Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα: 9 ερωτήσεις-απαντήσεις για τα νέα δεδομένα


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης Α.1052/2021 με την οποία επήλθαν αλλαγές στην απόφαση Α.1035/2021, στην προσπάθειά μας να αποκωδικοποιήσουμε τα νέα δεδομένα, προχωρήσαμε στη σύνταξη των παρακάτω ερωτήσεων-απαντήσεων έτσι ώστε να συνδράμουμε στο έργο των συναδέλφων.

1. Ερώτηση: Όσοι υπέβαλαν προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1101/2019 (μηνιαία αρχεία και δηλώσεις από επιχειρηματική δραστηριότητα), υποχρεούνται σε υποβολή ετήσιου αρχείου;

Απάντηση:
Όχι, δεν υποχρεούνται.

2. Ερώτηση: Όσοι κατέβαλαν εκτός των άλλων αμοιβών και αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες εκ του νόμου δεν προέκυπτε φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση (π.χ. αμοιβή μικρότερη των 300 ευρώ της παρ. 8 και των 150 ευρώ της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013) και οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν στο αρχείο των μηνιαίων βεβαιώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1101/2019, υποχρεούνται τώρα σε υποβολή ετήσιου αρχείου;

Απάντηση: Ναι, υποχρεούνται. Θα συμπεριλάβουν στο ετήσιο αρχείο μόνο τις εν λόγω αμοιβές για τις οποίες δεν προέκυπτε φόρος ή τέλος χαρτοσήμου.

3. Ερώτηση: Όσοι κατέβαλαν μόνο αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες εκ του νόμου δεν προέκυπτε φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση (π.χ. αμοιβή μικρότερη των 300 ευρώ της παρ. 8 και των 150 ευρώ της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013) και οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν στο αρχείο των μηνιαίων βεβαιώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1101/2019, υποχρεούνται σε υποβολή ετήσιου αρχείου;

Απάντηση: Ναι, υποχρεούνται. Θα συμπεριλάβουν στο ετήσιο αρχείο τις εν λόγω αμοιβές για τις οποίες δεν προέκυπτε φόρος ή τέλος χαρτοσήμου.

4. Ερώτηση: Όσοι κατέβαλαν μόνο αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες εκ του νόμου δεν προέκυπτε φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση (π.χ. αμοιβή μικρότερη των 300 ευρώ της παρ. 8 και των 150 ευρώ της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013) και οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στο αρχείο των μηνιαίων βεβαιώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1109/2019, υποχρεούνται σε υποβολή ετήσιου αρχείου;

Απάντηση: Όχι, δεν υποχρεούνται.

5. Ερώτηση: Όσοι φορείς γενικής κυβέρνησης κατέβαλαν αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπέβαλαν προσωρινή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με συγκεντρωτικές εγγραφές σύμφωνα απόφαση Α.1101/2019, υποχρεούνται σε υποβολή ετήσιου αρχείου;

Απάντηση: Ναι, υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση γιατί είναι υπόχρεοι υποβολής ετήσιου αρχείου λόγω της υποβολής συγκεντρωτικών εγγραφών. Οι φορείς του Δημοσίου ανεξάρτητα με το αν απέστειλαν ή όχι αρχεία με την απόφαση Α.1101/2019 υποβάλουν σε κάθε περίπτωση ετήσιο αρχείο εφόσον η εικόνα τους στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. είναι καταχωρημένη ως «ΔΗΜΟΣΙΟ».

6. Ερώτηση: Εκτός των ανωτέρω, ποιοι άλλοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή ετήσιου αρχείου αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα;

Απάντηση: Όσοι κατέβαλαν αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες δεν προέκυπτε φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση και δεν συμπεριέλαβαν αυτές στο αρχείο των αναλυτικών εγγραφών σύμφωνα με την απόφαση Α. 1101/2019.

