Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Βιβλίο Ατελείας αλιευτικών σκαφών: Με την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων η θεώρησή του

6 Ιούλιος 2021

Βιβλίο Ατελείας αλιευτικών σκαφών: Με την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων η θεώρησή του

Με την απόφαση Α 1154/21 τροποποιείται η Α 1293/20 σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Τ1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο.

Με τη νέα απόφαση αντικαταστάθηκε το άρθρο 3 της Α 1293/20 και πλέον η θεώρηση των Βιβλίων Ατελείας διενεργείται σε ετήσια βάση με την έναρξη και όχι μετά τη λήξη, όπως ίσχυε πριν την αντικατάσταση, υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εκάστου έτους και το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή των προβλεπόμενων με την παρούσα δικαιολογητικών. Η θεώρηση των Βιβλίων Ατελείας είναι σε ισχύ μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Δείτε την Α.1154/2021 και την κωδικοποιημένη Α.1293/2020 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου