Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αφορολόγητη και ακατασχετη η ενίσχυση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα:

1.Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων να ορίζει, με απόφασή του, τους φορείς διαχείρισης δράσεων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ως Ενδιάμεσους Φορείς, που αναλαμβάνουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.ΙΊ. ΥΙΙΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.

2. Επιτρέπεται στους αρμόδιους φορείς να αναθεωρούν τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης (Τ.Π.Α./Π.Π.Α.) και στις περιπτώσεις μεταβολής των οικονομικών ή άλλων συνθηκών.

3. Θεσπίζεται ειδικό φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Σ.Π.Α. δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν».

4. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων εισηγητών και μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

5. Δύναται να ασκούνται εφεξής, οι ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΔΙ.ΜΕ.Α, για την υποβοήθηση του έργου της και από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 9 του άρθρου 152 του ν. 4512/2018 καθώς και από αποσπασμένους σε αυτήν υπαλλήλους.

6. Δύνανται να περιλαμβάνονται στην απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ», «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ», και «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360°» και επενδυτικά σχέδια με δαπάνες ενισχύσεων προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

7. Παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4887/2022, επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, χωρίς κατ’ ανάγκη από την επέμβαση να προκύπτει γεωργικό προϊόν κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

8. α. Επικαιροποιείται το πλαίσιο εξέτασης εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων εξαιτίας μεταφοράς της σχετικής αρμοδιότητας μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

β. Καταργούνται οι Επιτροπές του άρθρου 27 του ν.4399/2016, που γνωμοδοτούν επί των αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια των αναπτυξιακών νόμων.

9. Αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από τον οικείο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) και υπό την πλήρωση των οριζόμενων προϋποθέσεων, οι Συμβάσεις Σύμπραξης του ν.3389/2005, που αφορούν στην υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων αρμοδιότητας Φο.Δ.Σ.Α, εφόσον αντισυμβαλλόμενος του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης δεν είναι ο οικείος Φο.Δ.Σ.Α. αλλά τρίτος φορέας. II ανάληψη αυτή καθιστά τους εν λόγω φορείς διαδόχους επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις σχετικές Συμβάσεις.


Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
    
Άρθρο 1

Την εξασφάλιση της πλήρους απορρόφησης και αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Συνοχής του τομέα Περιβάλλοντος του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης αναγκών των ΟΤΑ που συμμετέχουν ήδη σε συγχρηματοδοτούμενες ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Άρθρο 2

Με την προσθήκη περ. δ στη παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4635/2019 (Α’167) δίνεται η δυνατότητα στους φορείς να αναθεωρούν τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), όταν έχουν μεταβληθεί οικονομικές ή άλλες συνθήκες, που κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων δεν ήταν προβλέψιμες. Με την προσθήκη παρ. 5 στο ίδιο άρθρο, διευκολύνεται η μεταφορά έργων που είναι ενταγμένα στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας αναθεώρησης των προγραμμάτων.

Άρθρο 3

Την χωρίς καθυστέρηση καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης στους δικαιούχους της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν», για την επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της απλοποίησης του προσδιορισμού της σύνθεσης της Επιτροπής Επιλογής υποψηφίων Εισηγητών και Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω της αντικατάστασης της διαδικασίας της κλήρωσης μόνο για ένα από τα μέλη της Επιτροπής και της εξομοίωσης της διαδικασίας επιλογής του μέλους της περ. γ’ με τη διαδικασία ορισμού των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής Επιλογής.

Άρθρο 5

Η αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκει να αντιμετωπίσει την ανάγκη υποστήριξης της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) κατά την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της, με γνώμονα την ανάγκη αύξησης των διενεργούμενων ελέγχων.

Άρθρο 6

Καταρχάς με την παράγραφο 1 αντιμετωπίζονται οι τιθέμενοι προβληματισμοί σχετικά με την ανελαστικότητα της θεσπισθείσας χρονικής διάρκειας των τριών μηνών για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο των Προκηρύξεων των καθεστώτων ενίσχυσης του ν. 4887/2022 (Α’ 16) με συγκριτική αξιολόγηση και προτείνεται η σχετική αρμοδιότητα να μεταφερθεί στην κανονιστική διοίκηση, προκειμένου να υπάρχει ευελιξία για τον προσδιορισμό της, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν έκτακτα γεγονότα.

Με την προσθήκη της παρ. 7 στο άρθρο 30 του ν. 4887/2022 αντιμετωπίζεται σε ένα βαθμό η μη χορήγηση ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής, ήτοι του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών που είναι εκτός του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2022-2027, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 17 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 για επενδυτικές ενισχύσεις, οι οποίες παρέχονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουν πολλές ομοιότητες με τις περιφερειακές ενισχύσεις.

Αρθρο 7

Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου αντιμετωπίζεται το ζήτημα της υποχρέωσης των φορέων των επενδυτικών σχεδίων που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν σε καθετοποιημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν στην καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων και την περαιτέρω επεξεργασία τους σε προϊόντα που ωστόσο δεν είναι γεωργικά, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, να διαχωρίζουν τις σχετικές επενδυτικές τους προτάσεις και να τις υποβάλλουν σε δύο καθεστώτα ενισχύσεων, ήτοι της «Μεταποίησης – Εφοδιαστικής Αλυσίδας» και της «Αγροδιατροφής-Πρωτογενούς Παραγωγής-Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων – Αλιείας -Υδατοκαλλιέργειας».

Αρθρο 8

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διαχείρισης ικανού αριθμού επενδυτικών σχεδίων των προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν. 3299/2004, Α’ 261) που μεταφέρθηκαν, με την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στον τομέα ευθύνης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, επίσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αρθρο 9

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη βέλτιστη οργάνωση της αποτελεσματικής και ταχείας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε κάθε περιφέρεια, από τους Φο.Δ.Σ.Α. εκείνους, που διαθέτουν πλέον τη διοικητική και τεχνική επάρκεια να αναλάβουν πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μία Σύμβαση Σύμπραξης. Η διαπίστωση της τεχνικής και διοικητικής επάρκειας ανατίθεται στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος επιλαμβάνεται κατόπιν γραπτής αίτησης που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο Φο.Δ.Σ.Α., το ελάχιστο περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην προτεινόμενη ρύθμιση. Ο αρμόδιος Συντονιστής, εφόσον διαπιστώσει τη συνδρομή των οριζόμενων προϋποθέσεων και, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοίκησης του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχει δέσμια αρμοδιότητα να αποδεχθεί το αίτημα του Φο.Δ.Σ.Α., με την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι προηγηθείσες σχετικές προγραμματικές συμβάσεις λύοντας αυτοδικαίως και οι Φο.Δ.Σ.Α. καθίστανται διάδοχοι των τρίτων φορέων στις Συμβάσεις Σύμπραξης και αντισυμβαλλόμενοι των ιδιωτικών φορέων σύμπραξης, υπεισερχόμενοι σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.

    

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    

Άρθρο 1

Γιατί χωρίς την προτεινόμενη ρύθμιση θα απαιτείτο χρονοβόρα εκ νέου αξιολόγηση φορέων που ήδη διαχειρίζονται συγκεκριμένα έργα, με επίπτωση στον χρόνο ολοκλήρωσης αυτών.

Αρθρο 2

Γιατί δεν προβλέπεται στο υφιστάμενο πλαίσιο αναθεώρηση λόγω μεταβολής οικονομικών ή άλλων συνθηκών (όπως οι συνέπειες του κορωνοίού COVID-19, οι πυρκαγιές του έτους 2021 και η ενεργειακή κρίση) και γιατί κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων σημειώθηκε αστοχία σε πολλά ΤΠΑ/ΠΠΑ ως προς την κατανομή προϋπολογισμού σε άξονες προτεραιότητας.

Αρθρο 3

Γιατί το ποσό της εν λόγω ενίσχυσης πρέπει να καταβληθεί στο σύνολό του στους δικαιούχους χωρίς παρακράτηση ή συμψηφισμό με τυχόν οφειλές.

