Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δελτίο Ανεργίας: Εντός 20 ημερολογιακών ημερών πριν τη λήξη του η ανανέωση

Με την απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. 2895/18.05.2021 τροποποιείται η 1850/30/15-03-2020 απόφαση, σχετικά με το προβλεπόμενο διάστημα ανανέωσης του δελτίου ανεργίας, ως εξής:

Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ της 1850/30/2020 απόφασης, όπου ορίζεται ότι:

«Η ανανέωση, του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου με τους έξης τρόπους:
α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης,
β) μέσω ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής.
»

ως εξής:

«Η ανανέωση, του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση γίνεται εντός διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών που προηγείται της προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης ισχύος του Δελτίου, συμπεριλαμβανόμενης και της ημερομηνίας λήξεως με τους εξής τρόπους:
α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης,
β) μέσω ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής
».

Η εφαρμογή της νέας προθεσμίας ανανέωσης ξεκινάει από 01/06/2021 έτσι ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος ενημέρωσης και προσαρμογής.

Σημείωση Taxheaven: Η απόφαση 1850/30/15-03-2020 τροποποιεί με τη σειρά της την αρχική απόφαση 3701/55/22-11-2011.

Βλέπε όλες τις σχετικές αποφάσεις από το αρχείο του κόμβου