Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Γ. Χριστόπουλος: Η αποκωδικοποίηση των μέτρων στήριξης των μισθωτών και εκμισθωτών – Πως φορολογούνται τα μειωμένα ενοίκια

Του Φοροτεχνικού – οικονομολόγου Γιώργου Χριστόπουλου*

Με βάση τις διατάξεις όπως θα διαμορφωθούν με το νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή, μας ενδιαφέρει η φορολογική μεταχείριση της ενίσχυσης των εκμισθωτών για όλο το 2020.

Πιστός από την πρακτική των βιβλίων μου, «πιο πρακτικά δεν γίνεται», δείτε και εδώ πόσο είναι πολύτιμη η βοήθεια του κόμβου (Taxheaven) με τους αποκαλυπτικούς πίνακες και παραδείγματα, που συμπληρώνουν την παρούσα εργασία του Ημερολογίου μου. (Το ημερολόγιο ενός φοροτεχνικού). Σημ. μερικοί από τους πίνακες προβλήθηκαν και στο 38ο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021.

Φορολογική μεταχείριση της ενίσχυσης των εκμισθωτών από τη μείωση ή την μη είσπραξη μισθωμάτων.

Η φορολογική κλίμακα για τα ενοίκια το φορολογικό έτος 2020 (παρ. 4 του άρθρου 40 του Κ.Φ.Ε.)

Ι. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε το μη εισπραχθέν μίσθωμα
==================================================================

ΙΙ. Μάρτιος έως Οκτώβριος: Το ποσό που δόθηκε ως έκπτωση στα φυσικά πρόσωπα (εκμισθωτές) με ποσοστό (20%) επί του 60% των μισθωμάτων (λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση), συμψηφίζεται από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά (πλην των οφειλών από ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων). Η έκπτωση ίσχυσε μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο.


==================================================================

ΙΙΙ. Για τις ακόλουθες περιπτώσεις καταβολής ποσού (αντί έκπτωσης) στους λογαριασμούς των δικαιούχων εκμισθωτών:

ΙΙΙ.α Νοέμβριος και Δεκέμβριος:
■ Το ποσό (που αντί της έκπτωσης), καταβάλλεται από το κράτος στον τραπεζικό λογαριασμό των φυσικών προσώπων (εκμισθωτών), που είναι το 50%  της μείωσης των μισθωμάτων (δηλαδή 20% στο ονομαστικό μίσθωμα) από τον μήνα Νοέμβριο 2020 και εφεξής (εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%).

ΙΙΙ.β  Ιανουάριος και Φεβρουάριος:
■. Το ποσό που (αντί της έκπτωσης) καταβάλλεται από το κράτος στον τραπεζικό λογαριασμό των φυσικών προσώπων (εκμισθωτών), που είναι το 80% του συνολικού μισθώματος κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 (Οι μισθωτές δεν καταβάλουν καθόλου μίσθωμα)

ΙΙΙ.γ  Ιανουάριος και Φεβρουάριος:

■. Το ποσό που καταβάλλεται από το κράτος  στον τραπεζικό λογαριασμό των νομικών προσώπων (εκμισθωτών), που είναι το 60% του συνολικού μισθώματος κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 (Οι μισθωτές δεν καταβάλουν καθόλου  μίσθωμα)

– δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 κατά περίπτωση,
– είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης,
– δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα,

Προσοχή:
Στα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες, επιπλέον των ανωτέρω για τα ποσά αυτά της επιδότησης:

– δεν εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013(1) σε περίπτωση που προβούν σε  διανομή ή κεφαλαιοποίηση των εν λόγω ποσών.

(1) Σημ. στα Ν.Π. όλα τα έσοδα που αποκτούν είναι έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε τηρούν απλογραφικά, είτε τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος γίνεται φορολογική αναμόρφωση με μείωση των λογιστικών κερδών ή αύξηση ζημιών με τα εν λόγω ποσά, σε ειδικό κωδικό στο έντυπο «Ν», για να λειτουργήσει το αφορολόγητο)

Συνεπώς (ανακεφαλαίωση) όπως θα δούμε και στο πιο κάτω πίνακα με παράδειγμα μηνιαίου ενοικίου 500 ευρώ:

1ον Για τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο (κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ):

– Η επιχείρηση (μισθωτής) πλήρωσε στον ιδιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) το 60% του μηνιαίου μισθώματος και

– Το κράτος με μορφή έκπτωσης (μόνο στον ιδιοκτήτη φυσικό πρόσωπο) από οφειλές του, το 20% επί του 60% (δηλαδή 12% στο ονομαστικό μίσθωμα). Ανάλογα και εφόσον εισέπραξαν, κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 30%.