Άρθρο 4

Η διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό ενός μόνο από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής υποψηφίων Εισηγητών και Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα υπόλοιπα μέλη της οποίας ορίζονται με διαφορετική διαδικασία επιλογής, εισάγει περιττή πολυπλοκότητα στο σύνολο της διαδικασίας επιλογής των Εισηγητών και των Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα ενόψει του γεγονότος ότι η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων λαμβάνει χώρα με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 101Α του Συντάγματος.

Άρθρο 5

Η μη επαρκής στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα ως προς την καθ’ ύλη και κατά τόπο άσκηση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 6

Καταρχάς η ανελαστικότητα της ρύθμισης μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα ομαλής υποβολής των αιτήσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου στην περίπτωση που προκύπτουν έκτακτες συνθήκες που αιτιολογούν τη διαφοροποίηση του νομοθετικά θεσπισθέντος χρονικού διαστήματος. Περαιτέρω η παντελής απουσία περιφερειακών ενισχύσεων σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες της
    

Αττικής θα δημιουργήσει ζητήματα διαφορετικής αντιμετώπισης σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και ανισοκατανομής των ενισχύσεων, στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας μας.

Αρθρο 7

Υποχρεώνει φορείς επενδυτικών σχεδίων να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια σε δύο καθεστώτα ενισχύσεων με αποτέλεσμα να προκαλούνται επιβαρύνσεις αλλά και δυσχέρειες στους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς.

Αρθρο 8

Η μη ρύθμιση και αποσαφήνιση του τρόπου χειρισμού των μεταφερθέντων εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων στη νέα, αρμόδια πλέον υπηρεσία θα επιφέρει αδυναμία χειρισμού αυτών.

Αρθρο 9

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αντιμετώπιση ζητημάτων που αναφύονται στο πλαίσιο Συμβάσεων Σύμπραξης του ν. 3389/2005 (Α’ 232) που αφορούν στην υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων αρμοδιότητας Φο.Δ.Σ.Α. στο στάδιο λειτουργίας, τα οποία έχουν εντούτοις ανατεθεί κατά το παρελθόν σε τρίτους φορείς, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), εξαιτίας της τότε αδυναμίας των Φο.Δ.Σ.Α. να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, ελλείψει διοικητικής και τεχνικής επάρκειάς τους.

    

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
    

Άρθρο 1

Την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και τους ΟΤΑ που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενες ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις.

Άρθρο 2

Τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες ως προς την απρόσκοπτη υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων των προγραμμάτων τους στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Άρθρο 3

Τις επιχειρήσεις κλάδων που έχουν πληγεί σημαντικά από τις επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και την εξαιτίας αυτού διατάραξη των εμπορικών ροών, των αλυσίδων εφοδιασμού και κατά συνέπεια των εμπορικών εξαγωγών της Ελλάδας, καθώς και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση των δράσεων και την πληρωμή των ενισχύσεων.

Άρθρο 4

Την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Άρθρο 5

Τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και συγκεκριμένα, τη δυνατότητά της να υποστηριχθεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία θα παραχωρηθεί η σχετική ελεγκτική αρμοδιότητα κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 152 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), με εξαίρεση την άσκηση οιασδήποτε φύσης ανακριτικών καθηκόντων.

Άρθρο 6

Τους φορείς επενδυτικών σχεδίων που θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια στα καθεστώτα ενισχύσεων συγκριτικής αξιολόγησης, καθώς και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, συγκεκριμένων καθεστώτων ενισχύσεων («ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ -ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ -ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ», «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ», και «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3600») που θα επιλέξουν ως τόπο εγκατάστασης των επενδύσεων τους τις Περιφερειακές Ενότητες του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Άρθρο 7

Τους φορείς επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο καθετοποιημένες επενδύσεις στην καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων και την περαιτέρω επεξεργασία των στην παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων.

Άρθρο 8

Τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αλλά και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερους αναπτυξιακούς νόμους και των οποίων η διαχείριση μεταφέρθηκε στην εν λόγω Υπηρεσία.

Άρθρο 9

Τους συμβαλλόμενους σε Συμβάσεις Σύμπραξης του ν. 3389/2005 για την υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων αρμοδιότητας Φο.Δ.Σ.Α. (Φο.Δ.Σ.Α., ιδιωτικοί φορείς σύμπραξης, τρίτοι φορείς), καθώς και τους Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμός Ενδιάμεσων φορέων-Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 13 του ν. 4314/2014

Στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) προστίθεται περ. η’ ως εξής:

«η. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίζονται οι φορείς που διαχειρίζονται δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 6 του άρθρου 123 του Κανονισμού, ως Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής».

