Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΓΣΕΕ: Επιστολή στους αρμόδιους Υπουργούς για τους όρους αμοιβής των εργαζομένων των ΔΕΥΑ

Γ.Σ.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριθμ. πρωτ. 36
Αθήνα 25.1.2023

Προς
• Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
• Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη
• Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη

Κοινοποίηση:
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ (ΠΟΕ-ΔΕΥΑ)

Θέμα: Αποκατάσταση του θεσμού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των όρων αμοιβής των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως είναι γνωστό, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 ν. 1069/1980).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ (ΠΟΕ-ΔΕΥΑ), σε όλη τη χώρα λειτουργούν 126 ΔΕΥΑ όπου απασχολούνται περίπου 4700 εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Από τη σύσταση τους και μέχρι την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ καθορίζονταν με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπέγραφε η αρμόδια συνδικαλιστικοί οργάνωση ΠΟΕ-ΔΕΥΑ με την αντίστοιχη εργοδοτική, Ένωση των ΔΕΥΑ (ΕΔΕΥΑ), σύμφωνα με το νόμο 1876/1990.

Με τη συλλογική διαπραγμάτευση και τον καθορισμό των όρων εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των ΔΕΥΑ είχε διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο και αξιοπρεπές σύστημα αμοιβής που ανταποκρινόταν στις ειδικές συνθήκες εργασίας του προσωπικού των ΔΕΥΑ.

Ωστόσο, από 1 -1 -2013 το προσωπικό των ΔΕΥΑ έχει υπαχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο του στενού δημόσιου τομέα, με συνέπεια, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση εφεξής της δυνατότητας καθορισμού των αποδοχών της συγκεκριμένης κατηγορίας μισθωτών, με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και την κατάρτιση συλλογικών ρυθμίσεων.

Οι ΔΕΥΑ, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας τους έχουν συμβάλλει σημαντικά τόσο στην κατασκευή όσο και στην λειτουργία και συντήρηση βασικών υποδομών στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης, των μονάδων βιολογικών καθαρισμών και της αφαλάτωσης εκτελώντας έργα μεγάλης αξίας. Ακόμη, διαχειρίζονται φυσικούς πόρους σε έλλειψη, άμεσα σχετιζόμενους με την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, κατασκευάζουν και λειτουργούν σημαντικά και μεγάλα έργα υποδομών μεγάλων προϋπολογισμών τα οποία τις περισσότερες φορές χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους.

Συνακόλουθα, απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των ΔΕΥΑ και την εκπλήρωση του σκοπού τους είναι η απασχόληση σ’ αυτές έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού, που να μπορεί να εργάζεται σε συνθήκες άμεσης ανταπόκρισης και να έχει τη δυνατότητα εξέλιξης και προσαρμογής στις απαιτήσεις σύγχρονων τεχνολογιών.

Η νομοθετική απαγόρευση της συλλογικής διαπραγμάτευσης για ζητήματα αποδοχών με την υποχρεωτική υπαγωγή των εργαζομένων των ΔΕΥΑ στο ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου, οδήγησε, όπως είναι γνωστό, σε καθήλωση τις ήδη μειωμένες αποδοχές τους. Εκτός αυτού, όμως, έθεσε και εξακολουθεί να θέτει σοβαρά εμπόδια στη λειτουργία και την εκπλήρωση του σκοπού των ΔΕΥΑ στερώντας, μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα ανανέωσης του προσωπικού τους, αφού, ακόμη και στις περιπτώσεις νέων προσλήψεων, το προσωπικό δεν παραμένει σε αυτές, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις του αντικειμένου της εργασίας είναι δυσανάλογες με την αμοιβή που παρέχεται.

Είναι δεδομένο ότι η αυτόνομη ρύθμιση των μισθολογικών όρων του προσωπικού των ΔΕΥΑ μέσω το)ν ελεύθεροι συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί το πλέον πρόσφορο μέσο για τη διαμόρφωση ενός αξιοπρεπούς συστήματος αμοιβής που θα ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες των επιχειρήσεων αυτών και θα αντιστοιχεί στα προσόντα, την εμπειρία και την αναγκαία τεχνογνωσία των εργαζομένων, συμβάλλοντας συγχρόνως στην αναγκαία ισόρροπη ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών, που μόνο τα μέρη της συλλογικής διαφοράς γνωρίζουν και μπορούν να επιτύχουν.

Εξάλλου, η ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ΔΕΥΑ με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις συνάδει τόσο στη φύση των ΔΕΥΑ όσο και στους κανόνες λειτουργίας τους.

Όπως είναι γνωστό, οι ΔΕΥΑ έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, διαθέτουν δική τους διοίκηση, ανεξάρτητη ταμειακή υπηρεσία και ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, με βάση τον οποίο γίνεται η οικονομική διαχείριση τους. Ακόμη, διαθέτουν δική τους περιουσία και δικούς τους πόρους, ανεξάρτητη και αυτοτελή εσωτερική οργάνωση και λειτουργία με βάση κανονισμούς που συντάσσονται από τα όργανα διοίκησής τους, ενώ δεν υπάγονται στην κατηγορία των ΟΤΑ, ούτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, από τον οποίο αντιθέτως ρητά εξαιρούνται.

Στο πλαίσιο αυτό συνηγορούμε στο αίτημα της ΠΟΕ – ΔΕΥΑ για την εξαίρεση του προσωπικού των ΔΕΥΑ από την εφαρμογή των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου και την αποκατάσταση, με νομοθετική ρύθμιση, του δικαιώματος των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ΔΕΥΑ να ρυθμίζουν με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και την κατάρτιση συλλογικών ρυθμίσεων (σσε-δα) το σύνολο των όρων εργασίας του προσωπικού των ΔΕΥΑ, συμπεριλαμβανομένου, φυσικά, και των μισθολογικών.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΣΕΕ

Ο Πρόεδρος
Γιάννης Παναγόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Κιουτσούκης

Source