Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Γ. Χριστόπουλος: Τρεις ακόμη ασκήσεις στο e-book βοήθημα «Φορολογικές Δηλώσεις 2022 μέσα από ασκήσεις»

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη ανταπόκριση των συναδέλφων που βρήκαν πολύ χρηστικό και τους βοήθησε στην πράξη το e-book βοήθημα «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2022 (μέσα από 15 ασκήσεις – παραδείγματα)»
Θα επαναλάβω ότι ο συνάδελφος λογιστής και ο φοροτεχνικός της πράξης, λόγω της πληθώρας των αλλαγών και της έλλειψης χρόνου δεν έχει τη δυνατότητα για πολλές θεωρητικές αναλύσεις.
Χρειάζεται κυρίως «εργαλεία» για να κάνει τη δουλειά του. Αυτή είναι η αφετηρία και στη φετινή έκδοση. Μέσα από 15 ολοκληρωμένες ασκήσεις – παραδείγματα πάνω σε όλα τα έντυπα, οι συνάδελφοι  λύνουν  όλες τις απορίες και βρίσκουν αυτά που θέλουν.
Τα παραδείγματα των ασκήσεων δεν αφήνουν καμία επιχείρηση έξω.
Και όλα αυτά συμπληρώνονται από τον Αναλυτικό Οδηγό για το έντυπο Ν (με διαδραστική λειτουργία*).
(*Κάνοντας κλικ πάνω στους κωδικούς, ο συνάδελφος μεταφέρεται αυτόματα στις αντίστοιχες αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες συμπλήρωσης)

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ εδώ για να πάρετε κωδικούς.

Δείτε τις τρείς ακόμη ασκήσεις που εμπλουτίστηκε το e-book βοήθημα:

ΑΣΚΗΣΗ  Ν.Π. 8 – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ: Φορολογική και λογιστική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν.

Η άσκηση με παραδείγματα και συμπλήρωση των εντύπων, συνοδεύεται από ανάλυση των σχετικών εμπορικών, λογιστικών και φορολογικών διατάξεων για τις κοινοπραξίες, με όλες τις οδηγίες της Διοίκησης.  
Το ολοκληρωμένο παράδειγμα με την άσκηση καταγράφει βήμα – βήμα μια Κοινοπραξία τεχνικών έργων με τις δύο εκδοχές τήρησης βιβλίων (απλογραφικά και διπλογραφικά) και με συμμετέχοντα μέλη:
α) Η Ελληνική Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία «ΔΕΛΤΑ ΑΕ» με ποσοστό 20%
β) Η αλλοδαπή Ανώνυμη Τεχνική εταιρεία «ERGO SA» με ποσοστό 45%
γ)  Η Ελληνική Ομόρρυθμη Εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ» με ποσοστό 20%
γ) Ένας Έλληνας -φυσικό πρόσωπο Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ποσοστό 15%.
Με δεδομένο ότι στο φορολογικό έτος 2021 πραγματοποίησε καθαρά κέρδη προ φόρων 1.000.000 ευρώ και ότι τα κέρδη προς διανομή μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος είναι 780.000 €  (1.000.000 – 220.000 φόρος εισοδήματος 22%), αναλύουμε πως θα καταχωρήσουν τα συμμετέχοντα στην κοινοπραξία νομικά πρόσωπα στα βιβλία τους τα μερίσματα (λογιστικές εγγραφές), πως θα τα δηλώσουν και πως θα φορολογηθούν.
Διότι δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 του ΚΦΕ, αλλά για την απαλλαγή από την παρακράτηση  φόρου εισοδήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 63 του ΚΦΕ εφόσον ο λήπτης των μερισμάτων είναι κατά ρητή διατύπωση του νόμου, νομικό πρόσωπο της περ. γ’ του άρθρου 2 του ν.  4172/2013, (δηλαδή A.E. και E.Π.E., IKE, καθώς και προσωπικές εταιρίες και όχι φυσικό πρόσωπο ούτε νομική οντότητα της περ. δ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013. (π.χ. συνεταιρισμός κ.λπ.).
Έτσι στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν τα μέλη -νομικά πρόσωπα- της κοινοπραξίας, θα συμπεριλάβουν τα μερίσματα στο φορολογητέο εισόδημα και θα αφαιρέσουν τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, κατά το μέρος που αφορά στα διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου, στον κωδικό 052 του εντύπου Ν   
Επίσης στους κωδικούς 009 ή 090 (ανάλογα αν υπάρχει ή όχι ηλεκτρονική πληροφόρηση) θα αφαιρέσουν τον τυχόν παρακρατηθέντα φόρο επί του μερίσματος που έλαβαν, στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής  που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4172/2013. Έχουν δηλαδή εφαρμογή οι διατάξεις με τη μέθοδο της πίστωσης του φόρου, της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 68 συνδυαστικά με τον κανόνα του περιορισμού της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ΚΦΕ