Δείτε ενδεικτικά:

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κωδικός

Συντ/ής παρ/σης φόρου (%)

Είδος αμοιβών

2.

3

Άρθρο 64§1 περ. δ’ εδάφιο 2 του ν.4172/2013

3.

1

Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση αα’ του ν.4172/2013

4.

4

Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση ββ’ του ν.4172/2013

5.

8

Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση γγ’ του ν.4172/2013

14.

3

Άρθρο 64§1 περ. δ’ εδάφιο 4 και επόμενα του ν.4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα (υποβάλλεται αποκλειστικά από τον αρχικό ανάδοχο)

15.

 

Ακαθάριστα έσοδα ιατρών Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που καταβλήθηκαν στο έτος 2020 και αφορούν τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για τα έτη αυτά)

16.

20

Εισόδημα από συμμετοχή σε επιτροπές – συνεδριάσεις ΕΦΚΑ που βάσει της Φ.10042/οικ.13567/329/08-06-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου   Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν εισφοροδοτούνται


7. Ερώτηση: Ποιοι είναι υπόχρεοι να συμπεριλάβουν στο ετήσιο αρχείο τις οικονομικές ενισχύσεις, κ.λπ. λόγω covid, καθώς και τα ποσά που καταβλήθηκαν από το Δημόσιο για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ;

Απάντηση: Τα ποσά αυτά θα σταλούν από τους φορείς του Δημοσίου. Συνεπώς οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν κανέναν από τους κωδικούς που αναφέρονται στην απόφαση Α.1035/2021 και αφορούν στα συγκεκριμένα ποσά (σ.σ. δείτε και σχετική ανάρτηση του κόμβου). Τα ποσά που δόθηκαν από τους ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έπρεπε να σταλούν σύμφωνα με την απόφαση Α.1099/2019.

8. Ερώτηση: Όσοι υπέβαλαν προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 3% βάσει της ΠΟΛ.1027/20.1.2014, υποχρεούνται σε υποβολή ετήσιου αρχείου;

Απάντηση:
Ναι, υποχρεούνται και αποστέλλονται όπως και τα προηγούμενα χρόνια  σε ετήσιο αρχείο αφού δεν αναφέρονται στην απόφαση Α.1101/2019.

9. Ερώτηση: Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που, για το μήνα απόκτησής τους, έπρεπε υποχρεωτικά να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1101/2019 και δεν υποβλήθηκαν,  μπορούν να συμπεριληφθούν στο ετήσιο αρχείο;

Απάντηση: Όχι. Οι αμοιβές αυτές πρέπει να υποβληθούν μόνο με δήλωση (αρχική ή τροποποιητική) για το μήνα αυτό, βάσει της απόφασης Α.1101/2019.

_________________________
Προσωπική άποψη για τις αμοιβές εκείνες για τις οποίες δεν πρόκυπτε φόρος ή τέλος χαρτοσήμου: Κατά την άποψή μας, η υποβολή ετήσιου αρχείου με αμοιβές για τις οποίες δεν προέκυπτε φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, κι αν είχε τεθεί ως υποχρέωση από τη Διοίκηση για ελεγκτικούς σκοπούς, φρονούμε πως πρέπει άμεσα να αναθεωρηθεί η σκέψη αυτή έτσι ώστε να μην χάνονται εργατοώρες για ανάρτηση αμοιβών με μηδενικούς φόρους. Οι αμοιβές των επαγγελματιών μπορούν να ελέγχονται από την υποβολή άλλων δηλωτικών υποχρεώσεων και δεν πρέπει να δηλώνονται και στο εν λόγω αρχείο, αφού όπως σημειώσαμε θεωρούμε πως είναι ανέφικτες οι όποιες διασταυρώσεις.  

Βλέπε και σχετική είδηση του κόμβου «Δε θα υποβληθεί ετήσια βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για ορισμένες περιπτώσεις – Τροποποίηση της απόφασης για τις βεβαιώσεις»