===================================================================

2ον Για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 (κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ):

– Η επιχείρηση (μισθωτής) πλήρωσε στον ιδιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) το 60% του μηνιαίου μισθώματος και
– Το κράτος με μορφή τραπεζικής καταβολής (μόνο στον ιδιοκτήτη φυσικό πρόσωπο), το 50% επι της μείωσης του 40% (δηλαδή 20% στο ονομαστικό μίσθωμα). Ανάλογα και εφόσον εισέπραξαν, κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 30%.


===============================================================

3ον Για τους μήνες Ιανουάριο  και Φεβρουάριο 2021:

3α (κλειστές επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ):

– Η επιχείρηση (μισθωτής) δεν πληρώνει καθόλου ενοίκιο στον ιδιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και
– Το κράτος με μορφή τραπεζικής καταβολής, στον μεν ιδιοκτήτη φυσικό πρόσωπο), το 80% επί του ονομαστικού ενοικίου, στον δε ιδιοκτήτη νομικό πρόσωπο το 60% στο ονομαστικό μίσθωμα.

3β (πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ):

(Προκύπτει από το νόμο, δεν έχουμε ακόμη και Υπ. Απόφαση)

– Η επιχείρηση (μισθωτής) πληρώνει το 60% στον ιδιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και
– Το κράτος με μορφή τραπεζικής καταβολής, στον ιδιοκτήτη φυσικό πρόσωπο), το 50% επί της μείωσης του 40% (δηλαδή 20% στο ονομαστικό μίσθωμα). Ανάλογα και εφόσον εισέπραξαν, κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 30%.

Σημ. για τις πληττόμενες όσον αφορά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, προκύπτει μεν από το νόμο, αλλά θα αναμένουμε και σχετική Υπ. Απόφαση.

==================================================================

3γ εργαζόμενοι σε αναστολή για κύρια + φοιτητική κατοικία:

(Προκύπτει από το νόμο, δεν έχουμε ακόμη και Υπ. Απόφαση)

Συνεχίζουν και για Ιανουάριο και Φεβρουάριο:

– Ο εργαζόμενος (μισθωτής ) πληρώνει το 60% στον ιδιοκτήτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και
– Το κράτος με μορφή τραπεζικής καταβολής, στον ιδιοκτήτη φυσικό πρόσωπο), το 50% επί της μείωσης του 40% (δηλαδή 20% στο ονομαστικό μίσθωμα)


===================================================================

■ Εισφορά αλληλεγγύης
Σύμφωνα με τις νέες  διατάξεις του άρθρου 298 του ν. 4738/2020 (βλ. σχετική εγκύκλιο Ε.2204/2020) η εισφορά αλληλεγγύης για το εισόδημα από ακίνητα δε θα επιβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2020. (η ωφέλεια θα προκύψει κατά την υποβολή της δήλωσης στο 2021)
Το 2021, εάν δεν αλλάξει το καθεστώς, το εισόδημα από ακίνητα επιβαρύνεται κανονικά με εισφορά αλληλεγγύης.
===================================================================

► Φορολογία για το 2020 – Παραδείγματα
Στα ακόλουθα παραδείγματα γίνεται η παραδοχή ότι από το μήνα Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2020 υπήρξε μείωση στο ενοίκιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
Επίσης, γίνεται η παραδοχή ότι η προαιρετική μείωση του ενοικίου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 ήταν στο 30%, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις θα μπορούσε να είχε συμφωνηθεί και μεγαλύτερη μείωση.
Τέλος, τα ποσά των φόρων που τυχόν συμψηφίστηκαν μέσω της διαδικασίας που αναφέρθηκε ανωτέρω, προστέθηκαν στη στήλη «Ποσό επιδότησης». Τέλος, θυμίζουμε ότι, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα από ακίνητα.

