Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα: Το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για τους κανονισμούς MiCA και DORA

Το Συμβούλιο καθόρισε σήμερα τη θέση του σχετικά με δύο προτάσεις που αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα: τον «κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων» (MiCA) και την «πράξη για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα» (DORA). Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου για τις τριμερείς διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας αποτελεί ολοένα και σημαντικότερο κομμάτι του ευρωπαϊκού οικονομικού τοπίου. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις καινοτόμες επιχειρήσεις και παράλληλα να μετριαστούν οι κίνδυνοι για τους επενδυτές και τους καταναλωτές. Πιστεύω ότι η σημερινή συμφωνία επιτυγχάνει τη μεταξύ τους σωστή ισορροπία. Και οι δύο φάκελοι αποτελούν προτεραιότητα για την Προεδρία και τώρα ελπίζουμε ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί των προτάσεων αυτών.

Andrej Šircelj, υπουργός Οικονομικών της Σλοβενίας
Σκοπός της πρότασης MiCA είναι η δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για την αγορά κρυπτοστοιχείων που να στηρίζει την καινοτομία και να αξιοποιεί τις δυνατότητες των κρυπτοστοιχείων κατά τρόπο που να διαφυλάσσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να προστατεύει τους επενδυτές.

Η πρόταση DORA αποσκοπεί στη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, με το οποίο όλες οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι μπορούν να αντέξουν σε όλα τα είδη διαταραχών και απειλών που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, προκειμένου να προλαμβάνονται και να μετριάζονται οι κυβερνοαπειλές.

Γενικές πληροφορίες και επόμενα βήματα

Η Επιτροπή παρουσίασε τη δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα στις 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Η δέσμη περιλαμβάνει μια στρατηγική για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, προτάσεις για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA), την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (DORA) και πρόταση για την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT). Η δέσμη αυτή καλύπτει ένα κενό στην υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν θέτει εμπόδια στη χρήση νέων ψηφιακών χρηματοοικονομικών μέσων και, ταυτόχρονα, διασφαλίζει ότι οι εν λόγω νέες τεχνολογίες και προϊόντα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του χρηματοπιστωτικού κανονιστικού πλαισίου και των ρυθμίσεων διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η δέσμη μέτρων αποσκοπεί στη στήριξη της καινοτομίας και της υιοθέτησης νέων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, παρέχοντας παράλληλα κατάλληλο επίπεδο προστασίας σε καταναλωτές και επενδυτές.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αρχίσουν τώρα τριμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τις προτάσεις. Μόλις επιτευχθεί προσωρινή πολιτική συμφωνία μεταξύ των διαπραγματευτών τους, τα δύο θεσμικά όργανα θα εκδώσουν επίσημα τους κανονισμούς.