευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.).

β. Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.ΜΗ.).

V- Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.).

δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.).

ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.).

στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.).

ζ. Ινστιτούτο Αστροφυσικής (Ι.Α.).

η. Ινστιτούτο Γεωενέργειας (Ι.Γ.).

θ. Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.).»

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021