Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Βραχυχρόνιες μισθώσεις : H E.E. ενέκρινε πρόταση κανονισμού για την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού για την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων και για την παροχή βοήθειας στις δημόσιες αρχές ώστε να διασφαλίσουν την ισόρροπη ανάπτυξη του τομέα στο πλαίσιο του βιώσιμου τουρισμού.

Παρά το γεγονός ότι οι κρατήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων παρέχουν οφέλη στους εκμισθωτές και στους τουρίστες, μπορούν να δημιουργήσουν ανησυχίες για ορισμένες τοπικές κοινότητες που αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης. Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν τη συλλογή και την κοινοχρησία δεδομένων από τους εκμισθωτές και τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Αυτό, με τη σειρά του, θα συμβάλει στη διαμόρφωση αποτελεσματικών και αναλογικών τοπικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που σχετίζονται με τον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων.

Οι νέοι προτεινόμενοι κανόνες θα συμβάλουν στη βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά τον εντοπισμό και τη δραστηριότητα των εκμισθωτών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και τους κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται, ενώ θα διευκολύνει την καταχώριση των εκμισθωτών. Θα αντιμετωπίσουν επίσης τον σημερινό κατακερματισμένο τρόπο με τον οποίο οι επιγραμμικές πλατφόρμες ανταλλάσσουν δεδομένα και, τελικά, θα συμβάλουν στην πρόληψη των παράνομων καταχωρίσεων. Συνολικά, αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη μεγαλύτερης βιωσιμότητας του τουριστικού οικοσυστήματος και θα στηρίξει την ψηφιακή του μετάβαση.
Νέες απαιτήσεις για την κοινοχρησία δεδομένων για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων

Το νέο προτεινόμενο πλαίσιο:

• θα εναρμονίσει τις απαιτήσεις καταχώρισης για τους εκμισθωτές και τα ακίνητα που προσφέρουν για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν αυτές θεσπίζονται από τις εθνικές αρχές: τα συστήματα καταχώρισης θα πρέπει να είναι πλήρως επιγραμμικά και φιλικά προς τον χρήστη.  Θα πρέπει να απαιτείται το ίδιο σύνολο σχετικών πληροφοριών για τους εκμισθωτές και τα ακίνητά τους, δηλαδή το «ποιος», «τι» και «πού». Κατά τη συμπλήρωση της καταχώρισης, οι εκμισθωτές θα πρέπει να λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

• θα αποσαφηνίσει τους κανόνες για τη διασφάλιση της προβολής και του ελέγχου των αριθμών καταχώρισης: οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να διευκολύνουν τους εκμισθωτές να προβάλλουν τους αριθμούς καταχώρισης στις πλατφόρμες τους. Θα πρέπει επίσης να πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι εκμισθωτές καταχωρίζουν και προβάλλουν τους σωστούς αριθμούς. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να αναστέλλουν τους αριθμούς καταχώρισης και να ζητούν από τις πλατφόρμες να διαγράψουν τους μη συμμορφούμενους εκμισθωτές.

• θα εξορθολογίσει την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιγραμμικών πλατφορμών και δημόσιων αρχών: οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να κοινοποιούν στις δημόσιες αρχές δεδομένα σχετικά με τον αριθμό διανυκτερεύσεων και τον αριθμό των μισθωτών μία φορά τον μήνα, με αυτοματοποιημένο τρόπο. Για τις μικρές και τις πολύ μικρές πλατφόρμες προβλέπονται δυνατότητες απλούστερης κοινοποίησης. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να λαμβάνουν τα δεδομένα αυτά μέσω εθνικών «ενιαίων ψηφιακών σημείων εισόδου». Με τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί η χάραξη καλά στοχευμένης πολιτικής.

• θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση των δεδομένων, σε συγκεντρωτική μορφή: τα δεδομένα που παράγονται στο πλαίσιο της εν λόγω πρότασης θα συμβάλλουν, σε συγκεντρωτική μορφή, στις στατιστικές για τον τουρισμό που παράγει η Eurostat και θα τροφοδοτούν τον επικείμενο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για τον τουρισμό. Οι πληροφορίες αυτές θα στηρίξουν την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό.

• θα δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εφαρμογής: τα κράτη μέλη θα παρακολουθούν την εφαρμογή αυτού του πλαισίου διαφάνειας και θα θεσπίσουν σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του εν λόγω κανονισμού.
Επόμενα βήματα

Η πρόταση της Επιτροπής θα συζητηθεί με σκοπό την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Μετά την έκδοσή της και την έναρξη ισχύος της, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους διετή περίοδο προκειμένου να θεσπίσουν τους αναγκαίους μηχανισμούς για την ανταλλαγή δεδομένων.
Ιστορικό

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς στην ΕΕ και ενισχύονται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία των πλατφορμών. Αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των τουριστικών καταλυμάτων στην ΕΕ και ο αριθμός τους αυξάνεται σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ. Η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID: ο αριθμός των κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων το καλοκαίρι του 2020 και του 2021 ήταν υψηλότερος από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2018. Επιπλέον, ο αριθμός των κρατήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 138 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων έχουν αποκτήσει ζωτική σημασία για το τουριστικό οικοσύστημα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μισθωτών και των εκμισθωτών, καθώς και για πολλές κοινότητες, δημιουργώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες και προκλήσεις.

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Νέοι κανόνες σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων

Γιατί χρειαζόμαστε έναν κανονισμό σχετικά με τη συλλογή και την κοινοχρησία δεδομένων για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων;

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς στην ΕΕ, γεγονός που ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία των πλατφορμών. Αποφέρουν οφέλη στους εκμισθωτές, στους ταξιδιώτες και στο ευρύτερο τουριστικό οικοσύστημα. Ωστόσο, θέτουν επίσης προκλήσεις, ιδίως για τις τοπικές κοινότητες, οι οποίες σε ορισμένα μέρη αντιμετωπίζουν λιγότερο προσιτή στέγαση, αύξηση των τιμών ή υπερβολικές τουριστικές ροές.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δημόσιες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ χρειάζονται ποιοτικά δεδομένα σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, ώστε να χαράσσουν ορθές πολιτικές και να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά. Οι αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ αναλαμβάνουν δράση για την απόκτηση δεδομένων από πλατφόρμες και εκμισθωτές. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν πάντοτε αξιόπιστα δεδομένα, καθώς οι εκμισθωτές δεν καταχωρούν συστηματικά τις ιδιοκτησίες τους και οι επιγραμμικές πλατφόρμες δεν ανταλλάσσουν πάντα δεδομένα, για διάφορους νομικούς και τεχνικούς λόγους. Επιπλέον, ο κατακερματισμός των διαφόρων πρωτοβουλιών συλλογής δεδομένων αυξάνει το κόστος και μειώνει τη χρησιμότητα των διαφόρων συνόλων δεδομένων που συλλέγονται.

Οι επιγραμμικές πλατφόρμες, ιδίως οι ΜΜΕ, και οι εκμισθωτές χρειάζονται ένα σαφές, απλό και άρτιο νομικό πλαίσιο για την ανταλλαγή δεδομένων με τις δημόσιες αρχές.

Η εν λόγω πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία εξορθολογισμένων υποχρεώσεων συλλογής και κοινοχρησίας δεδομένων για τους εκμισθωτές και τις επιγραμμικές πλατφόρμες. Θα αντικαταστήσει τους υφιστάμενους διαφορετικούς και πολύπλοκους κανόνες στα κράτη μέλη με ένα σαφές και αναλογικό πλαίσιο για τη συλλογή και την κοινοχρησία δεδομένων σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα συμπληρώσουν τα υφιστάμενα μέσα, όπως την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες ή την οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (ΟΔΣ7), τα οποία παρέχουν ήδη στις δημόσιες αρχές ορισμένα εργαλεία και δεδομένα.

Ποια είναι τα οφέλη για τους ταξιδιώτες, το ευρύτερο τουριστικό οικοσύστημα και τους πολίτες;

Η παρούσα πρόταση θα παρέχει στις δημόσιες αρχές σχετικά δεδομένα και εργαλεία ώστε να διασφαλίζεται ότι μόνο οι νόμιμες καταχωρίσεις μπορούν να διαφημίζονται σε επιγραμμικές πλατφόρμες. Αυτό θα αυξήσει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια για τους ταξιδιώτες. Οι δημόσιες αρχές θα είναι επίσης σε θέση να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους ταξιδιώτες και στις τοπικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, καλύτερων υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, ύδρευσης ή μεταφορών, με ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων σε συγκεκριμένους τομείς.

Η διαθεσιμότητα ανωνυμοποιημένων συγκεντρωτικών δεδομένων θα ωφελήσει τις τοπικές κοινότητες και τον ευρύτερο τουριστικό τομέα. Σε αυτά περιλαμβάνονται πολλές ΜΜΕ που παρέχουν υπηρεσίες όπως η καθαριότητα ή η διαχείριση ακινήτων, καθώς και μια σειρά άλλων φορέων, όπως εστιατόρια ή ξεναγοί. Όλοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν δεδομένα για να σχεδιάζουν τις δραστηριότητές τους και να κατανοούν καλύτερα τις τουριστικές ροές.

Οι ομάδες ή οι ενώσεις πολιτών θα μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε συγκεντρωτικά δεδομένα, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλλουν καλύτερα στη χάραξη πολιτικής και να προστατεύουν την ποιότητα ζωής της κοινότητάς τους.

Ποια είναι τα οφέλη για τους εκμισθωτές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης;

Οι εκμισθωτές θα επωφεληθούν από απλούστερους και σαφέστερους κανόνες σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης και προσφοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καθιερώσουν μια ηλεκτρονική και απλή διαδικασία καταχώρισης για τους εκμισθωτές. Οι πληροφορίες και η τεκμηρίωση που πρέπει να παρέχονται θα πρέπει να είναι αναγκαίες και αναλογικές. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης, οι εκμισθωτές θα λάβουν έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης που θα τους επιτρέψει να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους.

Δεδομένου ότι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να καταστήσουν διαθέσιμους τους κανόνες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων σε εθνικούς ιστοτόπους, οι εκμισθωτές θα επωφεληθούν επίσης από σαφείς πληροφορίες και απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται. Καθώς οι δημόσιες αρχές θα λαμβάνουν περισσότερα δεδομένα, οι υπεύθυνοι εκμισθωτές μπορούν επίσης να αναμένουν καλύτερους κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων και λιγότερες παράνομες καταχωρίσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων.

Επηρεάζει η παρούσα πρόταση την ικανότητα των δημόσιων αρχών των κρατών μελών να ρυθμίζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων; Θα υποχρεωθούν οι δημόσιες αρχές να εγκαταλείψουν το δικό τους σύστημα καταχώρισης;

Όχι, η πρόταση δεν θα επηρεάσει την ικανότητα των δημόσιων αρχών να ρυθμίζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων και οι δημόσιες αρχές θα πρέπει απλώς να προσαρμόσουν το σύστημα καταχώρισής τους. Η πρόταση σέβεται πλήρως την αρχή της επικουρικότητας και τις αρμοδιότητες των δημόσιων αρχών.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι εθνικές και οι τοπικές αρχές διατηρούν την εξουσία να σχεδιάζουν κανόνες και πολιτικές για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, ώστε να αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, ζητήματα υγείας και προστασίας, πολεοδομικού σχεδιασμού, ασφάλειας και φορολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τηρούν τις αρχές της αιτιολόγησης και της αναλογικότητας που κατοχυρώνονται στην οδηγία της ΕΕ σχετικά με τις υπηρεσίες.

Τα δεδομένα που συλλέγονται βάσει της εν λόγω πρότασης θα πρέπει να επιτρέπουν στις δημόσιες αρχές να αξιολογούν καλύτερα την κατάσταση επιτόπου και να θεσπίζουν πιο στοχευμένους και αναλογικούς κανόνες.

Οι νέοι κανόνες ορίζουν επίσης ότι οι δημόσιες αρχές είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία συστήματος καταχώρισης. Τα υφιστάμενα συστήματα καταχώρισης, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, μπορούν να διατηρηθούν, αλλά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην εν λόγω πρόταση. Για παράδειγμα, οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η καταχώριση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και να εκδίδουν έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης ανά ιδιοκτησία.

Πώς θα συμβάλει η πρόταση στη βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά τις καταχωρίσεις των εκμισθωτών και των ακινήτων;

Ο εν λόγω κανονισμός εναρμονίζει τη διαδικασία καταχώρισης των εκμισθωτών και των ιδιοκτησιών τους. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα κοινό σύνολο δεδομένων. Οι εκμισθωτές θα κοινοποιούν στις δημόσιες αρχές δεδομένα που αφορούν τους ίδιους και την ιδιοκτησία τους. Με βάση αυτή την ηλεκτρονική καταχώριση, οι εκμισθωτές θα λάβουν αυτόματα έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης για την ιδιοκτησία τους.

Οι πλατφόρμες θα πρέπει να κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες στις δημόσιες αρχές σε μηνιαία βάση. Οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνουν:

-στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων και των μισθωτών,
-τον αριθμό καταχώρισης, και
-τη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) των καταχωρίσεων για βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων που βρίσκονται στο έδαφος της αιτούσας δημόσιας αρχής.

Οι πληροφορίες αυτές θα επιτρέψουν να εντοπίζονται οι καταχωρίσεις εκμισθωτών οι οποίοι δεν έχουν καταχωριστεί και θα συμβάλουν στην επιβολή της υποχρέωσης καταχώρισης, αυξάνοντας περαιτέρω τη διαφάνεια.

Οι πλατφόρμες θα πρέπει επίσης να σχεδιάζουν τους ιστοτόπους τους κατά τρόπο ώστε οι εκμισθωτές να μπορούν να εμφανίζουν τους αριθμούς καταχώρισης. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για να επαληθεύουν κατά πόσον ισχύει η υποχρέωση καταχώρισης για τον εκμισθωτή, και για να ελέγχουν την εγκυρότητα των αριθμών καταχώρισης.

Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να επικοινωνούν με τους εκμισθωτές και να έχουν καλύτερη εικόνα των ιδιοκτησιών που εκμισθώνονται σε βραχυχρόνια βάση στο έδαφός τους. Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζουν την ακριβή τοποθεσία των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, τη χωρητικότητά τους και το κατά πόσον οι ιδιοκτησίες αυτές αποτελούν μέρος κύριας ή άλλης κατοικίας.

Τέλος, θα επιτρέπεται στις δημόσιες αρχές να ανταλλάσσουν τα δεδομένα με συγκεντρωτικό και ανωνυμοποιημένο τρόπο με ερευνητές, στατιστικές υπηρεσίες και τους πολίτες.

Τι είδους δεδομένα έχουν στη διάθεσή τους οι δημόσιες αρχές; Πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα;

Οι δημόσιες αρχές, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, θα μπορούν να ζητούν μόνο πληροφορίες που τις αφορούν. Θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μέσω των νέων εθνικών ενιαίων ψηφιακών σημείων εισόδου, όπου οι πλατφόρμες θα καθιστούν διαθέσιμα τα δεδομένα αυτά.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, οι αρχές μιας πόλης θα μπορούν να ζητούν μόνο δεδομένα σχετικά με την πόλη τους, αλλά δεν θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα από εκμισθωτές άλλης πόλης ούτε στα δεδομένα από εκμισθωτές στις γύρω περιοχές.

Οι δημόσιες αρχές που λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με εκμισθωτές και τη δραστηριότητά τους θα ταυτοποιούνται δεόντως και θα εξουσιοδοτούνται να τα λαμβάνουν σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων.

Θα μπορούν οι αρχές να ζητούν περισσότερα δεδομένα από επιγραμμικές πλατφόρμες;

Οι πλατφόρμες θα ανταλλάσσουν μόνο τα δεδομένα που απαριθμούνται στην πρόταση.

Ωστόσο, ενδέχεται να έχουν την υποχρέωση να ανταλλάσσουν άλλα δεδομένα, όπως απαιτείται βάσει χωριστών τμημάτων της ενωσιακής νομοθεσίας:

Σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να παρέχουν στις φορολογικές αρχές τα δεδομένα σχετικά με το εισόδημα που προέρχεται από τη δραστηριότητα βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων.
Σύμφωνα με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να απαντούν σε συγκεκριμένα αιτήματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για έναν ad hoc μηχανισμό.

Υπάρχουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιγραμμικές πλατφόρμες;

Η εν λόγω πρόταση λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των ΜΜΕ στον τομέα των επιγραμμικών πλατφορμών.

Κατά κανόνα, οι πλατφόρμες θα πρέπει να ανταλλάσσουν δεδομένα αυτόματα σε μηνιαία βάση. Ωστόσο, οι πολύ μικρές και μικρές πλατφόρμες που δεν φθάνουν τον μηνιαίο μέσο όρο των 2.500 εκμισθωτών θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ένα απλούστερο καθεστώς. Θα πρέπει να ανταλλάσσουν δεδομένα πιο αραιά (ανά τρίμηνο), και δεν θα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα μέσα για την παροχή των δεδομένων. Οι πλατφόρμες αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα δεδομένα δια χειρός.

Πώς θα βοηθήσει ο νέος κανονισμός τους εκμισθωτές να κατανοήσουν καλύτερα τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες και διαδικασίες;

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες που ισχύουν για τη δραστηριότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή και είναι εύκολα προσβάσιμοι σε εθνικούς ιστοτόπους, καθώς και ότι είναι προσβάσιμοι μέσω των διαδικτυακών πυλών Your Europe και Ενιαία Ψηφιακή Πύλη. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές είναι προσβάσιμες μέσω του ιστοτόπου τους.

Ως εκ τούτου, οι εκμισθωτές θα διαθέτουν διάφορους τρόπους πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που πρέπει να τηρούν για την έναρξη ή την άσκηση της δραστηριότητάς τους.

Πώς μπορούν τα δεδομένα που συλλέγονται να δημοσιεύονται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και από τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ και πώς θα τροφοδοτούν τον χώρο δεδομένων για τον τουρισμό;

Τα κράτη μέλη θα ορίσουν μια οντότητα για τη συγκέντρωση και τη διαβίβαση δεδομένων στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και στη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ προς δημοσίευση.

Στο μέλλον θα μπορούσαν επίσης να διατίθενται συγκεντρωτικά δεδομένα με ειδικά ανά τομέα αρχεία δεδομένων, τα οποία θα διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων και την κοινοχρησία δεδομένων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.

Source