Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Αύξηση συντάξεων από 1.1.2023 – Στο ΦΕΚ η απόφαση με τον καθορισμό του ποσοστού αύξησης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται το ποσοστό αύξησης των συντάξεων από 1.1.2023

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά :

Άρθρο Μόνο

Συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016

1. Το συνολικό ποσό των κύριων συντάξεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) με έναρξη καταβολής μέχρι και την 31η.12.2022 αυξάνεται από την 1η.1.2023 κατά επτά και εβδομήντα πέντε εκατοστά επί τοις εκατό (7,75%). Ο συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) ορίζεται σε 1,0775.

2. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των στοιχείων της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2023 και των αντίστοιχων στοιχείων που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή όσον αφορά (α) το ετήσιο ποσοστό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και (β) το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, λαμ-βάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συντελεστή αύξησης των συντάξεων στην απόφαση που αφορά στο αμέσως επόμενο έτος και αποδίδονται.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Source