Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δαπάνες για την ανάκαμψη της ΕΕ: Πράσινο φως από όλα τα κράτη μέλη

Το Συμβούλιο έλαβε επίσημες κοινοποιήσεις έγκρισης της απόφασης για τους ιδίους πόρους και από τα 27 κράτη μέλη. Με την ολοκλήρωση των εθνικών επικυρώσεων, η ΕΕ μπορεί πλέον να ξεκινήσει τη διάθεση κονδυλίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 672,5 δις €, ο μηχανισμός συνιστά το κεντρικό στοιχείο του Next Generation EU, του μέσου της ΕΕ για την ανάκαμψη της οικονομίας από την πανδημία COVID-19.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2020 εκδόθηκε η απόφαση για τους ιδίους πόρους και στις 31 Μαΐου 2021 το Συμβούλιο της ΕΕ ολοκλήρωσε τον κατάλογο επίσημων κοινοποιήσεων που παρελήφθησαν. Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η απόφαση, τα κράτη μέλη έπρεπε να την εγκρίνουν σύμφωνα με τους συνταγματικούς κανόνες τους.

António Costa, Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας
Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα 27 κράτη μέλη έχουν πλέον κοινοποιήσει στο Συμβούλιο την επικύρωση της απόφασης για τους ιδίους πόρους. Κατά συνέπεια, η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ αύριο, 1η Ιουνίου. Το Next Generation EU ξεκινά αύριο! Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πλέον να αποκτήσει τη χρηματοδότηση που χρειάζεται για την ευρωπαϊκή κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη. Οι κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των 27 κρατών μελών της ΕΕ έχουν επιδείξει υψηλό πνεύμα αλληλεγγύης και ευθύνης. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε περισσότερο χρόνο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ταχεία έγκριση των πρώτων σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ως τα τέλη Ιουνίου.

Απόφαση για τους ιδίους πόρους

Η απόφαση για τους ιδίους πόρους εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανειστεί έως και 750 δισεκατομμύρια € σε τιμές 2018 από τις κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της ΕΕ. Προβλέπει επίσης αύξηση κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες του μέγιστου ποσού που μπορεί να ζητήσει η Ένωση από τα κράτη μέλη για να καλύψει τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της.

Η αύξηση είναι προσωρινή και χρησιμοποιείται μόνο για την υποστήριξη της ανάκαμψης από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Θα χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση και θα επιτρέψει καλύτερους όρους δανεισμού από την αγορά.

Απόφαση για τους ιδίους πόρους – επίσημες κοινοποιήσεις
Απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η επικύρωση της απόφασης για τους ιδίους πόρους ήταν προϋπόθεση για τη χρήση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο μηχανισμός θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη διαδικασία ανάκαμψής τους από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Επιχορηγήσεις ύψους 312,5 δις € και δάνεια ύψους 360 δις € θα διατεθούν για δημόσιες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας κάθε κράτους μέλους. Τα σχέδια θα προωθήσουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα και θα περιλαμβάνουν στόχους, ορόσημα και εκτιμώμενες δαπάνες.

Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη (γενικές πληροφορίες)

Επόμενα στάδια

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης η ΕΕ μπορεί να αρχίσει να δανείζεται κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές ήδη από τον Ιούνιο του 2021. Μετά την έγκριση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους θα διατεθεί στις εθνικές κυβερνήσεις προχρηματοδότηση ύψους 13% επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε κράτος μέλος.

Μόλις οι εθνικές κυβερνήσεις υποβάλουν τα σχέδιά τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τα αξιολογήσει εντός δύο μηνών. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο θα πρέπει εντός τεσσάρων εβδομάδων να εγκρίνει κάθε σχέδιο μέσω εκτελεστικής απόφασης. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα διανεμηθούν με βάση τις επιδόσεις όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη (δελτίο Τύπου, 14 Δεκεμβρίου 2020)