  

Παράδειγμα με μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ:
 

    Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση Επιδότηση κράτους ποσοστό Ποσό επιδότησης
ΙΑΝ 500,00 500,00 0% 0% 0,00
ΦΕΒ 500,00 500,00 0% 0% 0,00
ΜΑΡ 500,00 300,00 40% 20% 60,00
ΑΠΡ 500,00 300,00 40% 20% 60,00
ΜΙΑ 500,00 300,00 40% 20% 60,00
ΙΟΥ 500,00 300,00 40% 20% 60,00
ΙΟΥΛ 500,00 300,00 40% 20% 60,00
ΑΥΓ 500,00 300,00 40% 20% 60,00
ΣΕΠ 500,00 350,00 30% 20% 60,00
ΟΚΤ 500,00 350,00 30% 20% 60,00
ΝΟΕ 500,00 300,00 40% 50% 100,00
ΔΕΚ 500,00 300,00 40% 50% 100,00
Σύνολα 6.000,00 4.100,00     680,00

πηγή: Taxheaven
 

     2020: με μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ (το αποτέλεσμα της χρονιάς)
1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μετά τη μείωση 5% Φόρος Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος Καθαρό ποσό
Άνευ Covid    – 6.000,00 5.700,00 855,00   5.145,00
Πραγματικό   – 4.100,00 3.895,00 584,25 0,00 680,00 4.195,00
      Επιβάρυνση -949,25
Όφελος από την κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης το 2020 0,00
    Τελική Επιβάρυνση -949,25

    
    
    Επιβάρυνση    -949,25
Όφελος από την κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης το 2020    0,00

    
    Τελική    Επιβάρυνση    -949,25
 

Ο απολογισμός της ζημιάς του ιδιοκτήτη: Αποτελέσματα ανά κλιμάκιο μηνιαίου ενοικίου (παραδοχή 2η: οι 6 μήνες με μείωση και οι 6 όχι)

Μηνιαίο ενοίκιο Ετήσιο καθαρό εισόδημα χωρίς μειώσεις covid μετά φόρων Ετήσιο  καθαρό εισόδημα μετά από μειώσεις λόγω covid μετά φόρων Επιδότηση από το κράτος Επιβάρυνση Ωφέλεια από κατάργηση εισφ. Αλληλ. Τελική ετήσια επιβάρυνση
300 3.087,00 2.469,60 264,00 -353,40 0,00 -353,40
400 4.116,00 3.292,80 352,00 -471,20 0,00 -471,20
500 5.145,00 4.116,00 440,00 -589,00 0,00 -589,00
600 6.174,00 4.939,20 528,00 -706,80 0,00 -706,80
700 7.203,00 5.762,40 616,00 -824,60 0,00 -824,60
800 8.232,00 6.585,60 704,00 -942,40 0,00 -942,40
900 9.261,00 7.408,80 792,00 -1.060,20 0,00 -1.060,20
1.000 10.290,00 8.232,00 880,00 -1.178,00 0,00 -1.178,00
1.200 12.012,00 9.878,40 1.056,00 -1.077,60 0,00 -1.077,60
1.500 14.415,00 12.012,00 1.320,00 -1.083,00 36,96 -1.046,04
1.700 16.017,00 13.293,60 1.496,00 -1.227,40 77,09 -1.150,31
2.000 18.420,00 15.216,00 1.760,00 -1.444,00 137,28 -1.306,72
2.500 22.425,00 18.420,00 2.200,00 -1.805,00 316,00 -1.489,00
3.000 26.430,00 21.624,00 2.640,00 -2.166,00 544,00 -1.622,00
3.500 29.945,00 24.828,00 3.080,00 -2.037,00 800,80 -1.236,20
4.000 33.380,00 27.884,00 3.520,00 -1.976,00 1.097,20 -878,80
5.000 40.250,00 33.380,00 4.400,00 -2.470,00 1.746,00 -724,00
6.000 47.120,00 38.876,00 5.280,00 -2.964,00 2.430,00 -534,00
7.000 53.990,00 44.372,00 6.160,00 -3.458,00 3.114,00 -344,00
8.000 60.860,00 49.868,00 7.040,00 -3.952,00 3.917,40 -34,60
9.000 67.730,00 55.364,00 7.920,00 -4.446,00 4.738,20 292,20
10.000 74.600,00 60.860,00 8.800,00 -4.940,00 5.559,00 619,00