Άρθρο 2

Αναθεώρηση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης λόγω μεταβολής οικονομικών ή άλλων συνθηκών και τροποποίηση στοιχείων των ΤΠΑ/ΠΠΑ – Τροποποίηση άρθρου 128 του ν. 4635/2019

Το άρθρο 128 του ν. 4635/2019 (Α’167) τροποποιείται α) με την προσθήκη περ. δ’ στην παρ. 2, β) με την προσθήκη παρ. 5 και το άρθρο 128 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 128 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση τωνΤΠΑ και ΠΠΑ

1. Σύμφωνα με τις διαδικασίες της απόφασης της παραγράφου Γ* του άρθρου 129 του παρόντος, η Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ ή ΠΠΑ συντάσσει και υποβάλλει στη Δι.Δι.Ε.Π. ενδιάμεση έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος, με συγκεντρωτικά στοιχεία για την οικονομική και φυσική πρόοδό του. Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι χρονικές ή άλλες αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την υλοποίηση του προγράμματος καί ο βαθμός επίτευξης των στόχων του ΕΠΑ. Στις εκθέσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης οφείλουν να χρησιμοποιούν δείκτες

εκροής ή άλλους δείκτες, οι οποίοι περιλαμβάνονται αντίστοιχα στα κείμενα των οικείων προγραμμάτων και προσκλήσεων για να αποτυπώσουν την πρόοδο της υλοποίησης.

2. Με πρωτοβουλία του φορέα κατάρτισης ή του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα ΤΠΑ και Π ΠΑ μπορεί να επανεξετάζονται και, αν απαιτείται, να αναθεωρούνται, σε μια ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις:

α) ύστερα από αναθεώρηση του ΕΠΑ,

β) εφόσον από τις εκθέσεις προόδου της παραγράφου 1 και τα λοιπά δεδομένα της παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος προκύπτει ότι δεν έχει συντελεστεί η προγραμματισμένη πρόοδος της υλοποίησής του,

γ) μετά την κατανομή των αποθεματικών,

δ) εξαιτίας της μεταβολής των οικονομικών ή άλλων συνθηκών.

3. Οι υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ συντάσσουν το αναθεωρημένο πρόγραμμα, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 125 του παρόντος.

4. Εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της περιόδου εφαρμογής των ΤΠΑ και ΠΠΑ, οι αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης υποβάλλουν στη Δι.Δι.Ε.Π. έκθεση ολοκλήρωσης του προγράμματος, σύμφωνα με τις οριζόμενες στην απόφαση της παραγράφου Γ’ του άρθρου 129 προδιαγραφές.

5. Πριν ή μετά την υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου του ΤΠΑ/ΠΠΑ, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του αρμοδίου οργάνου, δύναται να τροποποιούνται στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 125 που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα προγράμματα kol ειδικότερα:

α) να προστίθενται νέοι δείκτες εκροών και δυνητικοί δικαιούχοι,

β) να προστίθενται στους χρηματοδοτικούς πίνακες της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 125 άξονες προτεραιότητας σε αναπτυξιακούς στόχους που προβλέπονται στο ΤΠΑ/ΠΠΑ και να ανακατανέμεται ο προϋπολογισμός μεταξύ των αξόνων προτεραιότητας του προγράμματος και των υποπρογραμμάτων του,

γ) να ανακατανέμεται ο προϋπολογισμός μεταξύ των αξόνων προτεραιότητας του προγράμματος και των υποπρογραμμάτων του στους χρηματοδοτικούς πίνακες της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 125.

Οι τροποποιήσεις των περ. α’, β’ και γ’ λαμβάνονται υπόψη σε αναθεώρηση του προγράμματος, στην ενδιάμεση έκθεση προόδου και στην έκθεση ολοκλήρωσης των ΤΠΑ/ΠΠΑ».