ΑΣΚΗΣΗ Ν.Π. 11 Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του μη επιστρεπτέου ποσού – πρακτική ανάλυση με παραδείγματα  

(εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ, σε περίπτωση εταιρείας με διπλογραφικά βιβλία).
• Γιατί και πότε δημιουργώ αποθεματικό.
• Διανομή ή αποθεματικό;
• Και αν το αποτέλεσμα μετά την αφαίρεση του μη επιστρεπτέου ποσού στον κωδικό 513 του εντύπου Ν, είναι ζημία τι κάνουμε;
Όλες οι δυνατές περιπτώσεις που χρειάζονται προσοχή:   
1η περίπτωση αν το διανείμει  στην χρήση 2021
2η περίπτωση (προσοχή όταν έχουμε ζημιές)
3η περίπτωση: Δημιουργία ειδικού αποθεματικού στο 2021 και διανομή στο επόμενο φορολογικό έτος 2022

myDATA: Χρόνος και τρόπος διαβίβασης των επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας από τη μεταβίβαση Ι.Χ. αυτοκινήτων και δημόσιας χρήσης (άρθρο 10 ν.2579/1998 και άρθρο 5 ν.δ. 1146/1972), ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων:

1ον Στα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις)
Δύο τρόποι:
Α. Εφόσον η ατομική επιχείρηση επιλέξει να φορολογηθεί αυτοτελώς (25%) με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης
    
Β. Εφόσον η ατομική επιχείρηση επιλέξει να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις και να συμψηφίσει το φόρο

2ον Στα νομικά πρόσωπα:

Α) με απλογραφικά βιβλία
Β) με διπλογραφικά βιβλία

Σχετικές διατάξεις:

– Όσον αφορά το άρθρο 10 του ν.2579/1998 (Διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης Επιβατηγών και Λεωφορείων αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης):
– Όσον αφορά το άρθρο 5 του ν.δ. 1146/1972

Λογιστική εγγραφή της υπεραξίας και του αυτοτελούς φόρου στα διπλογραφικά βιβλία

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση,
Γιώργος Χριστόπουλος

Με το e-book βοήθημα με τους δύο πρακτικούς οδηγούς και τις δέκα πέντε πρότυπες ασκήσεις – παραδείγματα πάνω στα έντυπα, βρίσκουν οι συνάδελφοι αυτά που θέλουν στην πράξη για τις φετινές δηλώσεις εισοδήματος.
Ατομική επιχείρηση, Αγρότες Αλιείς, ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, Μη ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΝΠ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ.
Όλες οι επιδοτήσεις μέσα από τις ασκήσεις.
Συμπλήρωση όλων των κωδικών των εντύπων (Ε1, Ε2, Ε3, Πιν. Ε’, ΚΑΤ. ΦΟΡ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, και Ν), μέσα από τα παραδείγματα των ασκήσεων.
Ειδική άσκηση για το μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.
Γιατί και πότε δημιουργώ αποθεματικό.
→ Αναλυτικός Οδηγός για το έντυπο Ν (με διαδραστική λειτουργία*).
(*Κάνοντας κλικ πάνω στους κωδικούς, ο συνάδελφος μεταφέρεται αυτόματα στις αντίστοιχες αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες συμπλήρωσης)
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ εδώ να σου στείλουμε κωδικούς.

Source