πηγή: Taxheaven

Φορολογία για το 2021 – Παραδείγματα

Μειώσεις ενοικίου Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 2021 – Οι δικαιούχοι και τα ποσά αποζημίωσης

Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Σύμφωνα πάντα με τις νέες διατάξεις για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο όσον αφορά στα μισθώματα θα ισχύσουν τα εξής:
 

  Αναστολή πληρωμής Αποζημίωση ιδιοκτητών
Περίοδος Ποσοστό επί του ενοικίου Φυσικά πρόσωπα ** Νομικά πρόσωπα **
Ιανουαρίου 2021 * 100% 80% 60%
Φεβρουαρίου 2021 * 100% 80% 60%

* σύμφωνα με το από 15.01.2021 Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών: Για το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό. ** Επί του συμφωνημένου μισθώματος.

Παράδειγμα: 

Έστω ότι το μίσθωμα είναι 1.000,00 (εκμισθωτής φυσικό ή νομικό πρόσωπο)

  Ποσό μισθώματος που πρέπει Αποζημίωση ιδιοκτητών από το κράτος
Περίοδος να καταβληθεί από το μισθωτή Φυσικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα
Ιανουάριος 2021 0 800 600
Φεβρουάριος 2021 0 800 600

Διευκρινίσεις: υπενθυμίζεται ότι, για τους ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα, εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα ξεπερνάει τα 1.100 ευρώ (εάν και εφόσον τα ανωτέρω μέτρα ισχύσουν μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021) θα υπάρχει ωφέλεια, δηλαδή οι ιδιοκτήτες θα εισπράξουν τελικά, μετά τις επιβαρύνσεις των φόρων, ποσά μεγαλύτερα των μισθωμάτων που έχουν συμφωνηθεί. Αυτό φαίνεται πιο κάτω στο 4ο παράδειγμα  

Παράδειγμα 1ο με μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ

  Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση μισθωτή Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 500,00 0 100% 80% 400,00
ΦΕΒ 500,00 0 100% 80% 400,00
ΜΑΡ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΑΠΡ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΜΙΑ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΙΟΥ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΙΟΥΛ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΑΥΓ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΣΕΠ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΟΚΤ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΝΟΕ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΔΕΚ 500,00 500 0% 0% 0,00
           
Σύνολα 6.000,00 5.000,00     800,00

    
    
    
πηγή: Taxheaven

 

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος εισοδ. Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος (αφορολόγητη) Καθαρό ποσό που θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης
6.000,00 5.700,00 855,00 0,00   5.145,00
5.000,00 4.750,00 712,50 0,00 800,00 4.837,50
           
      Επιβάρυνση -307,50

    
Παράδειγμα 2ο με μηνιαίο ενοίκιο 700 ευρώ

  Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση μισθωτή Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 700,00 0 100% 80% 560,00
ΦΕΒ 700,00 0 100% 80% 560,00
ΜΑΡ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΑΠΡ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΜΙΑ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΙΟΥ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΙΟΥΛ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΑΥΓ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΣΕΠ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΟΚΤ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΝΟΕ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΔΕΚ 700,00 700 0% 0% 0,00
           
Σύνολα 8400,00 7.000,00     1.120,00

    
    
πηγή: Taxheaven

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος εισοδ. Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος (αφορολόγητη) Καθαρό ποσό που θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης
8.400,00 7.980,00 1.197,00 0,00   7.203,00
7.000,00 6.650,00  997,50 0,00 1.120,00 6.772,50
           
      Επιβάρυνση -430,50

    
    
    
Παράδειγμα 3ο με μηνιαίο ενοίκιο 1000 ευρώ

  Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση μισθωτή Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 1000,00 0 100% 80% 800,00
ΦΕΒ 1000,00 0 100% 80% 800,00
ΜΑΡ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΑΠΡ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΜΙΑ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΙΟΥ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΙΟΥΛ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΑΥΓ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΣΕΠ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΟΚΤ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΝΟΕ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΔΕΚ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
           
Σύνολα 12000,00 10.000,00     1600,00


πηγή: Taxheaven

 

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος εισοδ. Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος (αφορολόγητη) Καθαρό ποσό που θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης
12.000,00 11.400,00 1.710,00 0,00   10.290,00
10.000,00 9.500,00 1.425,00 0,00 1.600,00   9.675,00
           