Άρθρο 3
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Σ.Π.Α. δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν

,Ρ υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Άρθρο 4
Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Εισηγητών και μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 του ν. 3959/2011

Η περ. γ’ του έκτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011 (Α’ 93) τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «οριζόμενο με κλήρωση» από τις λέξεις «που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού επιλέγονται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 101Α του Συντάγματος. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται αμελλητί στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος οφείλει να εκδώσει την πράξη διορισμού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση. Μέχρι να επέλθει η αναγκαία τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού επιλέγονται, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Η επιλογή των Εισηγητών και των δύο (2) τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού γίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, βάσει καταλόγου υποψηφίων, ο οποίος καταρτίζεται από Επιτροπή Επιλογής, ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνει εξεταστική διαδικασία, αλλά κατάθεση ατομικού φακέλου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα άρθρα 75 έως 80 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), καθορίζονται η διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού, η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Επιλογής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας. Η πρώτη φάση επιλογής γίνεται από ανεξάρτητη πενταμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικράτειας ή τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, β) τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), γ) έναν πρώην Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δ) ένα μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ε) ένα μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση στα οικονομικά του ανταγωνισμού, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Η Επιτροπή Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων, με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης, ο οποίος αποτελείται από διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των σχετικών θέσεων και υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τον διπλάσιο αριθμό των θέσεων, στον κατάλογο περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι. Σε δεύτερη φάση, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιλέγει από τον κατάλογο τους υποψηφίους οι οποίοι θα πληρώσουν τις κενωθείσες θέσεις με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Αν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν εγκρίνει έναν ή περισσότερους από τους προταθέντες υποψηφίους, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτείνει εναλλακτικούς υποψηφίους από τον κατάλογο των υποψηφίων. Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο κατάλογος των υποψηφίων, χωρίς να έχει επιτευχθεί σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τον απαραίτητο αριθμό υποψηφίων, ώστε να υπάρξει νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15, πραγματοποιείται νέος διαγωνισμός για τις υπολειπόμενες κενωθείσες θέσεις.

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και οι Εισηγητές διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των Εισηγητών και των λοιπών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η διαδικασία διορισμού των μελών της Επιτροπής κινείται κάθε φορά δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προηγούμενων μελών.

Αν πεθάνει, παραιτηθεί ή εκπέσει μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, διορίζεται νέο μέλος για πλήρη θητεία. Μέχρι τον διορισμό νέου μέλους, η λειτουργία της Επιτροπής δεν διακόπτεται, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 15. Δεν μπορούν να οριστούν μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα πρόσωπα που έχουν εκπέσει από την ιδιότητα του μέλους αυτής για τους λόγους που ορίζονται στον παρόντα νόμο. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων.

Ειδικά, ως προς τον χρόνο αποχώρησής τους, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποχωρούν αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού τρίτου (73) έτους της ηλικίας τους και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70) έτους της ηλικίας τους.»

Άρθρο 5

Άσκηση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων ΔΙ.Μ.Ε.Α. -Προσθήκη παρ. ΙΑ στο άρθρο 13 του ν. 4712/2020

Στο άρθρο 13 του ν. 4712/2020 (Α’ 146) προστίθεται παρ. ΙΑ και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13

Ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

1. Για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, η Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον’Ελεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου στελεχώνεται με ελεγκτές.

ΙΑ. Για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 2 του άρθρου 1, οι ελεγκτικές αρμοδιότητες δύναται να ασκούνται και από τα πρόσωπα της παρ. 9 του άρθρου 152 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), κατ’ εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, για την υποβοήθηση του έργου των ανακριτικών υπαλλήλων της ΔΙ.ΜΕ.Α., με εξαίρεση την άσκηση οιασδήποτε φύσης ανακριτικών καθηκόντων.

2. Οι έλεγχοι από υπαλλήλους της παρ. 3 του άρθρου 12 πραγματοποιούνται μόνο κατά το μέρος, που αφορά στην αρμοδιότητα των φορέων στους οποίους αυτοί ανήκουν οργανικά, ενώ κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών τους καθηκόντων ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι της παρ. Ιτου άρθρου 31 του ν. 4620/2019 (Α’ 96), χωρίς όμως να αποκτούν και την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.

