Πατήστε το πλήκτρο "Enter" για να μεταβείτε στο περιεχόμενο

Δεν αλλάζει το επιτόκιο για την εκπρόθεσμη καταβολή φόρου και για την έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων του ΚΦΔ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  Α.1153/2022 του υπ.Οικονομικών με την οποία τροποποιείται η  ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ/31.12.2013.

Με την νέα απόφαση αυξάνεται το όριο (από 1 εκατοστιαία μονάδα σε 2 εκατοστιαίες μονάδες) του επιτοκίου των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) πάνω από το οποίο επέρχεται μεταβολή στα επιτόκια του άρθρου 53 του ν. 4174/2013.

Η απόφαση ορίζει επίσης ότι κατ’ εξαίρεση και για ένα έτος από την ημερομηνία δημοσίευσης της, ήτοι έως 2.11.2023, το επιτόκιο των άρθρων 1 και 2 της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ/31.12.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών  δεν μεταβάλλεται κατά το μέρος που αφορά το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) πριν την εκάστοτε σωρευτική μεταβολή αυτού κατά τέσσερις (4) εκατοστιαίες μονάδες λαμβανομένου ως βάση υπολογισμού του επιτοκίου που ίσχυε κατά την 1η.1.2014.

Συνεπώς αν και αυξήθηκε το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) (βλ. πίνακα που ακολουθεί) δεν θα επέλθει καμία μεταβολή στα επιτόκια του άρθρου 53 του ΚΦΔ (τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου, και τόκοι επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων).

  MRO Επιτόκιο υπολογισμού παρ. 1 άρθρ. 53 του ν. 4174/2013 Επιτόκιο υπολογισμού παρ. 2 άρθρ. 53 του ν. 4174/2013
1/1/2014 0,25 8,50 + 0,25 = 8,76 5,75 + 0,25 = 6

Μεταβολές MRO μετά την 1.1.2014

  MRO Σωρευτική μεταβολή
11/6/2014 0,15 0,15
10/9/2014 0,05 0,20
9/12/2015 0,05 0,25
16/3/2016 0,00 0,25
27/7/2022 0,50 0,75
14/9/2022 1,25 2,00
2/11/2022 2,00 4,00

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την κωδικοποιημένη απόφαση ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ/31.12.2013

Source