Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΔΕΔ – Διαγραφη προστίμων ύψους 2.500 ευρώ για εκππρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΥ με μικρό ποσό φόρου προς απόδοση

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Η ΔΕΔ (Θεσσαλονίκης)  με πρόσφατη απόφαση της (σε συνέχεια άλλων παρόμοιων αποφάσεων της ΔΕΔ Αθηνών δείτε εδώ και εδώ) ακύρωσε πρόστιμα 2.500,00 ευρώ (10 χ 250,00) για εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις ΦΜΥ με μικρό ποσό φόρου προς απόδοση

Τα βασικά αιτιολογικά της ΔΕΔ

Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι ο νομοθέτης προβλέποντας την παρακράτηση φόρου επιδίωξε να εισάγει έναν τρόπο επίσπευσης και ταυτόχρονα εξασφάλισης καταβολής του φόρου εισοδήματος, αναθέτοντας στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που καταβάλλει εισόδημα από μισθωτή εργασία την ευθύνη παρακράτησης και απόδοσης του παρακρατηθέντος ποσού στο Δημόσιο δια της υποβολής σχετικής δήλωσης. Περαιτέρω, προέβλεψε ότι δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης για εισοδήματα απαλλασσόμενα ή εξαιρούμενα (άρθρο 59 παρ. 3 του ν. 4172/2013), ενώ σε άλλες περιπτώσεις έθεσε ως όρο για τη διενέργεια παρακράτησης η συναλλαγή να υπερβαίνει ένα ορισμένο ύψος (άρθρο 64 παρ. 8 του ν. 4172/2013 όπου ως όρος τίθεται η αξία της συναλλαγής να υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ).
Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1072/2015, στην περίπτωση που υποβάλλονται εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΜΥ, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του ΚΦΔ. Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο νομοθέτης δια της εισαγωγής της υποχρέωσης παρακράτησης φόρου επεδίωξε την εξασφάλιση καταβολής του φόρου εισοδήματος και όχι την τιμωρία του υπόχρεου σε παρακράτηση σε περίπτωση που καθυστέρησε την υποβολή της σχετικής δήλωσης ΦΜΥ, πολλώ δε μάλλον στο βαθμό που ο εν λόγω φόρος αποδόθηκε στο Δημόσιο με αποτέλεσμα να μην ζημιώνονται τα συμφέροντα του τελευταίου.

Επειδή,
στην προκειμένη περίπτωση ο προσφεύγων όφειλε να υποβάλει αρχικές προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ ως εξής:

1)για περίοδο παρακράτησης 01/01/2020 – 31/01/2020 το αργότερο έως 31/03/2020,
2)για περίοδο παρακράτησης 01/02/2020 – 28/02/2020 το αργότερο έως 30/04/2020,
3)για περίοδο παρακράτησης 01/03/2020 – 31/03/2020 το αργότερο έως 31/05/2020,
4)για περίοδο παρακράτησης 01/04/2020 – 30/04/2020 το αργότερο έως 30/06/2020,
5)για περίοδο παρακράτησης 01/05/2020 – 31/05/2020 το αργότερο έως 31/07/2020,
6)για περίοδο παρακράτησης 01/06/2020 – 30/06/2020 το αργότερο έως 31/08/2020,
7)για περίοδο παρακράτησης 01/07/2020 – 31/07/2020 το αργότερο έως 30/09/2020,
8)για περίοδο παρακράτησης 01/08/2020 – 31/08/2020 το αργότερο έως 31/10/2020,
9)για περίοδο παρακράτησης 01/09/2020 – 30/09/2020 το αργότερο έως 30/11/2020 και
10)για περίοδο παρακράτησης 01/10/2020 – 31/10/2020 το αργότερο έως 31/12/2020

Ωστόσο, ο προσφεύγων υπέβαλε τις ως άνω αρχικές δηλώσεις ΦΜΥ εκπρόθεσμα στις 06/08/2021.

Επειδή, ο προσφεύγων υπέβαλε εκπρόθεσμα τις παρακάτω προσωρινές αρχικές δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου μισθωτών (Φ.Μ.Υ.) :

1) Την υπ’αριθμ………/06-08-2021 για την περίοδο 1ος /2020 με χρεωστικό ποσό 8,56€,
2) Την υπ’αριθμ……../06-08-2021 για την περίοδο 2ος /2020 με χρεωστικό ποσό 3,82€,
3) Την υπ’αριθμ………../06-08-2021 για την περίοδο 3ος /2020 με χρεωστικό ποσό 6,19€,
4) Την υπ’αριθμ………./06-08-2021 για την περίοδο 4ος /2020 με χρεωστικό ποσό 22,63€,
5) Την υπ’αριθμ………./06-08-2021 για την περίοδο 5ος /2020 με χρεωστικό ποσό 6,19€,
6) Την υπ’αριθμ……../06-08-2021 για την περίοδο 6ος /2020 με χρεωστικό ποσό 6,19€,
7) Την υπ’αριθμ………/06-08-2021 για την περίοδο 7ος /2020 με χρεωστικό ποσό 11,66€,
8) Την υπ’αριθμ………./06-08-2021 για την περίοδο 8ος /2020 με χρεωστικό ποσό 6,19€,
9) Την υπ’αριθμ……../06-08-2021 για την περίοδο 9ος /2020 με χρεωστικό ποσό 6,19€ και
10) Την υπ’αριθμ………./06-08-2021 για την περίοδο 10ος /2020 με χρεωστικό ποσό 8,56€,

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη τη συναφή διάταξη του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 2859/2000, με την οποία ορίζεται ότι η διαφορά φόρου που προκύπτει στη δήλωση ΦΠΑ, αν είναι θετική και άνω των τριάντα ευρώ καταβάλλεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι τριάντα (30) ευρώ, μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο και αν είναι αρνητική, μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, εν προκειμένω τα προς απόδοση ποσά υπολείπονται αισθητώς του προστίμου των 250€ που επιβλήθηκε λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΜΥ, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν, υπό το φως της αρχής της χρηστής διοίκησης, να επιβληθεί πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης και απόδοσης ενός τόσο αμελητέου ποσού φόρου.

Αποφασίζουμε

την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης ……

Source