Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας επιχειρήσεων – Αλλαγές στα κριτήρια χαρακτηρισμού με νέα απόφαση

Δημοσιεύθηκε η νέα κοινή υπουργική απόφαση 79230/2021 η οποία τροποποιεί την 100335/2019 σχετικά με τα κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το νέο άρθρο 9 της 100335/2019, όπως αυτή τροποποιείται, οι διατάξεις της έχουν εφαρμογή για τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων, του φορολογικού έτους 2020 και εντεύθεν. Για το χαρακτηρισμό των δαπανών ως επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας του φορολογικού έτους 2019 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 100335/2019 κοινής υπουργικής απόφασης και η τροποποίηση του άρθρου 5 και η προσθήκη των άρθρων 6 έως και 8 με τη νέα απόφαση 79230/2021.

Εκθέσεις ορκωτών λογιστών ελεγκτών ή ελεγκτικών εταιρειών οι οποίες δύνανται να έχουν συμπεριληφθεί στα δικαιολογητικά των υποβληθέντων αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον χαρακτηρισμό των δαπανών ως έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, γίνονται αποδεκτές κατά τη διενέργεια της πιστοποίησης.

Από την 1.9.2020 και εντεύθεν, τίθενται σε ισχύ τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4712/2020, ήτοι οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό /100%.

Δείτε τη νέα απόφαση 79230/15.7.2021 και την κωδικοποιημένη 100335/21-06-2019 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου