Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

ΔΕΔ – Λόγος ανωτέρας βίας η νοσηλεία λόγω covid-19 για διαγραφή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης ΦΠΑ

Με μία πρόσφατη απόφαση της η ΔΕΔ δέχθηκε την προσφυγή φορολογούμενου και διέγραψε το πρόστιμο των 100,00 ευρώ για εκπρόθεσμη (κατά δύο ημέρες) υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, λόγω νόσησης του ιδίου με covid-19 κατά το διάστημα της καταληκτική προθεσμίας υποβολής.

Τα σκεπτικά της ΔΕΔ:

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4174/2013:
«1. Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ Η ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ.
Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα.
Απαλλαγή δεν χορηγείται για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση, καθώς και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής…..»

ΕΠΕΙΔΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ. 1252/20-11-2015 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ν. 4174/2013, ΑΡΘΡΑ 53-62). ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
«13. Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 61)
Με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητά απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης πριν την υποβολή του αιτήματος όλων των φόρων για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα.
Απαλλαγή μπορεί να χορηγηθεί για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις καθώς και για τόκους ή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί λόγω παράλειψης υποβολής δήλωσης. Δεν χορηγείται απαλλαγή για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση ή για παραβάσεις φοροδιαφυγής.
Λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, ως περίπτωση ανωτέρας βίας γενικά θα μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε ανυπαίτιο για το φορολογούμενο, έκτακτο ή εξαιρετικής φύσης γεγονός, το οποίο δεν αναμενόταν και δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί παρά την επίδειξη από πλευράς του κάθε δυνατής επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα εάν το γεγονός είναι αντικειμενικό (φυσικές καταστροφές κλπ.) ή όχι. Τα γεγονότα αυτά, εφόσον αποδεικνύονται με τα στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 61, εκτιμώνται από το αρμόδιο όργανο, το οποίο χορηγεί την απαλλαγή κατά την κρίση του.

Επειδή κατά γενική αρχή του δικαίου [πρβλ. άρθρ. 255 ΑΚ, παρ. 6 άρθρου 10 του ν.2690/1999 (Κ.Διοικ.Διαδ.), παρ. 5 άρθρου 27 του π.δ. 18/1989, παρ.1 άρθρ. 152 ΚΠολΔ] συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας οποιοδήποτε ανυπαίτιο γεγονός εντελώς εξαιρετικής φύσης, το οποίο δεν αναμενόταν, ούτε ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί, ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα αν το γεγονός είναι εσωτερικό ή όχι.

Επειδή
ειδικότερα με τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) προβλέπονται τα ακόλουθα: «1. Οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν… 6. Υπέρβαση των προθεσμιών συγχωρείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία.»

Επειδή περαιτέρω, η συνδρομή λόγων ανώτερης βίας στο πρόσωπο εκείνου που την επικαλείται, συνιστά θέμα πραγματικό και κρίνεται κατά περίπτωση από τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομισθούν. Συνεπώς, η ανωτέρα βία, κατά την έκταση και στο μέτρο που είναι αυτό εφικτό, συνιστά λόγο άρσης δυσμενών συνεπειών, οι οποίες προκαλούνται από τη μη εκπλήρωση ή τη μη έγκαιρη εκπλήρωση, εκ μέρους του ανωτέρω, των υποχρεώσεων, οι οποίες επιβάλλονται σε αυτόν από συγκεκριμένες διατάξεις νόμου.

Επειδή, εν προκειμένω, η προσφεύγουσα υπέβαλλε εκπρόθεσμα την υπ’αριθμ…………./2021 στις 31/01/2021 αρχική περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., από την οποία δεν προέκυψε φόρος για καταβολή, φορολογικής περιόδου 01.10.2020 έως 31.12.2020, η προθεσμία της οποίας έληγε σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και οδηγίες την 29.01.2021. Σύμφωνα με το άρθ. 1 παρ. 1 της ΠΟΛ.1108/2014 η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου την οποία αφορά.

Επειδή η προσφεύγουσα με την ενδικοφανή προσφυγή προβάλλει λόγους ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα προσκομίζει αντίγραφο της από 29/01/2021 βεβαίωσης του καρδιολόγου -επιμελητή Α’………στην οποία αναφέρει ότι πάσχει από covid-19 και χρήζει νοσηλείας πέντε ημερών. Άρα το γεγονός ήταν εξαιρετικά σοβαρό και απρόβλεπτο, το οποίο δεν μπορούσε να προληφθεί ή να αποτραπεί. Συνεπώς θα πρέπει να γίνει δεκτός ο σχετικός ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι η μη εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οφειλόταν σε λόγους ανωτέρας βίας και το επιβληθέν πρόστιμο να διαγραφεί.