      Επιβάρυνση -615,00

 

Παράδειγμα 4ο για ενοίκιο 1200 ευρώ:  

  Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση μισθωτή Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 1.200,00 0 100% 80% 960,00
ΦΕΒ 1.200,00 0 100% 80% 960,00
ΜΑΡ 1.200,00 1.200 0% 0% 0,00
ΑΠΡ 1.200,00 1.200 0% 0% 0,00
ΜΙΑ 1.200,00 1.200 0% 0% 0,00
ΙΟΥ 1.200,00 1.200 0% 0% 0,00
ΙΟΥΛ 1.200,00 1.200 0% 0% 0,00
ΑΥΓ 1.200,00 1.200 0% 0% 0,00
ΣΕΠ 1.200,00 1.200 0% 0% 0,00
ΟΚΤ 1.200,00 1.200 0% 0% 0,00
ΝΟΕ 1.200,00 1.200 0% 0% 0,00
ΔΕΚ 1.200,00 1.200 0% 0% 0,00
           
Σύνολα 14.400,00 12.000,00     1920,00


πηγή: Taxheaven

  Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος εισοδ. Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος (αφορολόγητη) Καθαρό ποσό που θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης
Χωρίς μείωση 14.400,00 13.680,00 2.388,00 36,96   11.975,04
Μετά από μείωση ΙΑΝ-ΦΕΒ 12.000,00 11.400,00 1.710,00 0,00 1.920,00 12.210,00
             
        Ωφέλεια 234,96

 
 
 

Οι διατάξεις:

Τα πιο πάνω προκύπτουν από τις διατάξεις όπως θα διαμορφωθούν με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και έχουν ως ακολούθως:

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρα 26 και 27 του Ν/Σ

Αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επαγγελματικών ομάδων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων των οποίων έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID-19, καθώς εξακολουθεί να υφίσταται διαρκής ο κίνδυνος εξάπλωσης του, με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζονται έκτακτα και υποστηρικτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Προς το σκοπό αυτό τροποποιείται το δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), προκειμένου, για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, να απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος.

Ταυτόχρονα, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους εκμισθωτές των ως άνω επιχειρήσεων των οποίων ανατρέπεται η οικονομική κατάσταση.

Προς την κατεύθυνση αυτή, με την προτεινόμενη διάταξη γίνονται οι αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις στην υφιστάμενη διάταξη της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’167) και παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), προκειμένου να καταβληθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στους εκμισθωτές για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, για τις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων, το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μισθώματος του μήνα και για τις περιπτώσεις των νομικών προσώπων το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μισθώματος του μήνα.

Η Διάταξη νομοσχεδίου:

Άρθρο 26
Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων
Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), προστίθεται παρ. 10 ως εξής:
«10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων και του ποσοστού μείωσης της παρ. 8, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 27

Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων – Τροποποίηση της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020

1. Στο τέλος της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 42 διαμορφώνεται ως εξής:

«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση, το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για τους μήνες του έτους 2021 κατά τους οποίους ίσχυσε το μέτρο πλήρους απαλλαγής του μηνιαίου μισθώματος.»

2. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) προστίθενται νέα εδάφια και στο τέλος της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, μετά τις λέξεις «πιστωτικά ιδρύματα», προστίθεται η φράση «μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της περ. α’ στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας» και η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) ή εφόσον εισέπραξαν, κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εξήντα τοις εκατό (60%) των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο 2020 και εφεξής, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μισθώματος του μήνα αυτού σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

Στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη δια-δικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μισθώματος του μήνα αυτού σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

β. Το ποσό της περ. α’ που καταβάλλεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 κατά περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της περ. Α’ στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις, η διασταύρωση των στοιχείων, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνονται τα μέτρα της παρούσας και να προσδιορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παράτασης.»

*Ο Γιώργος Δ. Χριστόπουλος είναι Φοροτεχνικός – Οικονομολόγος  μέλος της «mental Group Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», συγγραφέας φορολογικών βοηθημάτων, εκπρόσωπος τύπου και δημοσίων σχέσεων της ΠΟΦΕΕ, υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας της ΕΦΕΕΑ, φοροτεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος και πρώην καθηγητής ΤΕΙ)
e-mail: [email protected]