Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων: Πώς αποστέλλονται οι προσωρινές απολήψεις κερδών εταίρων

Η ΑΑΔΕ ανανέωσε σήμερα (σ.σ. 13/05/2022) το αρχείο συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων για τη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, προσθέτοντας μία νέα ερώτηση-απάντηση με αριθμό 26 ως εξής:

26. Ε Πώς αποστέλλονται οι προσωρινές απολήψεις κερδών εταίρων προσωπικών εταιριών, κοινωνιών αστικού δικαίου και αστικών κερδοσκοπικών εταιριών, καθώς και συμμετοχικών ή αφανών εταιριών με διπλογραφικά βιβλία;
Α Οι προσωρινές απολήψεις κερδών εταίρων προσωπικών εταιριών, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία αποστέλλονται με τον κωδικό 1 «Διανομή κερδών χρήσης νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία» του Παραρτήματος Β της Α.1100/2019 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ. Αντίθετα, ο κωδικός 2 «Προμερίσματα και προσωρινές απολήψεις κερδών» του Παραρτήματος Β της Α.1100/2019 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ χρησιμοποιείται για την αποστολή προμερισμάτων ΑΕ, και προσωρινών απολήψεων ΕΠΕ και ΙΚΕ.
Εξάλλου, όπως έχει διευκρινιστεί με την ΠΟΛ.1223/2015 αν έχουν διενεργηθεί προσωρινές απολήψεις κερδών σε ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, καθώς και κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, χρόνος κτήσης του εισοδήματος αυτού θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η απόληψη ή η διανομή αυτών (πίστωση ή καταβολή).
Σε περίπτωση που έχουν αποσταλεί προσωρινές απολήψεις κερδών προσωπικών εταιριών με διπλογραφικά βιβλία με τον κωδ. 2, θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση χρησιμοποιώντας τον κωδ. 1 του Παραρτήματος Β της Α.1100/2019.
Τα ανωτέρω έχουν όμοια εφαρμογή και στις προσωρινές απολήψεις κερδών κοινωνιών αστικού δικαίου και αστικών κερδοσκοπικών εταιριών, καθώς και συμμετοχικών ή αφανών εταιριών με διπλογραφικά βιβλία.

Source