3. Οι παραβάσεις που διαπιστώνονται από τους υπαλλήλους της παρ. 3 του άρθρου 12, διαβιβάζονται στις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά, οι οποίες και ολοκληρώνουν τη διαδικασία της επιβολής των κυρώσεων.

4. Στα μικτά κλιμάκια, δύναται να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 12, έπειτα από αίτημα του Διοικητού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. προς τον Προϊστάμενο του φορέα από όπου προέρχονται και αποδοχή του τελευταίου.

5. Είναι δυνατή η συγκρότηση μικτών κλιμακίων με τη συμμετοχή ενός και μόνο ελεγκτή/υπαλλήλου από κάθε ελεγκτική υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες σε τέτοια κλιμάκια βεβαιώνουν από κοινού τις παραβάσεις που εντοπίζονται και η επισπεύδουσα υπηρεσία προβαίνει, μετά από τη βεβαίωση των παραβάσεων, στην επιβολή των κυρώσεων και στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.

6. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενεργούν ανακριτικές πράξεις ή συμμετέχουν σε αυτές, δεν αποκλείεται να εξετασθούν ως μάρτυρες κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο.

Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύνανται, με την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, να διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, μόνο για υποθέσεις για τις οποίες διενεργείται ή έχει διενεργηθεί επιθεώρηση – έλεγχος από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. Στις προκαταρκτικές εξετάσεις ή προανακρίσεις, που διενεργούνται από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α., μπορούν να εκτελούν χρέη β’ ανακριτικού υπαλλήλου και διοικητικοί υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στη ΔΙ.Μ.Ε.Α.

7. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α., κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, συντάσσουν και αποστέλλουν έγγραφα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται αφενός οι διατάξεις με τις οποίες θεμελιώνεται η υποχρέωση των προσώπων αυτών να υποβάλουν τα ζητούμενα στοιχεία και αφετέρου αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση άρνησης προσκόμισης και γνωστοποίησης των στοιχείων, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν τα στοιχεία. Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο των πέντε (5) και μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την κοινοποίηση του εγγράφου.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται Μητρώο Ελεγκτών, το οποίο απαρτίζεται από υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η διαδικασία ένταξης των ελεγκτών της ΔΙ.Μ.Ε.Α. στο Μητρώο του προηγούμενου εδαφίου.»


Άρθρο 6
Ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις -Τροποποίηση άρθρου 30 του ν. 4887/2022

Το άρθρο 30 του ν. 4887/2022 (Α’ 16) τροποποιείται α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 με τη διαγραφή των λέξεων « με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης», β) την προσθήκη νέας παρ. 7 και το άρθρο 30 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 30

Προκήρυξη καθεστώτων

1. Οι προκηρύξεις καθεστώτων έχουν σταθερό ετήσιο κύκλο. Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης, η προκήρυξη γίνεται άπαξ ετησίως. Στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, οι προκηρύξεις κάθε καθεστώτος γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατ’ έτος. Τα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Η απόφαση προκήρυξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:

α. τον στόχο του καθεστώτος,

β. τη διάρκεια του καθεστώτος και των κύκλων υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής,

γ. τον συνολικό προϋπολογισμό του καθεστώτος και την προέλευση της δημόσιας χρηματοδότησης για κάθε κύκλο υποβολής,

δ. το είδος των επενδυτικών σχεδίων, τη μορφή, το ποσοστό και το ύφος των χορηγούμενων ενισχύσεων, καθώς και τον τρόπο χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων, ανάλογα με το είδος της χορηγούμενης ενίσχυσης,

ε. τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης,

στ. τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές, τους πρόσθετους όρους και τους περιορισμούς για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς,

ζ. τα είδη, το ποσοστό ενίσχυσης και τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών, όπου αυτό απαιτείται, η. τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται να λάβει το σχέδιο, προκειμένου να είναι επιλέξιμο,

θ. τα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής και τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής,

ι. τα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτημάτων τακτικού ελέγχου,

ια. τα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων,

ιβ. τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,

ιγ. το ύψος του παράβολου για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής, αιτημάτων τροποποίησης των αποφάσεων υπαγωγής, καθώς και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων,

ιδ. τις υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων, τόσο κατά το στάδιο πραγματοποίησης του σχεδίου, όσο και μετά από την ολοκλήρωσή του,

ιε. άλλους όρους που προβλέπονται στις διατάξεις των καθεστώτων ενίσχυσης.

