Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Βουλή: Νέο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο: “Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς”

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Σκοπός της οδηγίας είναι η παροχή προς τις αρχές ανταγωνισμού των αναγκαίων εγγυήσεων ανεξαρτησίας και πόρων, καθώς και η παροχή εξουσιών εφαρμογής της νομοθεσίας και επιβολής προστίμων, ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικά η ενωσιακή και η εθνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού σε έναν ενιαίο χώρο και με έναν κοινό τρόπο επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού στην Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, τροποποιείται η νομοθεσία για τον ανταγωνισμό [ν. 3959/2011 (Α’ 93)], προκειμένου να ενισχυθούν η αποτελεσματικότητα και η αποτρεπτική δυνατότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.), έναντι αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας και την προώθηση της προστασίας των διαδικαστικών δικαιωμάτων των μερών. Οι παρεμβάσεις αυτές θα επιτρέψουν στην Ε.Α. να καταστεί μία σύγχρονη και αποτελεσματική αρχή ανταγωνισμού της Ε.Ε., να ανταποκρίνεται στην αποστολή της, στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της αγοράς, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία της χώρας.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    
Η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ε.Ε., με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2019/1, αλλά και την επικαιροποίηση του ν. 3959/2011, εξασφαλίζουν περισσότερο ανοικτές και δίκαιες ανταγωνιστικές αγορές, στις οποίες οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται επί τη βάσει μιας πιο δίκαιης μεταχείρισης και της πρόβλεψης κατά το δυνατόν λιγότερων εμποδίων για την είσοδο και ανάπτυξή τους στην αγορά, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν πλούτο και να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Ο ελεύθερος και υγιής ανταγωνισμός προστατεύει τους καταναλωτές, καθώς και τις επιχειρήσεις από εμπορικές πρακτικές που συντείνουν στη διατήρηση των τιμών αγαθών και υπηρεσιών σε τεχνητά υψηλά επίπεδα και τους βοηθά να επιλέξουν καινοτόμα αγαθά και υπηρεσίες. Η ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα ενισχύσει την ανεξαρτησία και τους πόρους της Ε.Α., καθώς και τις εξουσίες εφαρμογής της νομοθεσίας, ώστε να επιβάλλεται αποτελεσματικά η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού, και η Ε.Α. να εκπληρώνει την αποστολή της.

Πλέον των τροποποιήσεων που επέρχονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2019/1, ρυθμίζονται, στοχευμένα, συγκεκριμένα ζητήματα, βελτιώνεται η προστασία του ανταγωνισμού στη χώρα, επιλύονται προβλήματα που χρήζουν της άμεσης ανταπόκρισης της πολιτείας και εξομαλύνονται αστοχίες της νομοθεσίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, προς όφελος του καταναλωτικού κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ενισχύονται η ανεξαρτησία, η αποτελεσματικότητα και οι αρμοδιότητες της Ε.Α., ειδικά σε τομείς όπου διαπιστώνεται ότι οι στόχοι της χώρας, σε επίπεδο ανταγωνισμού και τιμών, έχουν περιθώριο βελτίωσης. Επίσης, περιλαμβάνονται αναγκαίες ρυθμίσεις για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογίας, ειδικά στην ψηφιακή οικονομία.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

    
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τόσο στους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις, όσο και σε όλον τον πληθυσμό, είτε λόγω της δραστηριότητάς τους ως παραγωγών ή εργαζόμενων σε παραγωγικές μονάδες, είτε λόγω της αγοραστικής τους δύναμης ως καταναλωτών.