Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΔΕΔ – Διαγραφή προστίμου 250,00 εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φόρου διαμονής λόγω μικρού ποσού προς απόδοση και λόγω υποβολής της δήλωσης εντός μερικών ημερών από την καταληκτική προθεσμία

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Με πρόσφατη απόφασή της η ΔΕΔ διέγραψε πρόστιμο ύψους 250,00 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φόρου Διαμονής.

Η ΔΕΔ έκρινε ότι το πρόστιμο πρέπει να διαγραφεί όχι μόνο γιατί το ποσό ήταν αμελητέο, αλλά και λόγω του ότι η δήλωση υποβλήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της.

Τα βασικά σκεπτικά της ΔΕΔ:

Επειδή, στην ΠΟΛ.1015/2018 (ΦΕΚ Β’ 308/2-2-2018) …..

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1064/2018: «6. … Ο φόρος διαμονής αποδίδεται στο Δημόσιο από τα υπόχρεα τουριστικά καταλύματα με δηλώσεις που υποβάλλονται με το έντυπο της δήλωσης απόδοσης φόρου διαμονής, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου ορίζονται με την Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1015/2018 (Β’ 308). Στη δήλωση αυτή θα πρέπει οι υπόχρεες επιχειρήσεις να καταχωρούν το σύνολο του φόρου διαμονής που συμπεριέλαβαν στα ειδικά στοιχεία-αποδείξεις είσπραξης φόρου διαμονής, που εξέδωσαν κατά τον προηγούμενο της υποβολής της δήλωσης μήνα. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης των ειδικών στοιχείων -αποδείξεων είσπραξης φόρου διαμονής που περιλαμβάνονται σε αυτήν».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: …

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση ο προσφεύγων όφειλε να υποβάλει Δήλωση Απόδοσης Φόρου Διαμονής για τη χρονική περίοδο 01/07/2019 έως 31/07/2019, το αργότερο έως 31/08/2019. Ο προσφεύγων υπέβαλε, για την υπό εξέταση περίοδο, εκπροθέσμως Δήλωση Απόδοσης Φόρου Διαμονής (του άρθρου 53 του ν. 4389/2016), με την οποία απέδωσε στο δημόσιο φόρο ύψους 6,00€.

Για την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης επιβλήθηκε πρόστιμο 250,00 ευρώ.

Βάσει των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην κρινόμενη περίπτωση η εκπρόθεσμη δήλωση υποβλήθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης (31/08/2019), ενώ το αποδιδόμενο ποσό είναι πολύ μικρού ύψους και ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν, υπό το φως της αρχής της χρηστής διοίκησης, να επιβληθεί πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης [πρβλ. τη συναφή διάταξη του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 2859/2000, με την οποία ορίζεται ότι η διαφορά φόρου που προκύπτει στη δήλωση ΦΠΑ, αν είναι θετική και άνω των τριάντα ευρώ καταβάλλεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι τριάντα (30) ΕΥΡΩ, μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο και αν είναι αρνητική, μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34].

Γενομένου δεκτού του ως άνω ισχυρισμού παρέλκει η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων ισχυρισμών.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της …..

Source