3. Η απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης συνιστά αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής ενάριθμου έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το ποσό ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους, όπως ορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 29, αποτελεί τον προϋπολογισμό του ενάριθμου έργου.

4. Στις συλλογικές αποφάσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφονται οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος, οι οποίες δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν από επιχειρησιακά προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2021 – 2027.

5. Στην απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων», «Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων», «Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία», «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία», «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα», «Επιχειρηματική εξωστρέφεια», «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων», «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού», «Μεγάλες επενδύσεις», «Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας», «Επιχειρηματικότητα 360ο», που αφορούν την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.), στις οποίες δεν συντρέχουν οι κανόνες επιλεξιμότητας του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) δύναται να καθορίζονται το είδος ή η ένταση ή το ανώτατο ποσό των χορηγούμενων ενισχύσεων κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 ή η χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4864/2021 (Α’ 237), ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, το είδος των επενδυτικών σχεδίων, τις επιλέξιμες δαπάνες και την περιοχή υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Ειδικά για τις περιοχές που ανήκουν στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 (Α’ 245) (Φλώρινα, Κοζάνη, Μεγαλόπολη) δύναται να ορίζεται για τις μεσαίες επιχειρήσεις συνδυασμός των ενισχύσεων της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής, διάφορος του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος. Επιπλέον δύναται να ορίζεται, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, ποσοστιαία προσαύξηση επί της συνολικής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου, την οποία λαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 18.

6. Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης στα καθεστώτα του παρόντος, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30%) για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοίς εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα. Στις ανωτέρω περιοχές, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, παρέχεται προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) για την Περιφερειακή ΕνότηταΈβρου και πέντε τοις εκατό (5%) για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, επί της συνολικής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου, την οποία λαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 18.

7. Στην απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων «αγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προίόντων-αλιεία-υδατοκαλλιέργεια», «μεταποίηση-εφοδιαστική αλυσίδα» και «επιχειρηματικότητα 360°», δύνανται να περιλαμβάνονται και επενδυτικά σχέδια με δαπάνες ενισχύσεων προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 187/1).

Τα επενδυτικά σχέδια αυτά υποβάλλονται στις μη επιλέξιμες για περιφερειακή ενίσχυση περιοχές, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16, εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 6, 8, 9 και 12 και δύνανται να συμπληρώνονται με πρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 των άρθρων 67, 74 και 113, κατ’ αντιστοιχία του κάθε οικείου καθεστώτος και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Παράρτημα Β’.»

Άρθρο 7
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 66 του ν. 4887/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4887/2022 (Λ’ 16) προστίθεται περ. δ’ ως εξής :

«δ. Κατ’ εξαίρεση δύναται να υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, χωρίς από την επέμβαση να προκύπτει γεωργικό προϊόν, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 10 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ. και με την προϋπόθεση ότι αποτελούν ενιαίο επενδυτικό σχέδιο, με το αντίστοιχο τμήμα της γεωργικής καλλιέργειας.».
Άρθρο 8
Ρυθμίσεις θεμάτων εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων εξαιτίας μεταφοράς αρμοδιότητας εξέτασης μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

1. Η παρ. 3 του άρθρου 130 του ν. 4887/2022 (ΑΊ6) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κατ’ εξαίρεση για τις εκκρεμείς υποθέσεις επενδύσεων, που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων, υπάγονταν έως την έναρξη ισχύος του π.δ. 5/2022 (Α’15) στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και περιήλθαν έκτοτε, δυνάμει του άρθρου 85 του π.δ. 5/2022, στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κανονιστικές αποφάσεις που ισχύουν για τις προϋποθέσεις υλοποίησης, ολοκλήρωσης, καταβολής των ενισχύσεων και τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεών τους.

Για τον έλεγχο αυτών των επενδυτικών σχεδίων εφαρμόζεται το άρθρο 120.

Για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση, αρμόδια είναι η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 122 και για τα λοιπά θέματα ακολουθούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες οργανωτικού χαρακτήρα, που προβλέπονται για την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων, κατά την εξέταση των θεμάτων των αναπτυξιακών νόμων».

2. Καταργούνται οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές που προβλέπονται στην περ. β’ της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 (Α’ 261) και έχουν επανασυσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 και τις παρ. 2 και 7 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α’ 117).

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν από την έναρξη ισχύος του π.δ. 5/2022 (Α’ 15).

Άρθρο 9
Συμβάσεις Σύμπραξης του ν. 3389/2005 για την υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων αρμοδιότητας Φο.Δ.Σ.Α. – Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 246 του ν. 4555/2018

Στο άρθρο 246 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), προστίθεται παρ. 3α ως εξής:

«3α. Συμβάσεις Σύμπραξης του ν. 3389/2005 (Α’ 232), που αφορούν στην υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων αρμοδιότητας Φο.Δ.Σ.Α. και βρίσκονται στο στάδιο λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εφόσον αντισυμβαλλόμενος του Ιδιωτικού φορέα Σύμπραξης δεν είναι ο οικείος Φο.Δ.Σ.Α. αλλά τρίτος φορέας, δυνάμει προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η οποία είχε συναφθεί για λόγους που ανάγονται στην έλλειψη διοικητικής και τεχνικής επάρκειας του Φο.Δ.Σ.Α., αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από τον τελευταίο, με υπεισέλευσή του στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης, υπό τους όρους της παρούσας. Η υποκατάσταση επέρχεται αυτοδίκαια, με διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοίκησης του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού έχει προηγηθεί γραπτό αίτημα εκ μέρους του ενδιαφερομένου Φο.Δ.Σ.Α., στο οποίο σωρευτικά αναφέρονται τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την επάρκειά του, ήτοι:

α. η σύστασή του, σύμφωνα με τη νομοθεσία,

β. η οργανωτική του διάρθρωση και η κατάρτιση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, αν ο Φο.Δ.Σ.Α. λειτουργεί υπό τη νομική μορφή Συνδέσμου ο.τ.α., ή Κανονισμού Εργασίας, αν ο Φο.Δ.Σ.Α. λειτουργεί υπό τη νομική μορφή Α.Ε., καθώς και

γ. η σύσταση των υπηρεσιών και οργανωτικών μονάδων που προβλέπονται σε αυτόν.

Εφόσον συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, η έκδοση της διαπιστωτικής πράξης είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του Φο.Δ.Σ.Α.. Με τη δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι προηγηθείσες προγραμματικές συμβάσεις λύονται αυτοδικαίως και οι Φο.Δ.Σ.Α. καθίστανται διάδοχοι των τρίτων φορέων στις Συμβάσεις Σύμπραξης και οι αντισυμβαλλόμενοι των Ιδιωτικών Φορέων Σύμπραξης, υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Οι τρίτοι φορείς υποχρεούνται να παραδώσουν αμελλητί στους Φο.Δ.Σ.Α. κατά χρήση, τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται σύμφωνα με τις Συμβάσεις Σύμπραξης, τα περιουσιακά στοιχεία και τους λογαριασμούς που εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις και την αποπληρωμή τους, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. Εκκρεμείς δίκες ή διαδικασίες επίλυσης διαφορών ή διαιτησίας κατά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τον οικείο Φο.Δ.Σ.Α., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται σε προγραμματικές συμβάσεις με αντικείμενο την υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, τα οποία βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης, δημοπράτησης ή κατασκευής. Στις περιπτώσεις αυτές, η υποκατάσταση επέρχεται μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου κατασκευής των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας αυτών. Στην περίπτωση Συμβάσεων Σύμπραξης στις οποίες προβλέπεται, πέρα από τη δοκιμαστική, και μεταβατική περίοδος λειτουργίας των εγκαταστάσεων, η υποκατάσταση επέρχεται με την ολοκλήρωση της μεταβατικής λειτουργίας τους και την επέλευση της ημερομηνίας διαθεσιμότητας των υπηρεσιών.»

Source